På svenska
Yleiskirje
13/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

KVTES:n piirissä olevien sopimuskorotukset vuonna 2006

Vuonna 2006 KVTES:n sopimusalalla työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkkaa tarkistetaan tulopoliittisen sopimuksen 2005-2007 (tupo) mukaisella yleiskorotuksella, liittoerällä ja tasa-arvoerällä sekä kunta-alan palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman paikallisella järjestelyerällä. Toteu­tettavien palkantarkistusten kokonaiskustannusvaikutus vuonna 2006 on 1,5 %. 

Indeksiehto ja yleiskorotus

Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyvä indeksiehto ei aiheuta ylimääräisiä palkankorotuksia (kuluttajahintaindeksin muutos oli 0,8 %, indeksikynnys 2,6 %).

Viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2006 lukien yleiskorotuksella ja liitto­erällä yhteensä 1,8 %. Palkkausluvun 3 §:ssä tarkoitettu vähimmäispalkka nousee vastaavasti 1.6.2006 lukien 1 213,59 euroon. Palkkausluvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,8 prosentilla. 

Uudet palkkahinnoittelun peruspalkat 1.6.2006 lukien

Uudet palkkahinnoitteluliitteiden 18 ja 14 peruspalkat 1.6.2006 alkaen käyvät ilmi liitteestä 1. 

Kertakorvaus elokuussa 2006

Elokuun 2006 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 1.6.2006-15.8.2006 ao. kuntaan tai kuntayhtymään yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa olleelle erillinen kertakorvaus, jonka määrä on 1,5 % heinäkuun 2006 varsinaisesta palkasta. Kertakorvaus perustuu tupossa sovittuun tasa-arvoerään, jonka maksuajankohtaa siirrettiin kesäkuun alusta syyskuun alkuun paikallisen järjestelyerän maksun yhteyteen. 

Kertakorvauksen maksamisessa ratkaisevaa on palvelussuhteen olemassaolo 15.8.2006. Jos palvelussuhde on alkanut 1.6.2006 jälkeen ja jatkuu keskeytymättä 15.8.2006 asti, maksetaan kertakorvaus työssäolon suhteessa. Tällöin ajanjakson 1.6.15.8. työpäivät mukaan lukien normaalit vapaapäivät ja palkalliset vapaat jaetaan ko. ajanjakson kalenteripäivien lukumäärällä (76) ja kerrotaan tulos 1,5 %:lla heinäkuun varsinaisesta palkasta. 

Jos ajanjaksolle 1.6.15.8.2006 sattuu palkaton virantoimituksen tai työssäolon keskeytys, maksetaan kertakorvaus työssäolon suhteessa. 

Jos palvelussuhteeseen tulee lyhytkin keskeytys 1.6.15.8.2006, ei se ole jatkunut yhdenjaksoisesti. Tällöin kertakorvaus maksetaan työssäolon suhteessa vain sen palvelussuhteen osalta, joka jatkuu yhdenjaksoisena 15.8.2006 asti. 

Kertakorvauksen laskentaperusteena on aina heinäkuussa tosiasiallisesti maksettu palkka. Palkka on voinut muuttua kesken kuukautta, jos työntekijällä tai viranhaltijalla on ollut kaksi palvelussuhdetta, joiden väliin ei jää yhtään päivää ja joiden palkkaus määräytyy eri perusteen mukaan. Palkkaa on myös voitu maksaa vain osalta kuukautta mm. palkattoman vapaan johdosta. Poikkeuksena on osapalkkainen sairausloma (esim. 2/3 palkka), jolloin perusteena on se varsinainen palkka, jonka viranhaltija tai työntekijä olisi saanut työssä ollessaan. Jos heinäkuussa ei makseta palkkaa lainkaan, ei kertakorvaustakaan makseta. 

Paikallinen järjestelyerä 1.9.2006 lukien

Sopimusalalla on 1.9.2006 käytettävissä yhteensä 0,9 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka käytetään tehtäväkohtaisen palkkojen tarkistamiseen tehtävän vaativuusarvioinnin perusteella sekä suoritusarviointiin perustuvien henkilökohtaisten lisien myöntämiseen. 

Järjestelyerä muodostuu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämis­ohjelman 0,4 %:n suuruisesta järjestelyerästä ja tulopoliittisen sopimuksen mukaisesta tasa-arvoerästä, jonka suuruus sopimusalalla on 0,5 %. Tasa-arvoerän jakamisessa on erityisesti pyrittävä parantamaan niiden naisten palkkauksellista asemaa, joiden palkka ei ole sopusoinnussa tehtävän vaativuuteen ja vaadittuun koulutukseen nähden. 

Harkinnanvaraisia henkilökohtaisia lisiä tulee olla KVTES:n II luvun 6 §:n pöytäkirjamerkinnän mukaan käytössä 1.9.2006 työnantajakohtaisesti vähintään 0,8 % laskettuna kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Vähimmäismäärän täyttymisen tarkastelu suoritetaan myös liitteittäin, jos palkkahinnoitteluliitteen soveltamispiiriin kuuluu 1.9.2006 vähintään 30 henkilöä. Järjestelyerästä on tarvittaessa suunnattava harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien myöntämiseen vähintään se määrä, jotta em. vähimmäismäärät täyttyvät. 

Mikäli tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen ei ole tarvetta, voidaan koko järjestelyerä käyttää harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien myöntämiseen. Samoin jos henkilökohtaisia lisiä on jo myönnetty vähintään edellytetty määrä, voidaan järjestelyerä suunnata kokonaan tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Kustannuksia laskettaessa on aina otettava huomioon koko kustannusvaikutus heijastusvaikutuksineen mm. työaikakorvauksiin.

Järjestelyerä lasketaan toukokuun 2006 palkkasummasta, jota on korotettu 1,8 %:n yleiskorotuksella. Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki sopimuksen piiriin kuuluville toukokuussa maksetut palkat lukuun ottamatta omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia, joiden palkkaus määräytyy liitteen 12 A mukaan. Jos toukokuussa maksettu palkkasumma poikkeaa tavanomaisen kuukauden palkkasummasta, voidaan järjestelyerän laskentaperusteena käyttää ns. normaalikuukautta, johon ei sisälly poikkeuksellisia palkkaeriä (esim. lomarahat, tulospalkkiot tai kertakor­vaukset) eikä lomautuksia. Laskennassa voidaan noudattaa myös jotain muuta paikallisesti vakiintunutta käytäntöä, jos lopputulos on sopimuksen mukainen ja paikalliset osapuolet ovat hyväksyneet tämän käytännön. 

Perhepäivähoitajien palkantarkistukset 2006-2007

Uudessa palkkausjärjestelmässä olevat perhepäivähoitajat (KVTES:n liite 12 A)

1.6.2006 korotetaan KVTES:n liitteen 12 A eli uuden palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1,4 prosentilla. Vastaavasti on korotettu liitteen 12 A  4 §:n 1 momentissa määrättyä hoitopaikan hintaa. Yleiskirjeen liitteenä 2 on 1.6.2006 lukien noudatettava liitteen 12 A  4 §:n 1 momentin määräys.

Em. yleiskorotuksella korotetaan myös niiden perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä, joiden palkkaus on määräytynyt liitteen 12 A  4 §:n 3 momentin erityismääräysten mukaan, vaikka em. 3 momentin määräystä ei ole muutettu.

Liitteessä 12 A sisällytettiin ajankohtaan 1.8.2005 tulopoliittisen sopimuksen ja kunta-alan palkkaohjelman vuosien 2005-2007 kaikki muut korotuserät paitsi tulopoliittisen sopimuksen mukainen vuoden 2006 yleis­korotus. Näin ollen liitteen 12 A piiriin kuuluville ei suoriteta enää sopimuskauden aikana muita sopimuskorotuksia kuin em. 1.6.2006 yleiskorotus 1,4 %.

Vanhassa palkkausjärjestelmässä olevat perhepäivähoitajat (KVTES:n liite 12)

Vanhassa palkkausjärjestelmässä eli liitteen 12 piirissä olevien perhe­päivähoitajien palkankorotukset määräytyvät KVTES:n mukaan edellä tässä yleiskirjeessä todetulla tavalla (ks. myös yleiskirje 27/2005). Yleis­kirjeen liitteenä 3 on 1.6.2006 voimaan tulevat liitteen 12 uudet palkkahinnoittelut ja eräiden euromääräisten korvausten tarkistukset.

Muut sopimusalat

Lääkärisopimuksessa yhdistettiin tulopoliittisen sopimuksen kaikki erät eli yleiskorotukset, liittoerät ja tasa-arvoerä ajankohtaan 1.9.2005. Lääkäri­sopimuksen piiriin kuuluville ei siis enää tämän sopimuskauden aikana suoriteta tulopoliittisen sopimukseen perustuvia korotuksia. Seuraava palkkaohjelmaan perustuva paikallinen järjestelyerä toteutetaan 1.9.2006 0,2 %:n suuruisena ja 1.9.2007  0,25 %:n suuruisena, eli puolitettuina. Em. järjestelyeriä on selostettu tarkemmin KT:n yleiskirjeessä 31/2005. 

Opetusalalla korotetaan peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa yhteensä 2,1 %:lla 1.6.2006 alkaen. Paikallista järjestelyerää tai kertakorvausta ei sopimusalalla makseta vuonna 2006. Palkkaohjelmaan sisältyvän vuoden 2006 kehittämiserän käytöstä ja OVTES:n sopimusmuutoksista tiedotetaan myöhemmin erillisellä yleiskirjeellä.

Muusikoiden ja näyttelijöiden osalta on lähetetty pienkirjeet (4/21/2006 ja 5/21/2006).

Teknisen sopimuksen korotuksista ks. tarkemmin KT:n yleiskirje 4/2006 ja tuntipalkkaisen henkilöstön osalta KT:n yleiskirje 8/2006.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                 Heikki Saipio 

LIITTEET (pdf)
1.KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden 1-8 ja 14 peruspalkat 1.6.2006 alkaen 
2.Palkantarkistukset KVTES:n liitteessä 12 A 
3.Palkantarkistukset KVTES:n liitteessä 12