Suomeksi
Cirkulär
2/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtal om samarbetsförfarande och arbetslivsutveckling 2005-2007

Frågor kring samarbetsförfarande och arbetslivsutveckling avtalades i ett separat protokoll (bilaga 1). Det allmänna avtalet om samarbetsförfarande, rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (utbildningsavtalet) reviderades och undertecknas med de ändringar man kommit överens om vid förhandlingarna (bilaga 2 och 3). Dessutom kom man överens om tillsättande av vissa gemensamma arbetsgrupper och om ett ställningstagande kring gemensam nätverksutveckling. Parterna kom överens om att höja ersättningen för kurskostnader enligt utbildningsavtalet.  

Undertecknade avtal         

Till de samarbetsparter inom samarbetsförfarandet som fastställs i § 2 i det allmänna avtalet fogades ett regionalt organ enligt 4 § i lagen om försök med samarbete inom regioner (560/2002) inklusive organets personal. Till den punkt som gäller representativt samarbete i § 4 i det allmänna avtalet fogades en möjlighet att tillsätta representativa samarbetsorgan som är gemensamma för kommuner för att antingen helt eller delvis ersätta kommunernas egna motsvarande organ (överenskommelse redan i tjänste- och arbetskollektivavtalet som undertecknades 24.3.2004, KA:s cirkulär 14/2004).

Till § 3 i avtalet om samarbetsförfarande fogades en ekonomiplan enligt utbildningsavtalet samt syftet med kameraövervakning, passerkontroll och annan teknisk övervakning av personalen i enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Nytt är att man till det allmänna avtalet fogade det förfarande för användning av narkotikatest som redan finns i lagen om samarbete i företag för privata sektorn. Enligt 11 § i lagen om företagshälsovård (760/2004) ska arbetsgivaren ha ett skriftligt antidrogprogram för att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare ska förutsättas genomgå ett narkotikatest. Programmet ska innehålla arbetsplatsens allmänna mål och den praxis som ska iakttas för att förhindra bruk av narkotika och hänvisa missbrukare till vård. Programmet kan utgöra en del av verksamhetsplanen för företagshälsovården. Innan antidrogprogrammet godkänns ska de uppgifter som anses uppfylla förutsättningarna för användning av narkotikatest godkännas genom samarbetsförfarande. 7 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) gäller lämnande av intyg över narkotikatest vid anställning och 8 § gäller lämnande av intyg över narkotikatest medan ett arbetsavtalsförhållande pågår.

Utbildningsavtalets § 4 om kompletterande yrkesutbildning preciserades när det gäller beviljandet av tjänst-/arbetsledighet, lön under ledigheten och ersättning för kostnader. Innehållet i arbetarskyddsutbildningen som genomförs som facklig utbildning kompletterades med utbildning kring arbetslivsutveckling, arbetshälsa och resultatutveckling.

Arbetsgrupper                   

Arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet revideras före utgången av år 2005. Arbetarskyddslagen som trädde i kraft 1.1.2003 och verkningarna av de lagbestämmelser om arbetarskyddstillsyn som är under beredning tas med i det reviderade avtalet.

En gemensam arbetsgrupp tillsätts för att utveckla utbildningsverksamheten. I utvecklingsarbetet beaktas EU-bestämmelsernas inverkan på utbildningsavtalet. Likaså klarläggs former och förutsättningar för utbildning på distans och med hjälp av datanät.

Strategin för och rekommendationen om arbetshälsa revideras under avtalsperioden. Samtidigt utreds också tillämpningen inom kommunsektorn av det ramavtal på EU-nivå om arbetsrelaterad stress som undertecknades 8.10.2004, god personalstrategisk praxis och dess utbredning inom kommunsektorn samt möjligheterna att ge rekommendationer om hur resultatet och arbetslivskvaliteten kan förbättras.

Ställningstagande             

Till förhandlingarna hörde också ett för parterna gemensamt ställningstagande om gemensam nätverksutveckling.

Ersättning för kurskostnader

Samtidigt som måltidsersättningarna fastslogs kom parterna överens om att höja ersättningen för kurskostnader som betalas till deltagare i arbetarskyddsutbildning som genomförs i form av facklig utbildning till 40 € per kursdag.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Jukka Sädevirta

Bilagor 

  1. Protokoll om förhandlingar om arbetslivsutveckling inom ommunsektorn 2004
  2. Allmänt avtal om samarbetsförfarande
  3. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning