Suomeksi
Cirkulär
5/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Resultat och kommunala tjänster

Kommunala arbetsmarknadsverkets begreppsapparat för resultatutvärdering år 2000 fick stöd av forskningsprojektet Kartuke. Projektet visar att resultatet av de kommunala tjänsterna måste utvärderas utifrån flera faktorer än enbart produktiviteten och effektiviteten. Eftersom en stor del av tjänsterna består av kundservice, och den kommunala servicens funktion är att skapa välbefinnande för invånarna, kan resultaten inte förbättras utan beaktande av dimensionerna personal, klienter, processer och verkningar. I strategiarbete och beslutsfattande bör balanserade styrkort därför användas i högre grad än hittills.

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Kartuke har resulterat i total 35 publikationer. En del är praktiska publikationer om balanserade styrkort och resultatutvärdering, strategiarbete, bedömning av personalresurserna och utvärdering av olika kommunala tjänster. I publikationerna behandlas även särskilda teman, t.ex. resultatutvärdering i beställar-utförarmodellen, resultatbonus, utvärderingsprocesser och nätverksutveckling. En annan publikationskategori utgörs av resultat från forskningsprojekten och en tredje kategori består av publikationer som utgår från realism som forskningsmetod.

Forskningsprogrammet har gett upphov till totalt 24 forskningspublikationer av vilka 13 behandlar resultatutvärdering ur olika synvinklar i sammanlagt 15 kommuner, samkommuner och regionala samarbetskonstellationer (publikationsförteckning bifogas). Samlad information om alla deltagande kommuner finns i forskningsnätverkets resultatutvärderingspublikation Kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointi som sammanställdes genom en enkät under projektets gång. Under 2006 sammanställs ytterligare en praktisk handledning utgående från forskningsresultaten och en utvärderingsrapport av hela Kartuke-projektet (AURORA-projektet).

Infallsvinklarna i de kommunfokuserade projekten har gällt balanserade styrkort som styrsystem, tillämpning av uppgifterna från resultatutvärderingen, lärande med hjälp av resultatutvärdering, utvärdering av personalledningen och personalresurserna, strategisk ledning och dialog, politiskt beslutsfattande och samverkan, utvecklingsarbete och engagemang i kompetensledningen, chefsarbetet och personalen. Utvärdering av verkningar har studerats i vårdkedjor och tillämpning av balanserade styrkort i regional samverkan. Med hjälp av dessa metoder finns det större möjligheter att förbättra resultaten och personalens välbefinnande än om man endast strävar efter hög produktivitet. Resultaten förbättras när man fäster särskild uppmärksamhet vid arbetsplatsens utvecklingsprocess.

Detta resultat framgick tydligt av samtliga kommunala och samkommunala forskningsprojekt inom Kartuke. Projekten representerade totalt 19 olika servicesektorer. Genom personal- och ledningsdelaktighet, inkludering av ledningen på mellannivå i förnyelseprocesserna och strategisk dialog mellan de politiska beslutsfattarna, tjänstemannaledningen, personalen, servicebrukarna och invånarna kan man garantera att kommunen eller samkommunen på alla nivåer kan fungera på ett sätt som förbättrar resultaten och förankrar de olika parterna i strategin. KA fortsätter styra kommuner och samkommuner till TYKES-programmet och Arbetarskyddsfonden för att starta denna typ av utvecklingsprojekt och sprida god praxis.

En omfattande begreppsapparat kring produktivitet läggs också fram på den europeiska produktivitetskonferens som ordnas under Finlands EU-ordförandeskap. På konferensen behandlas bland annat metoder för förbättring av produktiviteten i servicen, organisationsutveckling, personalledning och nya ledningssystem, förbättring av arbetet och arbetsförhållandena, införande av ny teknologi, alternativa modeller för servicetillhandahållande och nätverksbildning.

Den europeiska produktivitetskonferens EPC 2006 arrangeras i Finland 30.8-1.9.2006. Målet för konferensen är att utveckla kvaliteten och konkurrenskraften i Europeiska unionen. EPC 2006 är ett fristående evenemang som via handels- och industriministeriet hör till programmet för Finlands EU-ordförandeskap. Konferensen är avsedd för ledning och personal inom industri- och serviceföretag, produktivitetsforskare, tillhandahållare av offentliga tjänster, organisationer inom näringslivet och den offentliga sektorn och personer som ansvarar för nationella produktivitetsprogram. Produktivitet och konkurrenskraft behandlas ur fyra perspektiv: forskning, samhälle, industri och service.

På konferensen presenteras nya idéer för produktivitetsutveckling och på plats finns hundratals sakkunniga från olika håll i Europa. På konferensen kan ni också presentera er kommuns resultatutvecklingsarbete. Konferensfoldern och "call for papers" får fritt användas och delas ut till kommunens personal, nätverk och kundkrets.  

Närmare upplysningar om Kartuke-projektet: www.kommunarbetsgivarna.fi.
Närmare upplysningar om konferensen: http://www.epc2006.fi
Folder på finska: http://www.epc2006.fi/EPC_2006_FIN.pdf

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Sakkunnig, personalutveckling                 Terttu Pakarinen

BILAGA (pdf) (folder på finska)
Information om produktivitetskonferensen EPC 2006, Dipoli 30.8–1.9.2006