Suomeksi
Cirkulär
13/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalsenliga förhöjningar enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2006-2007

År 2006 justeras lönerna för arbetstagare och tjänsteinnehavare som omfattas av AKTA genom en allmän förhöjning, en branschpott och en jämställdhetspott enligt det inkomstpolitiska helhetsavtalet (inpo) för 2005-2007 och genom en lokal justeringspott enligt kommunsektorns löneutvecklingsprogram. Den totala kostnadseffekten av lönejusteringarna år 2006 blir 1,5 %.

Indexklausul och allmän förhöjning

Indexklausulen i det inkomstpolitiska avtalet föranleder inga extra löneförhöjningar (konsumentprisindex ändrades med 0,8 %, indextröskeln var 2,6 %).

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2006 med totalt 1,8 % genom en allmän förhöjning och en branschpott. Den minimilön som avses i § 3 i avlöningskapitlet stiger på motsvarande sätt 1.6.2006 till 1 213,59 euro. Det prövningsbaserade individuella tillägg som avses i § 6 mom. 1 i avlöningskapitlet höjs med 1,8 %.

Nya grundlöner i lönesättningen fr.o.m. 1.6.2006

De nya grundlönerna fr.o.m. 1.6.2006 i lönesättningsbilagorna 18 och 14 framgår av bilaga 1.

Engångsersättning i augusti 2006

I samband med löneutbetalningen i augusti 2006 betalas en engångsersättning till personer som utan avbrott varit anställda hos kommunen eller samkommunen 1.6.2006-15.8.2006. Ersättningen utgör 1,5 % av den ordinarie lönen i juli 2006. Engångsersättningen baserar sig på den jämställdhetspott enligt inpo-avtalet som sköts upp från början av juni till början av september, att utbetalas samtidigt som den lokala justeringspotten.

Utbetalningen av engångsersättning avgörs av om personen är anställd 15.8.2006. Om anställningen har börjat efter 1.6.2006 och fortsätter utan avbrott till 15.8.2006 betalas engångsersättningen i förhållande till den arbetade tiden. Då divideras antalet arbetsdagar under perioden 1.6-15.8 inklusive normala lediga dagar och avlönade ledigheter med antalet kalenderdagar under perioden (76). Resultat multipliceras med 1,5 % av den ordinarie lönen för juli.  

Om det under perioden 1.615.8.2006 inträffar ett oavlönat avbrott i tjänsteutövningen eller arbetet, betalas engångsersättningen i förhållande till den arbetade tiden.

Om det förekommer avbrott, även korta sådana, i anställningen under perioden 1.6-15.8.2006 har anställningen inte fortgått utan avbrott. Då betalas engångsersättningen i förhållande till den arbetade tiden enbart för den del av anställningstiden som fortgår utan avbrott till 15.8.2006.

Grunden för beräkningen av engångsersättningen är alltid den lön som faktiskt har betalats för juli. Lönen kan ha ändrats under en pågående månad om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren har haft två anställningar som har avlöst varandra utan en enda mellandag och lönen för anställningarna bestäms på olika grunder. Lön kan också ha betalats för bara en del av månaden bl.a. på grund av ledighet utan lön. Undantag är sjukledighet med partiell lön (t.ex. 2/3 lön), då grunden är den ordinarie lön som den anställda skulle ha fått utan sjukledighet. Om ingen lön betalas i juli betalas inte heller någon engångsersättning.

Lokal justeringspott 1.9.2006

Inom avtalsområdet fördelas 1.9.2006 en lokal justeringspott på 0,9 %. Den används för att justera uppgiftsrelaterade löner på basis av arbetsvärdering och för att bevilja individuella tillägg som utgår från prestationsbedömning.

Justeringspotten består dels av en justeringspott på 0,4 % som hör till det kommunala löneutvecklingsprogrammet, dels av en jämställdhetspott enligt det inkomstpolitiska avtalet, som för avtalsområdet är 0,5 %. Vid fördelningen av jämställdhetspotten bör man framför allt sträva efter att förbättra lönesituationen för kvinnor med en lön som inte stämmer överens med arbetets svårighetsgrad och den utbildning som uppgiften kräver.

Från och med 1.9.2006 ska varje arbetsgivare enligt protokollsanteckningen i AKTA kap. II § 6 använda minst 0,8 % av summan av de uppgiftsrelaterade lönerna för den personal i kommunen eller samkommunen som omfattas av AKTA för betalning av individuella tillägg. En granskning av att minimihöjningen uppfylls genomförs även per bilaga om lönesättningsbilagan 1.9.2006 omfattar minst 30 personer. Vid behov ska minst ett sådant belopp av justeringspotten som gör att minimibeloppen uppfylls användas för prövningsbaserade individuella tillägg.

