Suomeksi
Cirkulär
9/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lagen om likabehandling

Lagen om likabehandling (21/2004) trädde i kraft 1.2.2004. I anslutning till lagen ändrades också 2 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 12 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Ändringarna och den nya lagen bifogas detta cirkulär.

Med lagen om likabehandling och de tillhörande lagändringarna genomförs Europarådets direktiv 2000/43/EG (diskriminering) och 2000/78/EG (diskriminering i arbetslivet). Syftet med lagen om likabehandling är att främja och trygga likabehandling och att effektivera rättsskyddet för den som utsatts för diskriminering.

I 2 § i lagen anges tillämpningsområdet, dvs. vilka instanser och vilken verksamhet som omfattas av lagen. Lagen binder kommunerna och samkommunerna när det är fråga om sådan verksamhet som anges i 2 §. Till följd av direktivens struktur har verksamheten och uppgifterna delats in i två kategorier. För det första anges bland områdena och uppgifterna i paragrafens första moment att diskriminering är förbjuden på alla de grunder som anges i lagens 6 § 1 mom. när det är fråga om bland annat anställningskriterier, arbetsförhållanden, arbetsvillkor, personalutbildning, allmänbildande utbildning och yrkesutbildning (gäller däremot inte utbildningens mål och innehåll eller utbildningssystem). För det andra anges i 2 momentet områden där diskriminering på grund av etniskt ursprung är förbjuden; bland annat vård- och omsorgstjänster, socialskyddsförmåner och tillhandahållande av eller tillgång till boende. Trots att det i 2 momentet bara talas om förbud mot diskriminering på grund av etniskt ursprung är det givetvis förbjudet att särbehandla någon på de grunder som anges i 6 § 2 mom. grundlagen.

Förbud mot diskriminering (diskrimineringsgrunder och begreppet diskriminering) regleras i lagens 6 §. Enligt lagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Med diskriminering avses direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner eller befallningar att diskriminera.

Enligt lagens 9 § kan den som bryter mot diskrimineringsförbudet bli skyldig att betala gottgörelse (högst 15 000 euro) till den som blivit föremål för diskriminering. Diskriminering kan också få påföljder som regleras i annan lagstiftning, t.ex. arbetsavtalslagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare, skadeståndslagen eller strafflagen.

Av lagens 4 § framgår myndigheternas skyldighet att främja likabehandling i all sin verksamhet. Dessutom ska myndigheterna utarbeta en likabehandlingsplan för främjande av etnisk likabehandling. Denna skyldighet gäller alla kommuner och en stor del av samkommunerna med beaktande av kommunernas befolknings- och förvaltningsstruktur och verksamhetens karaktär. Planens omfattning beror till exempel på hur stor betydelse det etniska ursprunget har för substansen i beslutsfattandet, klientstrukturen eller myndighetens omvärld i övrigt. Likabehandlingsplanen kan vara en separat plan eller ingå i en annan plan, t.ex. en jämställdhetsplan enligt jämställdhetslagen eller en plan enligt integrationslagen. Arbetsministeriet utfärdar allmänna rekommendationer om innehållet i planen (väntas vara klara i februari-mars).

I lagen finns också bestämmelser om förbättring av förutsättningarna för sysselsättning av och utbildning för personer med funktionshinder, om bevisbörda i diskrimineringsfall och om övervakning av att lagen följs.

Med anledning av lagen om likabehandling har ändringar gjorts i 2 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 12 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Diskrimineringsgrunderna i dessa bestämmelser har kompletterats med några av grunderna i lagen om likabehandling. Till lagarna har dessutom fogats hänvisningar till lagen om likabehandling i fråga om begreppet diskriminering, förbud mot repressalier och bevisbörda.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Heikki Saipio

Bilagor  (www.finlex.fi)
Lag om likabehandling (21/2004) 
Lag om ändring av arbetsavtalslagen (23/2004) 
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare (26/2004)