Suomeksi
Cirkulär
22/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet revideras 1.10.2004

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) träder i kraft den 1 oktober 2004. Lagen ersätter den tidigare lagen om integritetsskydd i arbetslivet (477/2001). Den nya lagen motsvarar till innehållet den gamla, men strukturen är ny.

I lagen ingår nya bestämmelser om skydd av anställdas e-post, kameraövervakning och behandling av uppgifter om anställdas narkotikabruk. Ändringarna baserar sig på förslagen från en trepartsarbetsgrupp. När riksdagen år 2001 godkände lagen om integritetsskydd i arbetslivet förutsattes detta lagberedningsarbete.

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet är en speciallag som gäller arbetslivet. Den tillämpas på alla tjänste- och arbetsavtalsförhållanden och därmed jämförbara anställningar. Lagen gäller också i tillämpliga delar sökande till tjänster och befattningar. Iakttagandet av lagen om integritetsskydd i arbetslivet övervakas av arbetarskyddsdistrikten och dataombudsmannen.

I personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (515/2004) finns allmänna bestämmelser om dataskydd som också skall tillämpas i arbetslivet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                      Heikki Saipio

Bilagor
(Bilagorna 1 - 3: http://www.finlex.fi/svenska/lags/)

  1. Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2001)
  2. Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)
  3. Lagen om ändring av 7 och 19 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (764/2004)
  4. Promemoria om de viktigaste lagändringarna