På svenska
Yleiskirje
24/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallia koskevat sopimusmääräykset 1.7.2005 lukien

Kunnallinen työmarkkinalaitos on lähettänyt 16.2.2005 yleiskirjeellä 8/2005 tiedoksi kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista. Sopimus oli laadittu keskusjärjestöjen asettaman työryhmän laatiman alakohtaisen sopimusmallin pohjalta. Yleiskirjeessä todettiin, että määräysten mahdollinen niveltäminen selvittelymenettelyä koskevien määräysten yhteyteen selvitetään sen jälkeen, kun yhteistoiminta- ja työsopimuslakeihin on tehty muutosturvan toimintamallista johtuvat muutokset.

Eduskunta on nyttemmin hyväksynyt työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyvän lainsäädännön, johon kuuluvat työsopimuslain muutokset, yhteistoiminnasta yrityksistä annetun lain muutokset ja lisäksi muutokset julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja sairasvakuutuslakiin. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2005. Säännökset poikkeavat eräiltä osin aiemmin tehdystä virka- ja työehtosopimuksesta. Kysymys on täsmennyksistä, joista merkittävin koskee määräaikaisten työntekijöiden oikeutta työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään. Nämä muutokset on otettu huomioon liitteenä olevassa virka- ja työehtosopimuksessa. Liitteenä on laki työsopimuslain muuttamisesta (456/2005).

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä on samalla selkeytetty yhdistämällä entisen VIII luvun (Lomauttaminen) ja IX luvun (Osa-aikaistamisen selvittelymenettely ja palvelussuhteen päättyminen) määräykset uudeksi VIII luvuksi. Em. virka- ja työehtosopimuksella on toteutettu yhteistoimintalain ja työsopimuslain säännöksiä vastaava muutosturvan toimintamalli sekä kunnallisten työntekijöiden että viranhaltijoiden osalta.

Alakohtaisissa sopimuksissa (OVTES, LS ja TS) sekä perhepäivähoitajaliitteissä on viittauksia KVTES:n VIII ja IX lukuihin. Näitä viittausmääräyksiä ei ole muutettu, mutta 1.7.2005 lukien sovelletaan vanhojen määräysten sijasta KVTES:n uuden VIII luvun määräyksiä.

Tämä yleiskirje korvaa KT:n yleiskirjeen 8/2005 soveltamisohjeineen ja liitteineen.

Se, mitä jäljempänä sanotaan työntekijästä, koskee soveltuvin osin myös viranhaltijaa.

Tämän yleiskirjeen ohjeet ovat yhteisiä pääsopijajärjestöjen kanssa.

1 Uudistuksen tavoite

Työllistymistä ja muutosturvaa koskevien säännösten ja määräysten päätavoitteena on pitkään työelämässä olleen työntekijän mahdollisimman nopea työllistyminen uudelleen, kun palvelussuhteen päättyminen ei ole johtunut työntekijän omasta menettelystä. Tavoitteeseen pyritään mm. työnantajan, työntekijän ja työvoimaviranomaisten yhteistyön tehostamisella ja tukemalla työntekijän aktiivista uudelleentyöllistymistä.

2 Toimintasuunnitelma ja selvittelymenettely

Mikäli irtisanominen koskee vähintään 10 työntekijää, työnantajan tulee esittää selvittelymenettelyn alussa KVTES:n VIII luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi, jonka sisällöstä neuvotellaan ao. luottamusmiesten kanssa ennen kuin käsitellään varsinaisia selvittelymenettelyyn kuuluvia asioita. Jos irtisanominen koskee alle 10 työntekijää, esitetään selvittelymenettelyssä toimintasuunnitelman sijasta suunnitellut toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti irtisanomisajan kuluessa tuetaan työntekijöiden oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen sekä heidän työllistymistään.

Työnantajan on selvitettävä työvoimatoimistolta saatavat työvoimapalvelut ja välitettävä tiedot irtisanottavalle. Työvoimaviranomaisten tehtävänä on kartoittaa tarvittavat julkiset työvoimapalvelut yhteistyössä työnantajan ja luottamusmiesten kanssa.

