På svenska
Yleiskirje
16/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Maataloushenkilöstön asema uusien hallintoyksiköiden muodostamisessa

Yleistä

Maatalouslomituksen uusien hallintoyksiköiden muodostaminen vaikuttaa niin työ- kuin virkasuhteisen henkilöstön asemaan. Perussääntöjä ja ohjeita sekä luovuttaville että vastaanottaville kunnille menettelytavoista ja sovellettavista määräyksistä käsitellään tässä yleiskirjeessä.

Lähtökohdaksi on otettu työsopimuslain 1 luvun 10 §:n liikkeenluovutusta koskevan säännöstön soveltuvuus työsuhteiseen henkilöstöön luovutettaessa koko maatalouslomituksen järjestäminen toiselle kunnalle.

Liikkeen luovutuksen määritelmästä

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jossa luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen luovuttajalta luovutuksensaajalle. Työntekijät siirtyvät automaattisesti luovutuksensaajan palvelukseen ja heidän työsuhteidensa ehdot säilyvät entisinä liikkeenluovutuksesta huolimatta. Työntekijällä ei ole oikeutta vastustaa siirtymistä yksipuolisesti tai jäädä luovuttajan palvelukseen. Jos työntekijä ei halua siirtyä luovutuksensaajan palvelukseen, hän voi irtisanoa työsopimuksen normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Luovutushetkellä tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin luovutuksensaaja ryhtyy tosiasiallisesti harjoittamaan luovutettua toimintaa.

Työsuhteen irtisanominen luovutuksen yhteydessä

Työsopimuslain 7 luvun 5 §:n mukaan luovutuksensaaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Sekä luovuttajalla että luovutuksensaajalla on oikeus irtisanoa työsopimus joko työntekijästä johtuvasta syystä tai taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Liikkeen luovutustilanteissa irtisanominen voi perustua työvoimatarpeen muutoksiin johtavista taloudellisista, teknisistä tai organisatorisista syistä

Jos työntekijä ei halua siirtyä luovutuksensaajan palvelukseen, hän voi irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

Vastuu saatavista

Vastuu työntekijöiden palkka- tai muiden työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisesta siirtyy luovuttajalta luovutuksensaajalle luovutushetkellä. Luovuttajan ja luovutuksensaajan välinen vastuujako riippuu saatavien erääntymishetkestä. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti ennen luovutushetkeä erääntyneistä työsuhdesaatavista. Luovuttaja on kuitenkin vastuussa luovutuksensaajalle ennen luovutusta erääntyneistä työntekijän saatavista, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja vastaa yksinään luovutuksen jälkeen erääntyneistä saatavista.

Työsopimuslain 6 luvun 6 §:ssä säädetty työntekijä takaisinottovelvollisuus koskee kuitenkin myös liikkeen luovutuksen saajaa, jos luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä.

Viranhaltijan asema liikkeen luovutustilanteessa

Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön aseman yhdenmukaistamiseksi on uuteen lakiin kunnallisesta viranhaltijasta otettu liikkeen luovutusta koskeva määräys. Asiaa koskeva laki on vahvistettu ja tulee voimaan yhdessä kuntalain muutosten kanssa 1.11.2003.

Vaikka laki kunnallisesta viranhaltijasta tulee voimaan ennen uusien hallintoyksiköiden muodostumista 1.1.2004, lähtee Kunnallinen työmarkkinalaitos siitä, ettei mainitun lain liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä sovelleta uusiin hallintoyksiköihin siirtyviin viranhaltijoihin. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanta perustuu siihen, että viranhaltijoita koskevan asian on katsottava tulleen vireille jo ennen uuden lain voimaantuloa.

Kunnan joka luovuttaa toiminnan toiselle kunnalle tulee lakkauttaa ao. virat kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaisessa järjestyksessä. Viran lakkauttamisen yhteydessä tulee käsiteltäväksi myös viranhaltijan irtisanominen ja suoritettavaksi KVTES:n mukainen selvittelymenettely. Virkasuhteista henkilöstöä on syytä kuulla sekä viran että virkasuhteen lakkaamisen osalta.

Yhteistoimintamenettely

Uusia alueyksiköitä muodostettaessa tulee henkilöstöä luovuttavan kunnan käsitellä asiaa henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavana yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvana muutoksena yleissopimuksen 3 §:n tai paikallisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Samoin tulisi menetellä henkilöstöä vastaanottavissa kuntayksiköissä.

Edellä mainittu KVTES:n mukainen selvittelymenettely virkasuhteen päättämistilanteessa korvaa yleissopimuksen 3 §:n 2 kohdassa mainitun yhteistoimintamenettelyn.

Yhteistoimintamenettelyn yhteydessä olisi hyvä kiinnittää huomiota avoimeen ja kattavaan tiedottamiseen. Tällä voidaan osaltaan välttää epätietoisuuden syntymistä ja toisaalta asian turhaa käsittelemistä useaan kertaan erikseen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen