Suomeksi
Cirkulär
10/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation om personalrapporter i kommunsektorn

I kommunsektorns kollektivavtal om samarbete för år 2003-2004 kom parterna överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att bereda ett förslag till en rekommendation om bedömning och redovisning av personalresurser. Den nya rekommendationen ersätter Finlands Kommunförbunds rekommendation om personalbokslut i kommunsektorn från 1997.

I rekommendationen beaktas den utveckling som skett inom personalledningen och informationstekniken. Personalredovisningens och personalbedömningens viktigaste uppgift är att stödja och förbättra kommunens strategiska ledning och styrning. Den moderna datatekniken gör det möjligt att samla mer exakta uppgifter att bygga nyckeltal för personalarbetet på. Med hjälp av uppgifterna kan man följa måluppfyllelsen och redovisa resultaten både internt och externt. I bedömningen ingår också framförhållning och hjälp till att kunna förutse effekterna av olika beslut.

Rekommendationens nyckeltal har uppdaterats så att de svarar mot dagens behov. I uppdateringen har både kommunernas och systemskaparnas kommentarer beaktats. Tanken är att kommunerna ur rekommendationen väljer ut de nyckeltal som är centrala i förhållande till de egna behoven och den egna personalstrategin och som konkret kan följas upp, och att man den vägen utvecklar sin nuvarande redovisningspraxis. Behandlingen av en personalrapport förutsätter samarbetsförfarande.

Lagändringar och rekommendationer om fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården har trätt i kraft 1.1.2004. Som en del av uppföljningssystemet för verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården ska genomförande av, deltagande i och kostnaderna för utbildningen följas upp, till exempel i en personalrapport. Också denna skyldighet bör beaktas.

Kommunala arbetsmarknadsverket kommer också att utveckla nyckeltal för redovisning av personalresurser enligt rekommendationen och ger kommunerna information om dem. Vi har också för avsikt att samla riksomfattande jämförelsematerial för kommunsektorn på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor (www.kuntatyonantaja.fi).

Rekommendationen översätts som bäst till svenska och kommer att tryckas upp på både finska och svenska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                              Heikki Saipio

Förhandlingschef                              Jukka Sädevirta

Bilaga  Rekommendation om personalrapporter i kommunsektorn