3 Työllistymisohjelma

Työnantaja, joka irtisanoo taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla työntekijän, jolle ennen irtisanomisajan päättymistä kertyisi yhteensä vähintään kolmen vuoden mittainen työhistoria saman työnantajan tai eri työnantajien työssä, on velvollinen ilmoittamaan viipymättä irtisanomisesta työvoimatoimistolle. Sama velvollisuus on työnantajalla, jonka työssä työntekijä on työsuhteen päättyessä ollut määräaikaisessa työsuhteessa keskeytyksittä vähintään kolme vuotta tai määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana.

Työnantajan on työntekijän suostumuksella liitettävä ilmoitukseen työnantajan käytettävissä olevat tiedot työntekijän koulutuksesta, työtehtävistä ja työkokemuksesta.

Työnantajalla on velvollisuus tiedottaa työntekijälle hänen oikeudestaan työvoimatoimiston laatimaan työllistymisohjelmaan sekä oikeudesta työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymisohjelmalisään.

 4 Työntekijän oikeus työllistymisvapaaseen

Jolleivät työnantaja ja työntekijä ole irtisanomisen jälkeen muuta sopineet, taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanotulla työntekijällä on oikeus vapaaseen täydellä palkalla osallistuakseen irtisanomisaikanaan julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun työllistymisohjelman laatimiseen, sen mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, harjoitteluun ja työssä oppimiseen tai oma-aloitteeseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen.

Työllistymisvapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan seuraavasti:

 1. enintään yhteensä 5 työpäivää, jos irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi,
 2. enintään yhteensä 10 työpäivää, jos irtisanomisaika on yhtä kuukautta pidempi mutta enintään 4 kuukautta ja
 3. enintään yhteensä 20 työpäivää, jos irtisanomisaika on yli 4 kuukautta.

Työntekijän on ennen työllistymisvapaan tai sen osan käyttämistä ilmoitettava siitä ja vapaan perusteesta työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista sekä pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys kunkin vapaan perusteesta.

Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa.

Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevalla ei ole oikeutta em. työllistymisvapaaseen.

5 Sopimuksen voimaantulo

Uudet sopimusmääräykset, jotka korvaavat 16.2.2005 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista, tulevat voimaan 1.7.2005. Muutosturvan toimintamallia koskevia määräyksiä ei sovelleta, mikäli asiaa on käsitelty selvittelymenettelyssä ennen 16.2.2005.

6 Yhteenveto muutosturvan toimintamalliin liittyvistä työnantajan velvollisuuksista

 1. Työnantajan on tehtävä selvittelymenettelyn alussa ao. luottamusmiehille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi (vähintään 10 irtisanottavaa) tai esitettävä vastaavat toimintaperiaatteet (alle 10 irtisanottavaa).
 2. Työnantajan on selvitettävä työvoimatoimiston palvelumahdollisuudet ja välitettävä tiedot irtisanottavalle.
 3. Työnantajan on ilmoitettava työvoimatoimistolle
  1. taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottavasta, jolla on vähintään 3 vuoden työhistoria ennen irtisanomisajan päättymistä
  2. sellaisen määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä, joka on jatkunut keskeytyksittä vähintään 3 vuotta tai jota on edeltänyt määräaikaisia palvelussuhteita samaan työnantajaan vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana.

      Ilmoitukseen liitetään työntekijän suostumuksella tiedot koulutuksesta, työtehtävistä ja työkokemuksesta.

 1. Työnantajan on tiedotettava 3-kohdan tapauksissa työntekijälle tämä oikeudesta työvoimatoimiston laatimaan työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään.
 2. Jollei työntekijän kanssa ole toisin sovittu, työnantaja on velvollinen antamaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle tämän pyynnöstä työllistymisvapaata irtisanomisaikana yhteensä enintään 5-20 työpäivää riippuen irtisanomisajan pituudesta työsopimuslain 7 luvun 12 §:ssä säädetyin edellytyksin.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

LIITTEET

 1. Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005-2007 VIII ja IX lukujen muuttamisesta 
 2. Laki työsopimuslain muuttamisesta (www.finlex.fi)