På svenska
Yleiskirje
22/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä uudistuu 1.10.2004

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) tulee voimaan 1.10.2004. Lailla korvataan aikaisempi laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001). Uudessa laissa aikaisemman lain säännökset ovat asiasisällöltään entiset, mutta lain rakenne on muuttunut.

Lakiin on lisätty uudet säännökset työntekijän sähköpostin suojasta, kameravalvonnasta ja työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä. Muutokset pohjautuvat laajapohjaisen kolmikantaisen työryhmän ehdotuksiin. Eduskunta edellytti tämän lainsäädännön valmistelua hyväksyessään vuonna 2001 lain yksityisyyden suojasta työelämässä.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä on työelämää koskeva erityislaki, jota sovelletaan kaikkiin työsuhteisiin ja virkasuhteisiin ja niihin verrattaviin palvelussuhteisiin. Lakia sovelletaan soveltuvin osin myös työnhakijoihin ja virkaa hakeviin. Työelämän tietosuojalakia valvovat viranomaiset ovat työsuojelupiirit ja tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietolaissa (523/1999), viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (515/2004) on yleisiä tietosuojaan liittyviä säännöksiä, joita sovelletaan myös työelämässä tämän erityislain ohella.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                 Jukka Sädevirta

LIITTEET
( Liitteet 1 - 3:  http://www.finlex.fi/lains/ )

  1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
  2. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
  3. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta (764/2004)
  4. Muistio tärkeimmistä säännösmuutoksista