Suomeksi
Cirkulär
31/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Verkställande av vissa justeringspotter i läkaravtalet och kommunsektorns löneutvecklingsprogram

I det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2005-2007 ställdes potterna från det kommunala löneutvecklingsavtalet (2005-2007) och dessutom en del av sjukhusläkarnas och sjukhustandläkarnas justeringspotter i september 2005 till avtalets utvecklingsarbetsgrupps förfogande. Eftersom arbetsgruppen inte har nått enighet om avtalsändringarna omvandlas arbetsgruppens potter till lokala justeringspotter, men så att hälften av varje pott enligt löneprogrammet blir lokal pott medan den andra hälften förblir oanvänd.

Utöver de lokala justeringspotter som redan använts 1.9.2005 (vid hälsocentraler 2,76 %, vid sjukhus 0,6 % och för veterinärer centralt) utgående från 6 § i läkaravtalets underteckningsprotokoll ska följande lokala justeringspotter användas:

  1. 1,9 % för sjukhusläkare och sjukhustandläkare som omfattas av bilaga 3 och 4 i läkaravtalet 1.9.2005.
  2. Potter enligt det kommunala löneutvecklingsprogrammet för alla grupper som omfattas av läkaravtalet 
    0,4 % 1.9.2005
    0,2 % 1.9.2006
    0,25 % 1.9.2007

Varje justeringspott beräknas på den totala lönesumman för dem som omfattas av justeringspotten i § 6 mom. 4 i underteckningsprotokollet till läkaravtalet. Beräkningen baseras på en så normal månad som möjligt, som inte innehåller höjningar enligt den pott som ska fördelas (se punkt 4.3 i den promemoria som ingår som bilaga 1 till KA:s cirkulär 7/2005). Det är lämpligt att beräkna de nya justeringspotterna fr.o.m. 1 september 2005 på samma lönesumma som de redan utbetalda septemberpotterna.

Justeringspotterna fördelas på det sätt som anges i § 6 mom. 3 i underteckningsprotokollet till läkaravtalet. Om nya justeringspotter styrs till uppgiftsrelaterade löner bör man samtidigt se till att de minimibelopp för individuella tillägg i varje kommun/samkommun som anges i § 9 i avtalets allmänna del uppfylls. Bestämmelsen i § 9 om minimibelopp för individuella tillägg har inte ändrats. För husläkarnas del ska man kontrollera att det inbördes förhållandet mellan olika lönedelar är korrekt och höjningar kan alltså också styras till husläkarnas befolkningsdelar och besöksarvoden. Vidare bör man också beakta att lönenivån för personer i ledande ställning och chefsställning ska stå i rätt förhållande till medarbetarnas löner. Detta är också ett mål i det kommunala löneprogrammet.

För att man med justeringslösningen så väl som möjligt ska uppnå målet att varje tjänsteinnehavares lön bestäms utgående från arbetets svårighetsgrad och individuella arbetsprestationer och resultat är det skäl att i samband med fördelningen av justeringspotten 2005 se över innehållet i kommande justeringslösningar och kontrollera det slutliga resultatet av de olika lösningarna.

Ovan beskrivna justeringspotter gäller alltså från 1.9.2005 och ska betalas retroaktivt från detta datum. Därför har avtalsparterna konstaterat att den betalningstidpunkt för justerade löner som avses i § 9 i underteckningsprotokollet till läkaravtalet börjar löpa när kommunen eller samkommunen får informationen via detta brev från Kommunala arbetsmarknadsverket. Informationen beräknas ha nått kommunerna senast 1.12.2005. Vidare påminner vi om att trots att besluten om justeringspotten i september 2005 fattas i efterskott och höjningarna betalas retroaktivt ska justeringspotten ingå i de individuella löneuppgifter som meddelas till Statistikcentralens lönestatistik för oktober 2005.

KA och huvudavtalsorganisationen är överens om innehållet i detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Ulla-Riitta Parikka