Suomeksi
Cirkulär
28/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Justeringspotter för teknisk personal 2003-2007 och lönestatistik

Avtalade justeringspotter

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna undertecknade 13.11.2002 avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007 (nedan löneutvecklingsavtalet). Avtalet och tillämpningsdirektiven skickades för kännedom i cirkulär 1/2003. Avtalet innehåller bestämmelser om på vilket sätt revideringen och utvecklingen av lönesystemen fortsätter genom åtgärder som stödjer den strategiska ledningen. I punkt 2.3 i avtalet finns bestämmelser om de justeringspotter som används på lokal nivå inom tillämpningsområdet för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS), fr.o.m. 1.12.2003 (minst 0,8 %), fr.o.m. 1.9.2004 (0,5 %), fr.o.m. 1.9.2005 (0,8 %), fr.o.m. 1.9.2006 (0,4 %) och fr.o.m. 1.9.2007 (0,5 %). Justeringspotterna fr.o.m. 1.9.2005 är såtillvida villkorliga att avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet kan sägas upp från 31.1.2005. Som bilaga till detta cirkulär följer ett sammandrag av justeringspotterna 2003-2007 och de genomsnittliga kostnadseffekterna av dem.

Justeringspotterna beräknas på lönesumman inom avtalsområdet och används för att rätta till lokala missförhållanden i uppgiftsrelaterade löner och för att betala individuella löner. När de uppgiftsrelaterade lönerna höjs skall man i första hand till exempel korrigera lönerna för personer i ledande ställning där behovet av korrigering har konstaterats vara störst med beaktande av slutsatserna från den statistiska utredningen som avses i punkt 1 i löneutvecklingsavtalet. Kommunala arbetsmarknadsverkets utredning om lönenivån i kommunsektorn, "Kunta-alan palkkatasoselvitys" (2001), kan beställas från Kommunförbundets publikationsförsäljning.

Justeringspotter 1.12.2003

Den lokala justeringspott på 0,3 % som avses i § 4 i underteckningsprotokollet till TS-03 och som betalas fr.o.m. 1.12.2003 beräknas på lönesumman i september 2003 och den används för att rätta till lokala missförhållanden i de uppgiftsrelaterade lönerna och för att betala individuella tillägg. När de uppgiftsrelaterade lönerna höjs skall man i första hand till exempel korrigera lönerna för personer i ledande ställning där behovet av korrigering har konstaterats vara störst med beaktande av slutsatserna från den statistiska utredningen som avses i punkt 1 i avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet.

Förhandlingar om användningen av justeringspotterna på 0,8 % (löneutvecklingsavtalet) och 0,3 % (TS-03) som ska användas lokalt fr.o.m. 1.12.2003 ska i enlighet med § 14 i huvudavtalet föras med representanter för de aktuella huvudavtalsorganisationerna, och vid dessa förhandlingar bör man försöka uppnå enighet. Om man inte når enighet i frågan beslutar arbetsgivaren hur justeringspotten används så att en justeringspott på 0,8 % används för höjning av de uppgiftsrelaterade och individuella lönedelarna eller för motsvarande förhöjningar och en justeringspott på 0,3 % används för uppgiftsrelaterade eller individuella löner eller för motsvarande höjningar.

1.3.2004 Eftersom den branschpott som avses i § 4 i underteckningsprotokollet till TS-03 ska betalas fr.o.m. 1.3.2004 (0,5 %), 1.12.2003 (0,3 %) och 1.9.2004 (0,2 %), ska ingen branschpott (lokal justeringspott) betalas inom området för TS-03 fr.o.m. 1.3.2004. Därför betalas fr.o.m. 1.3.2004 endast den allmänna förhöjning som nämns i § 3 i underteckningsprotokollet till TS-03.

Justeringspotter 1.9.2004

Den lokala justeringspott på 0,2 % som nämns i § 4 i underteckningsprotokollet till TS-03 och som betalas fr.o.m. 1.9.2004 beräknas på lönesumman i mars 2004 och den används för att betala individuella tillägg.

