Suomeksi
Cirkulär
19/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändring av arbetsavtalslagens bestämmelser om familjeledigheter

Bifogat sänds lagen om ändring av 4 kapitlet i arbetsavtalslagen för kännedom. Ändringarna gäller arbetstagares rätt till familjeledigheter och anmälan om tidpunkten för ledigheten.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2006, men lagens bestämmelser om anmälan om moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet trädde i kraft redan den 1 juli 2006. Närmare motiveringar till lagen finns i regeringspropositionen (RP 44/2006).  

Tjänsteinnehavare 

Tjänsteinnehavares rätt till familjeledigheter regleras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, där 29 § ger tjänsteinnehavaren rätt till tjänstledighet på grund av familjeledigheter enligt vad som bestäms i 4 kap. 1–8 § i arbetsavtalslagen. Ändringarna kommer därmed att också gälla tjänsteinnehavare och vad som nedan i detta cirkulär skrivs om arbetstagare tillämpas också på tjänsteinnehavare.  

Syftet med lagändringen

Lagändringen syftar till att främja en jämnare uppdelning av familjeledigheterna mellan barnets moder och fader. I detta syfte görs bland annat anmälningsförfarandet vid familjeledigheter mera flexibelt.  Ett annat syfte med lagen är att förbättra situationen för föräldrar som bor i annat hushåll än barnet, adoptivföräldrar och föräldrar till handikappade och långtidssjuka barn. Föräldrar som inte bor i samma hushåll som barnet ska ha rätt till tillfällig vårdledighet när barnet plötsligt insjuknar. Adoptivföräldrars rätt till vårdledighet utökas och likaså rätten för föräldrar till handikappade och långtidssjuka barn att ta ut partiell vårdledighet.  

De viktigaste ändringarna 

Anmälan om tidpunkten för familjeledighet (3 a §)

En av de viktigaste ändringarna i lagen gäller anmälan om tidpunkten för familjeledigheten. Enligt tidigare lagstiftning ska familjeledigheter anmälas till arbetsgivaren senast två månader före den planerade ledighetens början. Bestämmelserna om anmälan om moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledighet ändras så att anmälningstiden för en högst 12 vardagar lång ledighet är en månad. Den anställde kan alltså ta ut en några dagar lång faderskapsledighet med en månads varsel. För ledigheter på över 12 vardagar är anmälningstiden i regel fortfarande två månader.

Den kortare anmälningstiden på en månad kan också tillämpas om det för att kunna ordna vården av barnet då maken börjar arbeta inte är möjligt att iaktta en anmälningstid på två månader. Detta innebär att om den förälder som är vårdledig inte har ett gällande arbetsavtal och under ledigheten får ett jobb kan den andra föräldern ta ut familjeledighet efter en anmälningstid på en månad. Tillämpningen av en månads anmälningstid förutsätter ändå att det inte medför sådana betydande olägenhet för produktions- eller serviceverksamheten på arbetsplatsen som inte kan ordnas med rimliga arrangemang.

Ändringarna i anmälningstiderna träder i kraft redan 1.7.2006 avvikande från de övriga paragraferna. Om arbetstagaren före 1.7.2006 har anmält tidpunkten för en moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet eller en ändring av tidpunkten till arbetsgivaren tillämpas de regler som gällde vid anmälningstidpunkten. Om ledigheten eller en ändring av tidpunkten har anmälts 1.7.2006 eller senare kan den kortare anmälningstiden iakttas i de situationer som beskrivits ovan. 

Vårdledighet (3 §)

En arbetstagares rätt till vårdledighet gällde enligt den tidigare lagstiftningen tills ett barn som bor i samma hushåll som arbetstagaren fyller tre år. Samma rättighet omfattar också adoptivföräldrar. Lagändringen utökar adoptivföräldrars rätt till vårdledighet så att ledighet kan tas ut också efter det att barnet fyllt tre år, men högst till dess två år har förflutit från adoptionen. Rätten till vårdledighet slutar senast när barnet börjar skolan.

Tillfällig vårdledighet (6 §)

TEnligt tidigare lagstiftning hade en arbetstagare rätt till tillfällig vårdledighet för att ordna vård eller för att vårda barnet under högst fyra arbetsdagar åt gången när ett under 10 år gammalt eget barn eller något annat barn som varaktigt bor i samma hushåll plötsligt insjuknar. Rätten till tillfällig vårdledighet utvidgas genom lagändringen till att också gälla föräldrar som inte bor i samma hushåll som barnet, oberoende av om denna förälder är barnets vårdnadshavare. En förälder som inte bor i samma hushåll som barnet kan alltså ta ut tillfällig vårdledighet även om barnet vid insjuknandet inte är hemma hos denna förälder.

Partiell vårdledighet (4 §)

Enligt tidigare lagstiftning har en anställd under vissa förutsättningar i paragrafen haft rätt att få partiell vårdledighet för att sköta sitt eget barn eller något annat barn som varaktigt bor i samma hushåll till slutet av barnets andra år i grundskolan. Rätten till partiell vårdledighet utökas nu för föräldrar till handikappade och långtidssjuka barn så att den gäller tills det barn som kräver särskild vård och omsorg fyller 18 år. Arbetstagaren ska ge arbetsgivaren ett medicinskt utlåtande om barnets sjukdom och funktionsförmåga, där behovet av särskild vård och omsorg framgår. Rätten till partiell vårdledighet bestäms i övrigt på samma sätt som tidigare.

Lagändringarnas inverkan på kollektivavtalen

Kommunala tjänsteinnehavares och arbetstagares rätt till familjeledigheter bestäms enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare och arbetsavtalslagen (AKTA kap. V § 7, TIM-AKA § 29 punkt 1). Det är inte möjligt att genom kollektivavtal avvika från arbetsavtalslagens 4 kap (ArbAvtL 13 kap. 7 §). Enligt lagen gäller därmed rätten till tillfällig vårdledighet för föräldrar som bor i ett annat hushåll också kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I kap. V i AKTA finns vissa bestämmelser om familjeledigheter och löneförmåner under familjeledigheterna, bl.a. lön vid tillfällig vårdledighet (AKTA kap. V § 9–10, se också TIM-AKA § 23 punkt 4 och § 29 punkt 2). Denna bestämmelse har inte ändrats och bestämmelsen om lön för tillfällig vårdledighet gäller därför inte föräldrar i annat hushåll. I motiveringen till lagändringen konstateras att ”För närvarande har bestämmelserna om lönebetalningsskyldigheten i kollektivavtalen allmänt bundits till den rätt till tillfällig vårdledighet som regleras i lagen. Av denna orsak har arbetsgivaren i regel inte någon skyldighet att betala lön när en frånvarande förälder vårdar ett barn under tio år som plötsligt insjuknat.” (RP 44/2006 s. 8)

Om avtalsbestämmelserna ändras ger vi information om detta senare.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                         Jyrki Hämäläinen

Förhandlingschef                         Elina Vartiainen-Hynönen

BILAGA (pdf)

Lag om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen (533/2006)