På svenska
Yleiskirje
9/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) tuli voimaan 1.2.2004. Yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä on muutettu myös työsopimuslain 2 luvun 2 §:ää ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ää. Yhdenvertaisuuslaki ja em. säännösten muutokset ovat tämän yleiskirjeen liitteinä.

Yhdenvertaisuuslailla ja siihen liittyvillä muiden lakien muutoksilla on pantu täytäntöön neuvoston direktiivit 2000/43/EY (syrjintädirektiivi) ja 2000/78/EY (työsyrjintädirektiivi). Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa.

Yhdenvertaisuuslain 2 §:ssä on säädetty yhdenvertaisuuslain soveltamisalasta ts. mitä tahoja ja mitä toimintaa tai tehtäviä laki koskee. Laki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä kun kysymys on lain 2 §:ssä säädetystä toiminnasta. Direktiivien erilaisesta rakenteesta johtuen toiminnat ja tehtävät on jaettu kahteen ryhmään. Toisaalta pykälän 1 momentissa luetelluilla alueilla ja tehtävissä muun ohessa työhönottoperusteista, työoloista, työehdoista, henkilöstökoulutuksesta ja yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta (ei koske kuitenkaan koulutuksen tavoitteita sisältöä eikä koulutusjärjestelmiä) syrjintä on kielletty kaikilla lain 6 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla. Toisaalta pykälän 2 momentissa säädetään alueista, joilla etniseen alkuperään perustuva syrjintä on kiellettyä kuten sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvaetuuksista taikka asumisen tarjonta tai saatavuus. Vaikka 2 momentissa säädetään vain etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kiellosta, selvää on, että myös näillä alueilla eri asemaan asettaminen perustuslain 6 §:n 2 momentissa säädetyillä perusteilla on kiellettyä.

Syrjinnän kiellosta (kielletyt syrjintäperusteet ja syrjinnän käsite) säädetään lain 6 §:ssä. Laki koskee syrjintää iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjinnällä tarkoitetaan sekä välitöntä että välillistä syrjintää sekä häirintää tai ohjetta tai käskyä syrjiä.

Lain 9 §:n mukaan syrjinnän kiellon rikkomisesta voi olla seurauksena hyvityksen (enintään 15 000 euroa) maksaminen syrjinnän kohteeksi joutuneelle. Syrjinnästä voi myös seurata muussa lainsäädännössä kuten työsopimuslaissa, kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa, vahingonkorvauslaissa tai rikoslaissa säädetyt seuraamukset.

Lain 4 §:ssä on säädetty viranomaisten velvollisuudesta edistää kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Tämän lisäksi viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvoite koskee kaikkia kuntia ja suurta osaa kuntayhtymistä ottaen huomioon kunnan väestö- ja hallintorakenne ja toiminnan luonne. Suunnitelman laajuus riippuu esimerkiksi siitä, kuinka merkityksellinen etninen alkuperä on päätöksenteon aineellisen luonteen, asiakaskunnan rakenteen tai viranomaisen muun toimintaympäristön kannalta. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla erillinen tai osa muuta suunnitelmaa kuten esim. tasa-arvolain mukaista tasa-arvosuunnitelmaa tai kunnan kotouttamislain mukaista suunnitelmaa. Työministeriö antaa yleiset suositukset suunnitelman sisällöstä (suositus on valmisteilla ja annettaneen helmi-maaliskuun aikana).

Laissa on lisäksi säännöksiä vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten parantamisesta, todistustaakasta syrjintäasioista sekä yhdenvertaisuuslain valvonnasta.

Työsopimuslain 2 luvun 2 §:ään ja kunnallisesta viranhaltijalaista annetun lain 12 §:ään on tehty yhdenvertaisuuslaista johtuvia muutoksia. Em. säännöksissä olleita syrjintäperusteita on täydennetty eräillä yhdenvertaisuuslaissa mainituilla perusteilla. Lisäksi säännöksiin on lisätty viittaukset yhdenvertaisuuslakiin syrjinnän käsitteen, vastatoimien kiellon ja todistustaakan osalta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

LIITTEET (www.finlex.fi)
Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)
Laki työsopimuslain muuttamisesta (23/2004)
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta (26/2004)