På svenska
Yleiskirje
31/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimuksen eräiden järjestelyerien ja kunnallisen palkkaohjelman erien täytäntöönpano

Kunnallisessa lääkärien virkaehtosopimuksessa 2005-2007 jätettiin kunnallisen palkkaohjelman (2005-2007) erät ja lisäksi osa sairaalalääkärien ja sairaalahammaslääkärien syyskuun 2005 järjestelyerästä sopimuksen kehittämistyöryhmän käyttöön. Koska työryhmä ei ole saavuttanut yksimielisyyttä sopimusmuutoksista, siirtyvät työryhmälle jätetyt erät paikallisiksi järjestelyeriksi kuitenkin siten, että kunnallisen palkkaohjelman kustakin erästä siirtyy paikalliseksi eräksi puolet toisen puolen jäädessä toteutumatta.

Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n perusteella 1.9.2005 lukien jo toteutettujen paikallisten järjestelyerien (terveyskeskuksissa 2,76 %, sairaaloissa 0,6 % ja eläinlääkäreillä keskitetysti käytetyt) lisäksi tulevat toteutettaviksi seuraavat paikalliset järjestelyerät:

  1. Lääkärisopimuksen liitteiden 3 ja 4 piiriin kuuluvat sairaalalääkärit ja sairaalahammaslääkärit 1.9.2005 lukien 1,9 %.
  2. Kaikki lääkärisopimuksen piiriin kuuluvat ryhmät kunnallisen palkkaohjelman erinä
    1.9.2005 lukien 0,4 %
    1.9.2006 lukien 0,2 %
    1.9.2007 lukien 0,25 %.

Kunkin ajankohdan järjestelyerä lasketaan lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n 4 mom:ssa määrätystä järjestelyerän piiriin kuuluvien kokonaispalkkasummasta mahdollisimman normaalilta kuukaudelta, joka ei sisällä suoritettavana olevan erän korotuksia (ks. KT:n yleiskirjeen 7/2005 liitteenä 1 olevan muistion kohta 4.3). Syyskuusta 2005 voimaan tulevat uudet järjestelyerät on tarkoituksenmukaista laskea saman kuukauden kokonaispalkkasummasta kuin jo toteutetut syyskuun järjestelyerät.

Järjestelyerät kohdennetaan lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n 3 mom:ssa määrätyllä tavalla. Sikäli kuin uusia järjestelyeriä suunnataan tehtäväkohtaisiin palkkoihin, on samalla huolehdittava siitä, että sopimuksen yleisen osan 9 §:ssä määrätyt henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärät kunnassa/kuntayhtymässä täyttyvät. Em. 9 §:ssä määrättyjä henkilökohtaisten lisien vähimmäismääriä ei ole nyt muutettu. Omalääkärien osalta kiinnitetään huomiota eri palkanosien oikeaan keskinäiseen suhteeseen, jolloin korotuksia voidaan kohdistaa myös omalääkärien väestöosaan ja käyntipalkkioihin. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että suoritettujen palkankorotusten seurauksena myös johdon ja esimiesten palkat ovat oikeassa suhteessa alaisten palkkoihin. Tämä on myös kunnallisen palkkaohjelman tavoite.

Jotta järjestelyeräratkaisuilla tuetaan mahdollisimman hyvin tavoitetta kunkin viranhaltijan palkan määräytymisestä hänen työnsä vaativuuden sekä henkilökohtaisen ammatinhallinnan ja työtulosten mukaan, on syyskuun 2005 järjestelyeräratkaisun yhteydessä hyvä ennakoida myös myöhemmin tehtävien järjestelyeräratkaisujen sisältöjä ja tarkastella eri vaiheissa tehtävien ratkaisujen lopputulosta kokonaisuutena.

Edellä todetut syyskuun 2005 järjestelyerät tulevat siis voimaan ja maksettaviksi takautuvasti 1.9.2005 lukien. Tämän vuoksi ovat sopijaosapuolet todenneet, että lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 9 §:ssä tarkoitetut tarkistettujen palkkojen maksatusajankohdat alkavat kulua siitä, kun kunta tai kuntayhtymä on saanut tiedon tästä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirjeestä. Viimeistään tieto katsotaan saaduksi 1.12.2005. Lisäksi muistutetaan siitä, että vaikka syyskuun 2005 järjestelyerää koskevat päätökset joudutaan tekemään ja korotukset maksamaan taannehtivasti, tulee järjestelyerän sisältyä yksilötasolla ilmoitettaviin palkkoihin Tilastokeskuksen lokakuun 2005 palkkatilastossa.

Tämä yleiskirje on yksimielinen ao. pääsopijajärjestön kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja                                   Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                   Ulla-Riitta Parikka