På svenska
Yleiskirje
10/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan henkilöstöraporttisuositus

Kunta-alan yhteistoimintaa koskevissa virka- ja työehtosopimuksissa 2003-2004 osapuolet sopivat yhteisen työryhmän asettamisesta valmistelemaan ehdotuksen henkilöstövoimavarojen arviointia ja raportointia koskevaksi suositukseksi. Uudella suosituksella korvataan Suomen Kuntaliiton vuonna 1997 antama suositus henkilöstötilinpäätöksestä kunta-alalla.

Suosituksessa otetaan huomioon henkilöstöjohtamisessa ja tietotekniikassa tapahtuva kehitys. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä parantaminen. Nykyinen tietotekniikka mahdollistaa henkilöstötyötä kuvaavien tunnuslukujen tarkemman tiedonkeruun. Kerätyn tiedon pohjalta voidaan arvioida tavoitteiden saavuttamista ja raportoida tuloksista työyhteisön sisällä ja sen ulkopuolelle. Arviointi sisältää myös varautumisen tulevaan ja auttaa päätösten vaikutusten ennakoinnissa.

Suosituksen tunnusluvut on päivitetty nykypäivän tarpeita vastaaviksi ja niissä on huomioitu sekä kunnista että järjestelmätoimittajilta saadut kommentit. Tarkoituksena on ottaa käyttöön ne suosituksessa mainitut tunnusluvut, jotka kunta pitää omien tarpeiden ja henkilöstöstrategian kannalta keskeisinä ja konkreettisesti seurattavina tunnuslukuina sekä sen mukaan kehittää nykyistä raportointikäytäntöä. Henkilöstöraportin käsittely edellyttää yhteistoimintamenettelyä.

Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat lainsäädännön muutokset ja suositukset tulivat voimaan 1.1.2004. Koulutuksen toteutumista, koulutukseen osallistumista ja siitä aiheutuvia kustannuksia tulee seurata osana terveydenhuollon toimintayksiköiden seurantajärjestelmiä, esimerkiksi henkilöstöraportin avulla. Tämä velvoite tulisi myös ottaa huomioon.

Kunnallinen työmarkkinalaitos kehittää omalta osaltaan suosituksen mukaisia henkilöstövoimavarojen raportoinnin tunnuslukuja ja tiedottaa niistä kunnille. Tavoitteena on kerätä valtakunnallista kunta-alan vertailutietoa myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen verkkosivuille (www.kuntatyonantajat.fi).

Suosituksesta tullaan myöhemmin valmistamaan vielä erillinen painotuote.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

Neuvottelupäällikkö                       Jukka Sädevirta


LIITE  Kunta-alan henkilöstöraporttisuositus