På svenska
Yleiskirje
2/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yhteistoimintamenettelyä ja työelämän kehittämistä koskevat sopimukset 2005-2007

Yhteistoimintamenettelyä ja työelämän kehittämistä koskevista asioista sovittiin erillisellä pöytäkirjalla (liite 1). Yhteistoimintamenettelyä koskeva yleissopimus ja kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus) uudistettiin ja allekirjoitettiin neuvotteluissa sovituin muutoksin (liitteet 2 ja 3). Lisäksi sovittiin eräistä osapuolten yhteisten työryhmien asettamisesta ja yhteistoiminnallista verkostokehittämistä koskevasta kannanotosta. Koulutussopimuksen mukainen kurssikustannusten korvaus sovittiin korotettavaksi.

Allekirjoitetut sopimukset

Yleissopimuksen 2 §:ssä määriteltyihin yhteistoimintamenettelyn osapuoliin lisättiin seutuyhteistyökokeilulain (560/2002) 4 §:n mukainen seudullinen toimielin ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Yleissopimuksen 4 §:n edustuksellista yhteistoimintaa koskevaan kohtaan lisättiin mahdollisuus asettaa kuntien yhteisiä edustuksellisia yhteistoimintaelimiä korvaamaan joko kokonaan tai osittain vastaavat kuntien omat elimet (asiasta sovittu jo 24.3.2004 allekirjoitetulla virka- ja työehtosopimuksella, lähetetty KT:n yleiskirjeellä 14/2004).

Yhteistoimintamenettelyn 3 §:n asiapiiriin lisättiin koulutussopimuksen mukainen taloussuunnitelma sekä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukainen kameravalvonta, kulunvalvonta ja muun teknisin menetelmin toteutetun valvonnan tarkoitus. 

Uutena asiana yleissopimuksen asiapiiriin lisättiin yksityisen sektorin yt-laissa jo oleva huumetestien käyttämiselle edellytetty menettely. Työterveyshuoltolain (760/2004) 11 § edellyttää kirjallisen päihdeohjelman olemassaoloa, jotta viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan tehdä huumausainetesti. Ohjelman tulee sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Ohjelma voi olla osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Ennen kuin päihdeohjelma hyväksytään on yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä ne tehtävät, joissa huumetestien tekemisen perusteiden katsotaan täyttyvän. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 § koskee huumausainetestiä koskevaa todistusta palvelussuhteeseen otettaessa ja 8 § palvelussuhteen aikana.

Koulutussopimuksen ammatillista täydennyskoulutusta koskevaa 4 §:ää täsmennettiin virkavapauden/työloman myöntämisen, palkallisuuden sekä kustannusten korvausten osalta. Ay-koulutuksena toteutettavan työsuojelukoulutuksen sisällöksi lisättiin työelämän kehittämistä edistävän koulutuksen lisäksi työhyvinvointia ja tuloksellisuutta koskeva koulutus.

Asetettavat työryhmät

Työsuojelu- ja työympäristösopimus sovittiin uudistettavaksi vuoden 2005 loppuun mennessä. 1.1.2003 voimaan tulleen työturvallisuuslain ja valmisteilla olevan työsuojelun valvontalainsäädännön vaikutukset sisällytetään uudistettavaan sopimukseen.

Koulutustoimintaa kehittämään asetetaan yhteinen työryhmä. Kehittämistyössä otetaan huomioon EU-säännösten vaikutus koulutussopimukseen. Samoin selvitetään etä- ja verkkoavusteisen koulutuksen toteuttamista ja edellytyksiä.

Työhyvinvointia koskeva strategia ja suositus uudistetaan sopimuskauden aikana. Samassa yhteydessä selvitetään myös EU-tasoisten työmarkkinaosapuolten 8.10.2004 allekirjoittaman työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen soveltaminen kuntasektorilla, hyvät henkilöstöstrategiset käytännöt ja niiden levinneisyys kuntakentällä sekä mahdollisuudet tuloksellisuutta ja työelämän laadun parantamista koskevien mallisuositusten antamiseen.

Kannanotto

Neuvotteluihin liittyi myös osapuolten yhteinen kannanotto yhteistoiminnallisesta verkostokehittämisestä.

Kurssikustannusten korvaus

Ay-koulutuksena toteutettavaan työsuojelukoulutukseen osallistuville maksettavaa kurssikustannusten korvaus sovittiin korotettavaksi 40 €:ksi kurssipäivältä ruokailukustannusten korvauksen määrästä sopimisen yhteydessä. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jukka Sädevirta

LIITTEET

  1. Pöytäkirja kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2004 
  2. Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä soveltamisohjeineen
  3. Kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta