På svenska
Yleiskirje
5/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisten palvelujen tuloksellisuus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2000 tuloksellisuuskäsitteistö sai vahvistusta Kartuke-tutkimushankkeen perusteella. Tulosten pohjalta voidaan vetää se johtopäätös, että kunnallisten palvelujen tuloksellisuutta tulee arvioida moniulotteisemmin kuin tuottavuuden ja tehokkuuden käsitteillä. Koska palvelutuotannosta suuri osa toteutetaan asiakaspalveluna ja kunnallisten palvelujen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia kuntalaisille, ei tuloksellisuutta voida kehittää ilman henkilöstö-, asiakas- prosessi- ja vaikuttavuusnäkökulmia koskevia ulottuvuuksia. Sen sijaan tasapainotetun mittariston käytössä strategiatyössä ja päätöksenteossa on kehittämisen varaa.

Kartuke-tutkimus- ja kehittämisohjelman lopputuotoksena on syntynyt yhteensä 35 julkaisua. Yhden ryhmän muodostavat tasapainotettua mittaristoa ja tuloksellisuusarviointia, strategiatyötä, henkilöstövoimavarojen arviointia sekä eri kunnallisia palveluja koskevaa arviointia käsittelevät käytännön julkaisut. Niissä käsitellään myös erityisteemoja, kuten tuloksellisuuden arviointia tilaaja-tuottaja -mallissa, tulospalkkausta sekä arviointiprosesseja ja verkostokehittämistä. Toiseen ryhmään kuuluvat tutkimushankkeiden julkaisut ja kolmannen ryhmän muodostavat realismiin tutkimusmetodologiana liittyvät julkaisut.

Tutkimusohjelman tuloksena syntyi yhteensä 24 tutkimusjulkaisua, joista 13 käsittelee yhteensä 15 tutkimuskunnan, kuntayhtymän tai seudullisen yhteistyön tuloksellisuuden arviointia eri näkökulmista (liitteenä julkaisuluettelo). Kaikkia tutkimuskuntia koskevaa kokoavaa tietoa saa tutkimusverkoston julkaisusta Kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointi, joka tehtiin ohjelman aikana kyselytutkimuksena. Vuoden 2006 aikana valmistuu vielä tutkimustuloksista käytännön opas sekä koko Kartuke-hankkeen arviointiraportti (AURORA-hanke).

Kuntia koskevien hankkeiden näkökulmat liittyvät tasapainotettuun mittaristoon johtamisjärjestelmänä, tuloksellisuustietojen käyttöön, tuloksellisuusarvioinnista oppimiseen, henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstövoimavarojen arviointiin, strategiseen johtamiseen ja vuoropuheluun, poliittiseen päätöksentekoon ja yhteistoimintaan, kehittämistyöhön sekä osaamisen johtamiseen, esimiestyöhön ja henkilöstön sitoutumiseen. Vaikuttavuuden arviointia on tutkittu hoitoketjuissa ja tasapainotetun mittariston käyttöä seudullisessa yhteistyössä. Tällaisilla keinoilla onnistutaan parantamaan tuloksellisuutta ja henkilöstön hyvinvointia paremmin kuin tavoittelemalla pelkästään tuottavuutta. Tuloksellisuus parantuu, jos kiinnitetään erityistä huomiota kehittämisprosessiin työyhteisössä.

Tämä tulos tuli selkeästi esille kaikissa Kartuke kuntien ja kuntayhtymien tutkimushankkeissa, joita oli yhteensä 19 eri palvelusektoreilta. Henkilöstön ja johdon osallistuminen, keskijohdon rooli uudistusten läpiviemisessä, strateginen vuoropuhelu poliittisten päätöksentekijöiden, virkamiesjohdon, henkilöstön sekä palvelun käyttäjien ja kuntalaisten välillä mahdollistaa sen, että kunnan tai kuntayhtymän kaikilla tasoilla pystytään toimimaan tuloksellisuutta parantaen ja sitoutumaan strategioihin. Tällaisten kehittämishankkeiden käynnistämisessä ja hyvien käytäntöjen levittämisessä KT jatkaa kuntien ja kuntayhtymien ohjausta TYKES-ohjelman ja Työsuojelurahaston suuntaan.

Laaja tuottavuuskäsitteistö on esillä myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella järjestettävässä Euroopan tuottavuuskongressissa. Palvelujen tuottavuuden parantamisen keinot, organisaatioiden kehittäminen, henkilöstöjohtamisen ja uusien johtamisjärjestelmien kehittäminen, työn ja työolosuhteiden parantaminen, uuden teknologian käyttöönotto, vaihtoehtoiset palvelujen tuotantomallit ja verkostoituminen ovat esillä myös tässä konferenssissa.

Suomessa järjestetään 30.8.1.9.2006 Euroopan tuottavuuskonferenssi (EPC 2006), jonka tavoitteena on tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen Euroopan unionissa. EPC 2006 liittyy Suomen EU:n puheenjohtajakauden ohjelmaan kauppa- ja teollisuusministeriön kautta puheenjohtajuuden oheistapahtumana. Konferenssi on suunnattu teollisuus- ja palveluyritysten johdolle ja henkilöstölle, tuottavuuden tutkijoille, julkisten palvelujen tuottajille, elinkeinoelämän ja julkisten organisaatioiden järjestöille sekä kansallisista kehittämisohjelmista vastaaville. Tuottavuutta ja kilpailukykyä käsitellään neljässä "korissa": tutkimus, yhteiskunta, teollisuus ja palvelut.

Konferenssissa esitellään uusia tuottavuuden kehittämisideoita ja paikalla on satoja asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa. Konferenssissa voit esitellä myös oman kuntasi tuloksellisuustyötä. Konferenssin esite ja "call for papers" ovat vapaasti käytettävissä ja jaettavissa omalle henkilöstölle, verkostolle ja asiakaskunnalle.

Lisätietoja Kartuke-hankkeesta: www.kuntatyonantajat.fi.
Lisätietoja konferenssista: Konferenssin internet-sivut: http://www.epc2006.fi
Esite suomeksi: http://www.epc2006.fi/EPC_2006_FIN.pdf

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                 Jouni Ekuri

Henkilöstön kehittämisen asiantuntija     Terttu Pakarinen

LIITE 
EPC 2006, Kilpailukykyä tuottavuudella, Dipoli 30.8.1.9.2006