På svenska
Yleiskirje
8/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset vuonna 2006

Palkantarkistukset 1.6.2006 lukien

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n määräyksen mukaisesti palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta keskimäärin 2,0 % siten kuin jäljempänä sanotaan. Sekä yleiskorotus, liittoerä että tasa-arvoerä on käytetty mainittuihin korotuksiin.

Perustunti- ja aikapalkat

Perustuntipalkat ja nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät 1.6.2006 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

€/t

I A

10,31-11,75

I B

9,16-10,90

I C

8,47-9,70

II A

8,19-9,00

II B

8,05-8,60

III

7,93-8,30

IV

7,31

O

7,54

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat

6,75-6,97

Henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan seuraavasti:

Palkkaryhmä

Perustuntipalkan korotus

   

I A

20 senttiä

I B

20 senttiä

I C 

20 senttiä

II A

19 senttiä

II B

19 senttiä

III 

18 senttiä

IV 

18 senttiä

O

18 senttiä

Nuorten työntekijöiden palkkoja korotetaan 18 senttiä tunnilta.

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Työkokemuslisä 1.6.2006 lukien

Työkokemuslisiä korotetaan siten, että työkokemuslisä on 2 palvelusvuoden jälkeen 0,43 euron, 4 palvelusvuoden jälkeen 0,86 euron ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,29 euron suuruinen.

Henkilökohtainen lisä 1.6.2006 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,8 %, kuitenkin vähintään 1 sentillä.

Työolosuhdelisä

Työolosuhdelisiä ei koroteta.

Suorituspalkkaus 1.6.2006 lukien

Suorituspalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1,8 %. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 1,8 %.

Tavoiteansiot, €/t

Taso I

13,41-16,62

Taso II

12,02-14,84

Taso III

11,53-13,53

Taso IV

11,02-12,89

Taso V

10,24-11,95

Taso VI

9,35-10,89

TTES 19 §:n 6.3 kohdassa sanotun keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 19 §:n 6 kohdassa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2005 III ja IV sekä vuoden 2006 I vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 2,0 %. Vuoden 2006 II vuosineljänneksen perusteella laskettua keskituntiansiota korotetaan 1,3 %.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteet 1.9.2006 lukien

Palkantarkistukset

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosiksi 2003-2007 tehdyn sopimuksen perusteella TTES:n soveltamisalalla on 1.9.2006 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien paikallisesti käytettävä järjestelyvaraerä, jonka suuruus on vähintään 0,4 % sopimusalan palkkasummasta. Järjestelyvaraerä lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 19 §:n 6 kohdan mukaisten käytössä olevien aritmeettisten keskituntiansioiden summasta.

Järjestelyvaraerän käyttö

Järjestelyvaraerä käytetään perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen. Paikallista järjestelyvaraerää käytettäessä pyritään erityisesti korjaamaan palkkaryhmien I A ja I B perustuntipalkkoja, joissa korjaustarve on todettu suurimmaksi. Suorituspalkkahinnoitteluja ja hinnoittelemattomia urakoita korotetaan keskimäärin 0,4 %. Yksityisen alan hinnoitteluja ei koroteta. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,4 %.

Tavoiteansiot, €/t 

Taso I

13,46-16,69

Taso II

12,07-14,90

Taso III

11,58-13,58

Taso IV

11,06-12,94

Taso V

10,28-12,00

Taso VI

9,39-10,93

Neuvottelumenettely

Paikallisen järjestelyvaran käytöstä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestön edustajien kanssa kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Sopijaosapuolet suosittelevat, että järjestelyvaraerästä osa käytetään henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyvaraerän käytöstä perustuntipalkoissa olevien epäkohtien korjaamiseen ja suorituspalkkahinnoittelujen korottamiseen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi