Suomeksi
Cirkulär
3/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Indexklausul samt allmän förhöjning och justeringspotter i det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 1.3.2004

Indexklausul

Indexklausulen i det inkomstpolitiska avtalet föranleder inga extra löneförhöjningar (ändring av konsumentprisindex med 0,6 %, indextröskeln 2,7 %).

Allmän förhöjning av individuella löner 1.3.2004

Enligt § 3 i underteckningsprotokollet till läkaravtalet höjs grundlönen för tjänsteinnehavare som omfattas av läkaravtalet, grunddelens grundlön och befolkningsdelen för husläkare vid hälsocentraler samt grundarvodet för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus 1.3.2004 med 1,7 %.
 
Enligt § 4 i underteckningsprotokollet till läkaravtalet höjs de individuella tillägg i euro som enligt § 10 i den allmänna delen betalats till tjänsteinnehavare 1.3.2004 med 1,7 %. På motsvarande sätt höjs det individuella tillägg och det uppgiftstillägg som betalats till innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus.

Nya minimigrundlöner i lönesättningen 1.3.2004

Minimigrundlönen i lönesättningarna, den befolkningsdel för husläkare vid hälsocentraler som avses i § 2 i bilaga 1, de grundarvoden för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus som avses i § 6 i bilaga 3 och den grundlön för läkare som avses i § 5 mom. 2 i bilaga 3 höjs 1.3.2004 i överensstämmelse med den allmänna förhöjningen.
 
Av bilagan framgår de minimigrundlöner i lönesättningarna i bilagorna 1-5, de minimigrundlöner för läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer och de grundarvoden för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus som gäller fr.o.m. 1.3.2004.
 
Befolkningsdelen för husläkare vid hälsocentraler är fr.o.m. 1.3.2004  1,59-1,87 € i månaden för varje person som ingår i husläkarens basansvarsbefolkning.
 
Tabell över grundersättningarna för annan arbetsplatsjour i bilaga 3 i läkaravtalet 1.3.2004 (obs! grundersättningarna för jour har inte höjts)

Läkarens grundlön

Annan arbetsplatsjour

 

Vardag

Veckoslut

€/timme

€/timme

Högst 2 487,22

4,69

6,56

2 487,23-3 110,25

5,59

7,89

3 110,26-3 961,30

6,56

9,20

Minst 3 961,31

7,57

10,66

Justeringarna av arvoden och ersättningar i euro ingår i den lokala justeringspotten 1.3.2004

Den penningsumma som motsvarar den allmänna förhöjningen och som reserverats för justeringar 1.3.2004 av arvoden och ersättningar i euro (åtgärdsarvoden, arvoden för utlåtanden m.m.) vilka avses i § 6 i underteckningsprotokollet till läkaravtalet, överförs till och sammanslås med den lokala justeringspott med vilken lönerna enligt § 7 i underteckningsprotokollet skall höjas 1.3.2004. Ovan nämnda arvoden höjs således inte 1.3.2004.

Till följd av denna överföring ändras storleken på den lokala justeringspotten (0,5 % av lönesumman för dem som omfattas av avtalet) 1.3.2004 enligt följande:

  • Justeringspotten för läkare vid hälsocentraler som omfattas av bilaga 1, för tandläkare vid hälsocentraler som omfattas av bilaga 2 och för veterinärer som omfattas av bilaga 5 i läkaravtalet uppgår till sammanlagt 0,9 % av lönesumman för dem på vilka justeringspotten tillämpas.
  • Justeringspotten för sjukhusläkare som omfattas av bilaga 3, för sjukhustandläkare som omfattas av bilaga 4 och för läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer som omfattas av § 6 i den allmänna delen i läkaravtalet uppgår till sammanlagt 0,6 % av lönesumman för dem på vilka justeringspotten tillämpas.

För beräkning av den lokala justeringspotten se Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor www.kuntatyonantajat.fi > på svenska > Kollektivavtal > LÄKTA > Kompletterande information om anställningsvillkoren > Justeringspotten i läkaravtalet.
 
KA har förhandlat med JUKO (AKAVA-OS) och enighet har uppnåtts om innehållet i detta cirkulär.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                            Ulla-Riitta Parikka
 
Bilaga
Minimigrundlönerna i bilagorna 1-5, minimigrundlönerna för läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer och grundarvodena för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus fr.o.m. 1.3.2004