På svenska
Yleiskirje
3/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen indeksiehto sekä yleiskorotus ja järjestelyerät 1.3.2004

Indeksiehto

Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyvä indeksiehto ei aiheuta ylimääräisiä palkankorotuksia (kuluttajahintaindeksin muutos 0,6 %, indeksikynnys 2,7 %).

Henkilökohtaisten palkkojen yleiskorotus 1.3.2004

Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaan lääkärisopimuksen piiriin kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa, terveyskeskuksen omalääkärin perusosan peruspalkkaa ja väestöosaa sekä yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan peruspalkkiota korotetaan 1.3.2004 lukien 1,7 %.

Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaan viranhaltijalle maksettua yleisen osan 10 §:ssä tarkoitettua euromääräistä henkilökohtaista lisää korotetaan 1.3.2004 lukien 1,7 %. Vastaavasti korotetaan yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijalle maksettua henkilökohtaista lisää ja tehtävälisää.

Uudet palkkahinnoittelun vähimmäisperuspalkat 1.3.2004

Palkkahinnoittelujen vähimmäisperuspalkkaa, liitteen 1 2 §:ssä määrättyä terveyskeskuksen omalääkärien väestöosaa, liitteen 3 6 §:ssä määrättyä yliopistollisten sairaaloiden sivuviranhaltijoiden peruspalkkioita ja liitteen 3 5 §:n 2 momentissa määrättyä lääkärin peruspalkkaa on korotettu 1.3.2004 lukien yleiskorotuksia vastaavasti.
 
Uudet lääkärisopimuksen liitteiden 1-5 palkkahinnoittelujen ja kasvatus- tai perheneuvolan lääkärin vähimmäisperuspalkat sekä yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan peruspalkkiot 1.3.2004 lukien käyvät ilmi liitteestä.
 
Terveyskeskuksen omalääkärien väestöosa 1.3.2004 lukien on 1,59-1,87 € kuukaudessa jokaista omalääkärin perusvastuuväestöön kuuluvaa henkilöä kohden.
 
Lääkärisopimuksen liitteen 3 muun työpaikkapäivystyksen peruskorvaustaulukko 1.3.2004 (huom. päivystyksen peruskorvauksia ei ole korotettu)

Lääkärin peruspalkka

Muu työpaikkapäivystys

 

Arkipäivä

Viikonloppu

€/tunti

€/tunti

Enintään 2 487,22

4,69

6,56

2 487,23-3 110,25

5,59

7,89

3 110,26-3 961,30

6,56

9,20

Vähintään 3 961,31

7,57

10,66

Euromääräisten palkkioiden ja korvausten tarkistusten yhdistäminen paikalliseen järjestelyerään 1.3.2004

Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 6 §:ssä euromääräisten palkkioiden ja korvausten (mm. toimenpide- ja lausuntopalkkiot) tarkistuksiin 1.3.2004 lukien varattu, yleiskorotusta vastaava rahaerä on siirretty ja yhdistetty 1.3.2004 lukien allekirjoituspöytäkirjan 7 §:ssä määrättyyn paikalliseen järjestelyerään. Lääkärisopimuksessa olevia em. palkkioita ei siis koroteta 1.3.2004 lukien.
 
Edellä mainitun siirron seurauksena muuttuu paikallisen järjestelyerän suuruus (0,5 % sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta) 1.3.2004 lukien seuraavasti:
 
LS:n liitteen 1 piiriin kuuluvilla terveyskeskuksen lääkäreillä, liitteen 2 piiriin kuuluvilla terveyskeskuksen hammaslääkäreillä ja liitteen 5 piiriin kuuluvilla eläinlääkäreillä järjestelyerä on yhteensä 0,9 % laskettuna järjestelyerän piiriin kuuluvien palkkasummasta

LS:n liitteen 3 piiriin kuuluvilla sairaalalääkäreillä, liitteen 4 piiriin kuuluvilla sairaalahammaslääkäreillä ja sopimuksen yleisen osan 6 §:n piiriin kuuluvilla kasvatus- tai perheneuvolan lääkäreillä järjestelyerä on yhteensä 0,6 % laskettuna järjestelyerän piiriin kuuluvien palkkasummasta.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen Internetsivuilla www.kuntatyonantajat.fi -> sopimukset -> lääkärit -> palkkaukseen liittyvä neuvonta ja ohjeistus on kerrottu paikallisen järjestelyerän laskemisesta.
 
Tämän yleiskirjeen sisällöstä on neuvoteltu ja saavutettu yksimielisyys Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n (AKAVA-JS) kanssa.

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Ulla-Riitta Parikka

 
LIITE
Lääkärisopimuksen liitteiden 1-5 ja kasvatus- tai perheneuvolan lääkärin vähimmäisperuspalkat sekä yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan peruspalkkiot 1.3.2004 lukien