På svenska
Yleiskirje
28/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Teknisen henkilöstön järjestelyvaraerät 2003–2007 ja palkkatilasto

Sovituista tulevista järjestelyvaraeristä

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt allekirjoittivat 13.11.2002 sopimuksen kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007 (jäljempänä kehittämissopimus). Se on soveltamisohjeineen lähetetty tiedoksi yleiskirjeellä 1/2003. Sopimuksessa on määräykset siitä, millä tavoin palkkausjärjestelmien uudistamista ja kehittämistä jatketaan strategista johtamista tukevilla toimenpiteillä. Sopimuksen 2.3 kohdassa on tähän uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät määräykset kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) soveltamisalalla paikallisesti käytettävistä järjestelyvaraeristä 1.12.2003 lukien (vähintään 0,8 %), 1.9.2004 lukien (0,5 %), 1.9.2005 lukien (0,8 %), 1.9.2006 lukien (0,4 %), 1.9.2007 lukien (0,5 %). Järjestelyvaraerät 1.9.2005 lukien ovat sikäli ehdollisia, että kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisestä tehty sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2005. Tämän yleiskirjeen liitteenä on yhteenveto järjestelyvaraeristä 2003–2007 ja niiden keskimääräisistä kustannusvaikutuksista.

Mainitut järjestelyvaraerät lasketaan sopimusalan palkkasummasta ja käytetään tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaessa ensisijaisena perusteena on niiden esim. johtavassa asemassa olevien palkkojen korjaaminen, joissa korjaustarve on suurin ottaen huomioon mainitun kehittämissopimuksen 1 kohdassa tarkoitetusta tilastollisesta selvityksestä tehtävät johtopäätökset. Tätä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen julkaisua "Kunta-alan palkkatasoselvitys" (2001) voi tilata Suomen Kuntaliiton julkaisumyynnistä.

Järjestelyvaraerät 1.12.2003

TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä tarkoitettu 1.12.2003 lukien käytettävä 0,3 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä, jonka suuruus lasketaan syyskuun 2003 palkkasummasta, käytetään tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaessa ensisijaisena perusteena on niiden esim. johtavassa asemassa olevien palkkojen korjaaminen, joissa korjaustarve on suurin ottaen huomioon mainitun kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä tehdyn sopimuksen 1 kohdassa tarkoitetusta tilastollisesta selvityksestä tehtävät johtopäätökset.

Mainittujen 1.12.2003 lukien paikallisesti käytettävien 0,8 %:n (kehittämissopimus) ja 0,3 %:n (TS-03) suuruisten järjestelyvaraerien käytöstä neuvotellaan paikallisesti asianomaisten pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyvaraerän käytöstä siten, että sanottu 0,8 %:n suuruinen järjestelyvaraerä käytetään tehtävä- ja henkilökohtaisiin palkanosiin tai vastaaviin korotuksiin ja mainittu 0,3 %:n suuruinen järjestelyvaraerä käytetään tehtäväkohtaisiin tai henkilökohtaisiin palkkoihin tai vastaaviin korotuksiin.

1.3.2004 Koska TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä tarkoitettu liittoerä 1.3.2004 lukien (0,5 %) on sovittu käytettäväksi 1.12.2003 lukien (0,3 %) ja 1.9.2004 lukien (0,2 %), TS-03:n piirissä ei jää käytettäväksi lainkaan liittoerää (paikallista järjestelyvaraerää) 1.3.2004 lukien. Siksi 1.3.2004 lukien maksetaan vain TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä mainittu yleiskorotus.

Järjestelyvaraerät 1.9.2004

TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä mainittu 1.9.2004 lukien käytettävän 0,2 %:n suuruisen paikallisen järjestelyvaraerän suuruus lasketaan maaliskuun 2004 palkkasummasta ja se käytetään henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen.

Kehittämissopimuksen 2.3 kohdassa tarkoitettu 1.9.2004 lukien käytettävä 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä lasketaan sopimusalan palkkasummasta ja käytetään tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaessa ensisijaisena perusteena on niiden esim. johtavassa asemassa olevien palkkojen korjaaminen, joissa korjaustarve on suurin ottaen huomioon kehittämissopimuksen 1 kohdassa tarkoitetusta tilastollisesta selvityksestä tehtävät johtopäätökset.

Mainitun 1.9.2004 lukien käytettävän 0,5 %:n suuruisen paikallisen järjestelyvaraerän käytöstä neuvotellaan paikallisesti asianomaisten pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pääsopimuksen 14 §:n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyvaraerän käytöstä tehtävä- ja henkilökohtaisiin palkanosiin tai vastaaviin korotuksiin.

Laskentapohja

Kehittämissopimuksen 2.3 kohdan mukaiset paikalliset järjestelyvaraerät lasketaan TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön (sopimusalan) palkkasummasta siten, että 1.12.2003 lukien käytettävän järjestelyvaraerän (vähintään 0,8 %) laskentapohjana on syyskuun 2003 palkkasumma, 1.9.2004 lukien käytettävän järjestelyvaraerän (0,5 %) laskentapohjana on maaliskuun 2004 palkkasumma, 1.9.2005 lukien käytettävän järjestelyvaraerän (0,8 %) laskentapohjana on maaliskuun 2005 palkkasumma, 1.9.2006 lukien käytettävän järjestelyvaraerän (0,4 %) laskentapohjana on maaliskuun 2006 palkkasumma ja 1.9.2007 lukien käytettävän järjestelyvaraerän (0,5 %) laskentapohjana on maaliskuun 2007 palkkasumma.

Kehittämissopimuksessa ja TS-03:n allekirjoituspöytäkirjassa tarkistettuja palkkasummia laskettaessa on syytä pitää lähtökohtana teknisen henkilöstön varsinaisen palkan ja työaikakorvausten summaa. Paikalliset järjestelyvaraerät perustuvat kokonaiskustannusvaikutuksen toteuttamiseen. Järjestelyvaraeriä käytettäessä on siten otettava huomioon, että lasketun euromääräisen erän on vastattava tosiasiallisesti palkankorotusten seurauksena kuluvaa rahamäärää.

Palkkatilasto

Oheisena lähetetään tiedoksi TS:n soveltamispiiriin kuuluvan henkilöstön vähimmäispalkkaryhmittäiset keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2002. Se on viimeisin käytettävissä oleva tilasto (Tilastokeskuksen kunnallinen henkilörekisteri) ja on myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilla www.kuntatyonantajat.fi. Koska tiedot ovat lokakuulta 2002, ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tulleita sopimuskorotuksia. Kuntatyönantajien ei tarvitse tehdä vastaavia tilastoja henkilöstöstään.

Lokakuun 2002 jälkeen kaikkien TS:n piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden peruspalkkoihin on tullut 1.3.2003 lukien vähintään 2,11 %:n suuruinen yleiskorotus. TS:n 8 §:n 1 momentin mukaisia palkkaryhmien I, II ja III tehtäväkohtaisia vähimmäispalkkoja on korotettu yleiskorotuksen lisäksi 1.3.2003 lukien käyttäen siihen 0,04 % tämän ajankohdan liittoerästä. Samasta ajankohdasta lukien on käytetty 0,35 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä paikallisen palkkausjärjestelmän epäkohtien korjaamiseen.

Jos palkkatilastoja käytetään vertailupohjana paikallisille palkkaratkaisuille 1.12.2003 järjestelyvaraerää käytettäessä, edellä mainitut korotukset ja 1.12.2003 voimassa olevat tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat on otettava huomioon. Korotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 2,6 %, mutta se vaihtelee eri palkkaryhmissä mm. tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen korotuksista riippuen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen

LIITTEET
1. Järjestelyvaraerät 2003–2007
2. TS:n piiriin kuuluvien keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2002