På svenska
Yleiskirje
24/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkkatilasto ja järjestelyvaraerät kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt allekirjoittivat 13.11.2002 sopimuksen kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007. Se on soveltamisohjeineen lähetetty tiedoksi yleiskirjeellä 1/2003.

Palkkatilasto

Em. sopimuksessa on sovittu mm., että kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkahinnoitteluliitteestä poistetaan ylärajat ja että Kunnallinen työmarkkinalaitos julkaisee vuodesta 2003 alkaen tilaston, josta käy ilmi palkkahinnoittelun eri palkkaryhmien peruspalkkojen keskiarvo, mediaani sekä alin ja ylin desiili. Vastaava tilasto julkaistaan ylimmän johdon peruspalkoista ja eräistä muistakin erikseen sovittavista palkkahinnoittelun ulkopuolisista henkilöstöryhmistä.

Oheisena (liite) lähetetään tiedoksi KVTES:n keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2002. Se on viimeisin käytettävissä oleva tilasto (Tilastokeskuksen kunnallinen henkilörekisteri) ja löytyy myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilta. Koska tiedot ovat lokakuulta 2002, ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tulleita sopimuskorotuksia. Todettakoon vielä, että kuntatyönantajien ei tarvitse tehdä vastaavia tilastoja henkilöstöstään.

Lokakuun 2002 jälkeen kaikkien peruspalkkoihin on tullut 1.3.2003 lukien vähintään 2 %:n suuruinen yleiskorotus. Myös eräitä palkkahinnoittelun vähimmäisperuspalkkoja on korotettu yleiskorotuksen lisäksi 1.3.2003 lukien käyttäen siihen 0,5 % järjestelyvaroista. Samasta ajankohdasta lukien on käytetty vähintään 0,6 % suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen.

Jos palkkatilastoja käytetään vertailupohjana paikallisille palkkaratkaisuille 1.12.2003 järjestelyvaraerää käytettäessä, edellä mainitut korotukset ja 1.12.2003 voimassa oleva palkkahinnoittelu on otettava huomioon. Korotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 3,3 %, mutta se vaihtelee eri palkkaryhmissä mm. palkkahinnoittelun vähimmäisperuspalkkakorotuksista riippuen.

Paikallinen järjestelyvaraerä 1.12.2003

1.12.2003 täytäntöönpantavasta paikallisesta järjestelyvaraerästä on annettu ohjeet yleiskirjeellä 1/2003. Toistamme tässä vielä keskeisimmät asiat:

 • Paikallisen järjestelyvaraerän suuruus on 1,1 % KVTES:n palkkasummasta. Erää laskettaessa käytetään samoja ohjeita kuin 1.3.2003 järjestelyvaraerässä.
   
 • Järjestelyvaraerä käytetään tehtäväkohtaisissa palkoissa olevien paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Tehtäväkohtaisissa palkoissa ensisijaisena perusteena on samoihin palkkaryhmiin kuuluvien tehtävien vaativuuden arvioinnissa todettujen keskinäisten palkkausepäkohtien korjaaminen ja niiden esim. johtavassa asemassa olevien palkkojen korjaaminen, joissa korotustarve on suurin ottaen huomioon ns. Kunpas-selvityksestä tehtävät johtopäätökset (käsitelty mm. Kuntatyönantaja-lehdessä 6/2001).
   
 • Tarkoituksena on, että peruspalkat saadaan kunkin palkkaryhmän sisällä keskenään oikeaan suhteeseen mikäli mahdollista viimeistään 1.12.2003 lukien. Jos palkkaryhmien sisäiset palkkasuhteet ovat jo kunnossa, järjestelyvaraerä käytetään muiden paikallisten epäkohtien korjaamiseen ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen.
   
 • Paikallisen järjestelyvaraerän käytöstä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä kohtuullisessa ajassa yksimielisyyteen, työnantaja päättää yksipuolisesti paikallisen järjestelyvaraerän käytöstä peruspalkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin ottaen huomioon sopimusmääräykset soveltamisohjeineen.

1.9.2004 voimaan tulevat KVTES:n muutokset

1.9.2004 voimaan tulevista palkkausjärjestelmän kehittämissopimuksen edellyttämistä palkankorotuksista ja henkilökohtaisen palkanosan muutoksista tehdään myöhemmin erillinen, yksityiskohtainen virka- ja työehto- sopimus, joka lähetetään tiedoksi ensi vuoden alkupuolella.

Tällöin keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

 • Peruspalkkoja korotetaan 5 %:lla (vastaa 1. kokemuslisää).
   
 • 2. ja 3. kokemuslisä muuttuvat henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseksi osaksi siten, että henkilökohtainen lisä on vähintään 5 palvelusvuoden (kokemuslisässä raja on 7 vuotta) jälkeen vähintään 5 % ja vähintään 10 palvelusvuoden jälkeen vähintään 10 %. Kokemuslisäjärjestelmä poistuu.
   
 • Paikallinen järjestelyvaraerä on 0,5 % palkkasummasta. Tästä erästä on vähintään 0,2 prosenttiyksikköä käytettävä henkilökohtaisiin lisiin.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

LIITE
KVTES:n keskimääräiset peruspalkat ja niiden desiilit lokakuussa 2002