På svenska
Yleiskirje
19/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työsopimuslain perhevapaasäännösten muuttaminen

Oheisena lähetetään tiedoksi laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta. Muutokset koskevat työntekijän oikeutta perhevapaisiin ja perhevapaiden ajankohdasta ilmoittamista. 

Voimaantulo

Muutokset tulevat voimaan 1. päivänä elokuuta 2006, mutta lain 
äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta ilmoittamista koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1. päivänä heinäkuuta 2006. Lain poikkeuksellisen nopeasta voimaantulosta johtuen lakia ei ole vielä julkaistu, mutta se on hyväksytty eduskunnan käsittelyssä. Lain tarkemmat perustelut ovat hallituksen esityksessä (HE 44/2006). 

Viranhaltijat 

Viranhaltijan oikeudesta perhevapaisiin on säädetty laissa kunnallisesta viranhaltijasta, jonka 29 §:n mukaan viranhaltijalla on oikeus saada virkavapaata perhevapaiden vuoksi siten kuin työsopimuslain 4 luvun 1-8 §:ssä määrätään. Siten perhevapaita koskevat muutokset tulevat koskemaan sellaisenaan myös viranhaltijoita ja se, mitä tässä yleiskirjeessä jäljempänä todetaan työntekijöistä, soveltuu myös viranhaltijoihin. 

Lainmuutoksen tavoitteet

Lainmuutoksen tavoitteena on edistää perhevapaiden käytön tasaisempaa jakautumista lapsen äidin ja isän kesken. Tähän tavoitteeseen pyritään mm. joustavoittamalla perhevapaan käyttöön liittyvää ilmoitusmenettelyä. Lain tavoitteena on myös parantaa etävanhempien, ottovanhempien sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien asemaa. Etävanhemmalle eli vanhemmalle, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa tulee myös oikeus jäädä lapsen sairastuessa tilapäiselle hoitovapaalle. Ottovanhemman oikeus hoitovapaaseen ja vammaisen ja pitkäaikaissairairaan lapsen vanhemman oikeus osittaiseen hoitovapaaseen laajenevat. 

Keskeiset muutokset 

Vapaiden ajankohdasta ilmoittaminen (3 a §)

Lainmuutoksen keskeisimmät muutokset liittyvät perhevapaiden ajankohdista ilmoittamiseen. Voimassa olevan lain mukaan perhevapaista on ilmoitettava työnantajalle vähintään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaasta ilmoittamiselle säädettyjä ilmoitusaikoja muutetaan siten, että enintään 12 arkipäivää kestävän vapaan osalta voidaan noudattaa yhden kuukauden mittaista ilmoitusaikaa. Näin ollen työntekijä voi jäädä esim. muutaman päivän mittaiselle isyysvapaalle kuukauden ilmoitusaikaa käyttäen. Yli 12 arkipäivän mittaisten vapaiden osalta ilmoitusaika on pääsääntöisesti edelleen kaksi kuukautta. 

Lyhyempää, yhden kuukauden ilmoitusaikaa voidaan käyttää myös silloin, kun työntekijän puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen kannalta ei ole mahdollista noudattaa kahden kuukauden ilmoitusaikaa. Näin ollen kun perhevapaalla oleva vanhempi, jolla ei ole voimassa olevaan työsopimusta, saa vapaan aikana työpaikan, voi toinen vanhemmista jäädä kuukauden mittaista ilmoitusaikaa käyttäen perhevapaalle. Yhden kuukauden ilmoitusajan käyttö edellyttää kuitenkin, ettei siitä aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, joka ei ole kohtuullisin työjärjestelyin vältettävissä. 

Muutokset ilmoitusajoissa tulevat voimaan muista pykälistä poiketen jo 1.7.2006. Jos työntekijä on ilmoittanut äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaan ajankohdasta tai sen muuttamisesta työnantajalle ennen 1.7.2006, vapaaseen sovelletaan voimassa olevia säännöksiä. Jos vapaan ajankohdasta tai sen muuttamisesta on ilmoitettu 1.7.2006 jälkeen, voi yhden kuukauden ilmoitusaika yllä mainituissa tilanteissa tulla noudatettavaksi.  