Om det inte behövs någon justering av de uppgiftsrelaterade lönerna kan hela justeringspotten användas till att bevilja individuella tillägg. Och om minst den förutsatta mängden individuella tillägg redan beviljats kan justeringspotten fokuseras helt på justering av de uppgiftsrelaterade lönerna. Vid beräkningen av kostnaderna ska hela kostnadseffekten inklusive återverkningarna bl.a. på arbetstidsersättningarna alltid beaktas.

Justeringspotten beräknas på lönesumman för maj 2006, som har höjts genom en allmän förhöjning på 1,8 %. Till lönesumman räknas alla löner som omfattas av avtalet och som betalats i maj, med undantag för familjedagvårdare som jobbar i sitt eget hem och vars löner bestäms enligt bilaga 12 A. Om lönesumman för maj avviker från lönesumman för en vanlig månad, kan man vid beräkningen av justeringspotten använda en s.k. normal månad utan extraordinarie löneposter (t.ex. semesterpenning och resultatbonus eller engångsersättningar) eller permitteringar. Vid beräkningen kan också tillämpas avvikande lokalt etablerad praxis, om resultatet är avtalsenligt och de lokala parterna har godkänt beräkningssättet.

Lönejusteringar för familjedagvårdare 2006-2007

Familjedagvårdare som följer det nya lönesystemet (AKTA bilaga 12 A)

För familjedagvårdare som följer bilaga 12 A i AKTA, dvs. det nya lönesystemet, höjs de uppgiftsrelaterade lönerna och individuella tilläggen med 1,4 % 1.6.2006. Priset för en vårdplats, som bestäms i § 4 mom. 1 i bilaga 12, har höjts på motsvarande sätt. I bilaga 2 till detta cirkulär finns bestämmelsen i bilaga 12 A § 4 mom. 1 sådan den ska iakttas fr.o.m. 1.6.2006.

Den allmänna förhöjningen gäller även uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg för familjedagvårdare vars lön har bestämts enligt specialbestämmelsen i bilaga 12 A § 4 mom. 3, trots att momentet inte har ändrats.

I bilaga 12 A inkluderades 1.8.2005 alla höjningar enligt det inkomstpolitiska avtalet och kommunsektorns löneavtal åren 20052007 förutom den allmänna förhöjningen 2006 enligt inpo. Detta innebär att anställda som lyder under bilaga 12 A inte längre omfattas av några andra avtalsenliga höjningar under avtalsperioden än den allmänna förhöjningen på 1,4 % 1.6.2006.

Familjedagvårdare som följer det gamla lönesystemet (AKTA bilaga 12)

För familjedagvårdare som följer det gamla lönesystemet, dvs. bilaga 12, bestäms löneförhöjningarna enligt AKTA på det sätt som konstaterats tidigare i detta cirkulär (se även cirkulär 27/2005). I bilaga 3 till detta cirkulär finns den nya lönsättningen för bilaga 12 fr.o.m. 1.6.2006 och justeringar av vissa ersättningar i euro.

Övriga avtalsområden

I läkaravtalet slogs alla potter enligt det inkomstpolitiska avtalet ihop, dvs. den allmänna förhöjningen, branschpotterna och jämställdhetspotterna, och betalades 1.9.2005. För anställda som omfattas av läkaravtalet betalas alltså inte några fler höjningar enligt det inkomstpolitiska avtalet under denna avtalsperiod. Nästa lokala justeringspott enligt löneprogrammet är 0,2 % som betalas 1.9.2006 och 0,25 % som betalas 1.9.2007, dvs. halverat. Dessa justeringspotter beskrivs närmare i KA:s cirkulär 31/2005.

Inom undervisningssektorn höjs grundlönerna eller de därmed jämförbara månadslönerna 1.6.2006 med totalt 2,1 %. Avtalsområdet har ingen lokal justeringspott eller engångsersättning 2006. Hur löneprogrammets utveckligspott för år 2006 fördelas och vilka ändringar som genomförs i UKTA meddelas senare i ett separat cirkulär.

Höjningar för musiker och skådespelare har meddelats genom brev (4/21/2006 och 5/21/2006).

Höjningarna för tekniska sektorn beskrivs närmare i KA:s cirkulär 4/2006 och för timavlönade i cirkulär 8/2006.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio

 

BILAGOR (pdf)
1. Grundlönerna i lönesättningsbilagorna 1–8 och 14 i AKTA fr.o.m.   1.6.2006
2. Lönejusteringar i bilaga 12 A i AKTA
3. Lönejusteringar i bilaga 12 i AKTA