Den lokala justeringspotten på 0,5 % som avses i punkt 2.3 i löneutvecklingsavtalet och som ska betalas fr.o.m. 1.9.2004 beräknas på lönesumman inom avtalsområdet och används för att rätta till lokala missförhållanden i uppgiftsrelaterade löner och för betalning av individuella löner. När de uppgiftsrelaterade lönerna höjs skall man i första hand till exempel korrigera lönerna för personer i ledande ställning där behovet av korrigering har konstaterats vara störst med beaktande av slutsatserna från den statistiska utredningen som avses i punkt 1 i löneutvecklingsavtalet.

Förhandlingar om användningen av den justeringspott på 0,5 % som ska betalas fr.o.m. 1.9.2004 ska i enlighet med § 14 i huvudavtalet föras lokalt med representanter för de aktuella huvudavtalsorganisationerna, och vid dessa förhandlingar bör man försöka uppnå enighet. Om man inte når enighet i frågan beslutar arbetsgivaren hur justeringspotten används för höjning av de uppgiftsrelaterade och individuella lönedelarna eller för motsvarande förhöjningar.

Beräkningsgrund De lokala justeringspotterna enligt punkt 2.3 i löneutvecklingsavtalet beräknas på lönesumman för den personal som hör till TS på så sätt att beräkningsgrunden för den justeringspott (minst 0,8 %) som betalas fr.o.m. 1.12.2003 är lönesumman för september 2003, beräkningsgrunden för justeringspotten (0,5 %) som betalas fr.o.m. 1.9.2004 är lönesumman för mars 2004, beräkningsgrund för justeringspotten (0,8 %) som betalas fr.o.m. 1.9.2005 är lönesumman för mars 2005, beräkningsgrund för justeringspotten (0,4 %) som betalas fr.o.m. 1.9.2006 är lönesumman för mars 2006 och beräkningsgrunden för justeringspotten (0,5 %) som betalas fr.o.m. 1.9.2007 är lönesumman för mars 2007.

Vid beräkningen av lönejusteringarna enligt löneutvecklingsavtalet och underteckningsprotokollet till TS-03 bör man utgå från summan av den tekniska personalens ordinarie lön och arbetstidsersättningar. Utgångspunkten för de lokala justeringspotterna är den totala kostnadseffekten. Vid användningen av justeringspotter bör man därför beakta att den beräknade potten i euro i realiteten ska motsvara det belopp som går åt för löneförhöjningarna.

Lönestatistik Bifogat sänds för kännedom de genomsnittliga minimigrundlönerna för personalen inom tillämpningsområdet för TS och decilindelningen i oktober 2002. Detta är den färskaste statistiken (Statistikcentralens kommunala personregister) och den finns också på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor www.kuntatyonantajat.fi. Eftersom uppgifterna är från oktober 2002 saknas de avtalsenliga förhöjningar som gjorts senare. De kommunala arbetsgivarna behöver inte sammanställa motsvarande statistik över sin personal.

Sedan oktober 2002 har alla arbetstagare och tjänsteinnehavare inom området för TS från och med 1.3.2003 fått en allmän förhöjning av sina grundlöner på minst 2,11 %. De uppgiftsrelaterade minimilönerna för lönegrupperna I, II och III i § 8 mom. 1 i TS har utöver den allmänna löneförhöjningen fr.o.m. 1.3.2003 höjts med 0,4 % av branschpotten. Från och med samma tidpunkt har en lokal justeringspott på 0,35 % använts för att rätta till missförhållanden i det lokala lönesystemet.

Om lönestatistiken används som jämförelsematerial vid de lokala besluten om användning av justeringspotten 1.12.2003 bör de ovan nämnda förhöjningarna och de uppgiftsrelaterade minimilönerna som gäller 1.12.2003 beaktas. Kostnadseffekten av förhöjningarna är i medeltal 2,6 %, men varierar i de olika lönegrupperna, bland annat beroende på hur mycket de uppgiftsrelaterade minimilönerna höjts.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Förhandlingschef Jyrki Hämäläinen

Bilagor

1. Justeringspotter 2003-2007
2. De genomsnittliga grundlönerna inom TS och decilindelningen i oktober 2002