Hoitovapaa (3 §)

Työntekijän oikeus hoitovapaaseen ulottuu voimassa olevan lain mukaan siihen saakka, kun työntekijän kanssa samassa taloudessa asuva lapsi täyttää kolme vuotta. Sama oikeus koskee myös ottovanhempia. Lainmuutos laajentaa ottovanhemman oikeutta hoitovapaaseen siten, että hoitovapaata voi käyttää lapsen täytettyä kolme vuotta aina siihen asti, kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Hoitovapaaoikeus päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun lapsi aloittaa koulun.

Tilapäinen hoitovapaa (6 §)

Työntekijällä on oikeus voimassa olevan lain mukaan saada tilapäistä hoitovapaata äkillisesti sairastuneen alle 10 vuotiaan lapsensa tai muun taloudessaan asuvan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi enintään neljä työpäivää kerrallaan. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen laajenee lain muutoksen myötä koskemaan myös lapsen kanssa eri taloudessa asuvaa vanhempaa (ns. etävanhempaa) riippumatta siitä, onko etävanhempi lapsen huoltaja. Lapsen kanssa eri taloudessa asuva vanhempi voi siten jäädä kotiin hoitamaan sairastunutta lasta, vaikka lapsi ei olisikaan sairastuessaan ko. vanhemman luona.

Osittainen hoitovapaa (4 §)

Voimassa olevan lain mukaan työntekijällä on oikeus tietyin pykälässä mainituin edellytyksin saada osittaista hoitovapaata oman lapsensa tai muun taloudessaan asuvan lapsen hoitamiseksi siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi täyttyy. Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen laajenee siihen asti, kun erityistä huoltoa ja hoitoa tarvitseva lapsi täyttää 18 vuotta. Työntekijän tulee toimittaa työnantajalle lääketieteellinen arvio lapsen sairaudesta ja toimintakyvystä, josta käy ilmi erityinen huollon tai hoidon tarve. Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen määräytyy muutoin entisin laissa mainituin perustein. 

Lainmuutosten vaikutukset virka- ja työehtosopimusten määräyksiin

Kunnallisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeus perhevapaisiin määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja työsopimuslain perusteella (KVTES V luku 7 §, TTES 29 § 1 kohta). Työsopimuslain 4 luvun säännöksistä ei saa poiketa työehtosopimuksella (TSL 13:7 §). Näin ollen tilapäisen hoitovapaaoikeuden ulottaminen myös etävanhempiin koskee suoraan lain nojalla myös kunnallisia viranhaltijoita ja työntekijöitä. 

KVTES:n V luvussa on lisäksi eräitä määräyksiä perhevapaista ja niiden perusteella myönnettävistä palkkaeduista, mm. tilapäisen hoitovapaan palkallisuudesta (KVTES V luku 910 §, ks. myös TTES 23 § 4 kohta ja 29 § 2 kohta). Tätä määräystä ei ole muutettu, joten tilapäisen hoitovapaan palkallisuus ei koske etävanhempaa. Lainmuutoksen perusteluissa todetaan, että "Tällä hetkellä työehtosopimusten palkanmaksuvelvollisuutta koskevat määräykset on yleisesti sidottu voimassa olevan lain mukaiseen tilapäistä hoitovapaata koskevaan oikeuteen. Tämän vuoksi työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole palkanmaksuvelvollisuutta etävanhemman hoitaessa äkillisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lasta" (HE 44/2006 s. 8).

Mikäli sopimusmuutoksia tehdään, niistä tiedotetaan erikseen. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                              Jyrki Hämäläinen

Apulaisneuvottelupäällikkö                   Elina Vartiainen-Hynönen

LIITE (pdf)
Laki työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta (533/2006)