Suomeksi
Cirkulär
24/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönestatistiken och justeringspotterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna undertecknade 13.11.2002 ett avtal om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007. Löneutvecklingsavtalet med tillämpningsdirektiv skickades för kännedom i cirkulär 1/2003.

Lönestatistik

I löneutvecklingsavtalet överenskoms bland annat att de övre gränserna i lönesättningsbilagan slopas i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och att Kommunala arbetsmarknadsverket från och med år 2003 publicerar statistik som anger de genomsnittliga grundlönerna för olika lönegrupper i lönesättningen, dvs. median och högsta och lägsta decil. Motsvarande statistik publiceras om den högsta ledningens grundlöner och enligt särskild överenskommelse också om vissa andra personalgrupper utanför lönesättningen.

Som bilaga sänds för kännedom de genomsnittliga grundlönerna inom AKTA och decilindelningen i oktober 2002. Detta är den färskaste statistiken (Statistikcentralens kommunala personregister) och den finns också på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor www.kuntatyonantajat.fi. Eftersom uppgifterna är från oktober 2002 saknas de avtalsenliga förhöjningar som gjorts efter denna tidpunkt. De kommunala arbetsgivarna behöver inte sammanställa motsvarande statistik över sin personal.

Sedan oktober 2002 har alla från och med 1.3.2003 fått en allmän förhöjning av sina grundlöner på minst 2 %. Utöver den allmänna förhöjningen har också en del av minimigrundlönerna i lönesättningsbilagorna höjts från och med 1.3.2003 genom användning av 0,5 % av justeringsmånen. Från och med samma tidpunkt har en lokal justeringspott på minst 0,6 % använts för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna.

Om lönestatistiken används som jämförelsematerial vid de lokala lönebesluten 1.12.2003 bör de ovan nämnda förhöjningarna och den lönesättning som gäller 1.12. 2003 beaktas när justeringspotten används.  Kostnadseffekten av förhöjningarna är i medeltal 3,3 %, men varierar i de olika lönegrupperna, bland annat beroende på förhöjningarna av minimigrundlönerna i lönesättningsbilagorna.

Den lokala justeringspotten 1.12.2003

I cirkulär 1/2003 har anvisningar getts om den lokala justeringspott som ska verkställas 1.12.2003. Vi upprepar än en gång det viktigaste:

  • Den lokala justeringspotten är 1,1 %, beräknat på lönesumman inom AKTA. När man beräknar potten följs samma anvisningar som vid beräkning av justeringspotten 1.3.2003.
  • Justeringspotten används för att rätta till lokala missförhållanden i uppgiftsrelaterade löner och för att betala individuella tillägg. I de uppgiftsrelaterade lönerna ska man i första hand rätta till sådana missförhållanden inom samma lönegrupp som framgått vid arbetsvärderingen och till exempel korrigera lönerna för personer i ledande ställning där behovet av korrigering har konstaterats vara störst med beaktande av slutsatserna från den så kallade Kunpas-utredningen (togs upp bl.a. i tidskriften Kuntatyönantaja 6/2001).
  • Avsikten är att grundlönerna inom respektive lönegrupp om möjligt ska stå i rätt förhållande till varandra senast 1.12.2003. Om lönerna i lönegrupperna redan ligger rätt i förhållande till varandra används justeringspotten för att rätta till andra lokala missförhållanden och för att betala individuella tillägg.
  • Förhandlingar om hur justeringspotten ska fördelas lokalt förs med representanter för huvudavtalsorganisationerna. Vid förhandlingarna ska man försöka uppnå enighet. Om detta inte lyckas inom en rimlig tid, beslutar arbetsgivaren hur den lokala justeringsmånen ska användas för höjning av grundlöner, individuella tillägg eller motsvarande höjningar med beaktande av avtalsbestämmelserna och tillämpningsdirektiven.

De ändringar i AKTA som träder i kraft 1.9.2004

Ett separat, detaljerat tjänste- och arbetskollektivavtal kommer att ingås om de löneförhöjningar och ändringar av den individuella lönedelen enligt löneutvecklingsavtalet vilka träder i kraft 1.9.2004. Avtalet sänds för kännedom i början av år 2004.

De viktigaste ändringarna är då följande:

  • Grundlönerna höjs med 5 % (motsvarar första erfarenhetstillägget).
  • Andra och tredje erfarenhetstillägget ändras till en årsbunden del i det individuella tillägget, så att det individuella tillägget efter minst 5 tjänstgöringsår (gränsen för erfarenhetstillägget är 7 år) är minst 5 % och efter minst 10 tjänstgöringsår minst 10 %. Systemet med erfarenhetstillägg slopas.
  • Den lokala justeringspotten utgör 0,5 % av lönesumman. Av denna pott ska minst 0,2 procentenheter användas till de individuella tilläggen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Förhandlingschef                              Heikki Saipio

Bilaga
De genomsnittliga grundlönerna inom AKTA och decilindelningen i oktober 2002