Suomeksi
Cirkulär
8/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar för timavlönade inom kommunsektorn år 2006

Lönejusteringar 1.6.2006  

I enlighet med § 4 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna 1.6.2006 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum med i snitt 2 % på det sätt som framgår nedan. Den allmänna förhöjningen, branschpotten och jämställdhetspotten har använts för dessa höjningar.

Grundtimlöner och tidlöner

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms fr.o.m. 1.6.2006 enligt följande:

Lönegrupp

€/timme

I A

10,31-11,75

I B

9,16-10,90

I C

8,47-9,70

II A

8,19-9,00

II B

8,05-8,60

III

7,93-8,30

IV

7,31

O

7,54

Lönerna för arbetstagare
under 18 år

6,75-6,97

De individuella grundtimlönerna höjs enligt följande:

Lönegrupp

Höjning av grundtimlönen

   

I A

20 cent

I B

20 cent

I C 

20 cent

II A

19 cent

II B

19 cent

III 

18 cent

IV 

18 cent

O

18 cent

Unga arbetstagares löner höjs med 18 cent per timme.

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är i samma mån som arbetsförmågan är nedsatt lägre än den ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlönen.

Arbetserfarenhetstillägg 1.6.2006

Arbetserfarenhetstillägget höjs så att det efter 2 tjänstgöringsår utgör 0,43 euro, efter 4 tjänstgöringsår 0,86 euro och efter 7 tjänstgöringsår 1,29 euro.

Individuellt tillägg 1.6.2006

Det individuella tillägget höjs med 1,8 %, dock minst med 1 cent.

Arbetsmiljötillägg

Arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Prestationslön 1.6.2006

Prestationslönerna, utom när det gäller lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i medeltal 1,8 %. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordlönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med
4,6 %. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 till TIM-AKA höjs med 1,8 %.

Inkomstmål, €/timme

Nivå I

13,41-16,62

Nivå II

12,02-14,84

Nivå III

11,53-13,53

Nivå IV

11,02-12,89

Nivå V

10,24-11,95

Nivå VI

9,35-10,89

Justering av medeltiminkomsten i § 19 punkt 6.3 i TIM-AKA

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de medeltiminkomster per kvartal som avses i § 19 punkt 6 i arbetskollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på III och IV kvartalet år 2005 samt I kvartalet år 2006 höjs med 2,0 procent. De medeltiminkomster som räknats ut på II kvartalet år 2006 höjs med 1,3 %.

De höjda medeltiminkomsterna används från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Utveckling av lönesystemet fr.o.m. 1.9.2006

Palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteet 1.9.2006 lukien

Lönejusteringar

Enligt avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 20032007 ska en lokal justeringspott som är minst 0,4 % av lönesumman användas inom tillämpningsområdet för TIM-AKA 1.9.2006 eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Potten räknas ut på summan av de tillsvidareanställda arbetstagarnas medeltiminkomst (dvs. det aritmetiska medeltalet av medeltiminkomsterna, se § 19 punkt 6 i TIM-AKA).

Användning av justeringspotten

Justeringspotten används för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen. När den lokala justeringspotten används försöker man i synnerhet rätta till grundtimlönerna i lönegrupperna I A och I B, där korrigeringsbehovet har konstaterats vara störst. Prestationslöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs med i medeltal 0,4 %. Löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn höjs inte. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 till TIM-AKA höjs med 0,4 %.

Inkomstmål, €/timme 

Nivå I

13,46-16,69

Nivå II

12,07-14,90

Nivå III

11,58-13,58

Nivå IV

11,06-12,94

Nivå V

10,28-12,00

Nivå VI

9,39-10,93

Förhandlingsförfarande

Förhandlingar om användningen av den lokala justeringsmånen förs enligt § 14 i det kommunala huvudavtalet med representanter för respektive huvudavtalsorganisationer. Vid dessa förhandlingar bör man i mån av möjlighet sträva efter enighet. Avtalsparterna rekommenderar att en del av justeringspotten används för att betala individuella tillägg. Om man inte når enighet i saken beslutar arbetsgivaren om användningen av justeringspotten för att rätta till missförhållanden i grundtimlönerna och för att höja prestationslönesättningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi