Suomeksi
Cirkulär
16/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lantbrukspersonalens ställning när nya förvaltningsenheter bildas

Allmänt

Bildandet av nya förvaltningsenheter för avbytarservicen för lantbrukare inverkar på personalen i såväl arbetsavtals- som tjänsteförhållande. I detta cirkulär behandlas de grundläggande reglerna och anvisningarna om förfaranden och tillämpliga bestämmelser för både de kommuner som tillhandahåller och de som tar emot servicen.

Utgångspunkten har varit att bestämmelserna i 1 kap. 10 § arbetsavtalslagen om överlåtelse av rörelse tillämpas på personalen i arbetsavtalsförhållande när anordnandet av avbytarservicen i sin helhet överlåts till en annan kommun.

Definition av överlåtelse av rörelse

Enligt 1 kap. 10 § arbetsavtalslagen avses med överlåtelse av rörelse överlåtelse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan arbetsgivare, när den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- eller sidoverksamhet eller den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. Vid överlåtelseögonblicket övergår de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de arbetsavtalsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen från överlåtaren till förvärvaren. Arbetstagarna övergår automatiskt till anställning hos förvärvaren och deras anställningsvillkor förblir oförändrade trots överlåtelsen. Arbetstagaren är inte berättigad att ensidigt motsätta sig överflyttningen eller att stanna som anställd hos överlåtaren. Om arbetstagaren inte vill övergå till anställning hos förvärvaren, kan han säga upp arbetsavtalet med en kortare uppsägningstid än normalt. Med överlåtelseögonblicket avses den tidpunkt då förvärvaren i praktiken börjar utöva den överlåtna verksamheten.

Uppsägning av ett arbetsavtalsförhållande i samband med överlåtelse

Enligt 7 § 5 mom. arbetsavtalslagen får förvärvaren av en rörelse inte säga upp en arbetstagares arbetsavtal enbart på grund av rörelseöverlåtelsen. Såväl överlåtaren som förvärvaren har rätt att säga upp ett arbetsavtal antingen av skäl som beror på arbetstagaren eller av ekonomiska orsaker eller produktionsskäl. Uppsägningar i samband med överlåtelse av rörelse kan grunda sig på ekonomiska, tekniska eller organisatoriska orsaker som leder till förändringar i behovet av arbetskraft.

Om arbetstagaren inte vill övergå till anställning hos förvärvaren, kan han eller hon säga upp sitt arbetsavtal så att det upphör på dagen för överlåtelsen, ifall arbetstagaren har underrättats om överlåtelsen senast en månad före dagen för överlåtelsen. Om arbetstagaren har underrättats om överlåtelsen senare, får han eller hon säga upp sitt arbetsavtal så att det upphör på dagen för överlåtelsen eller senare, dock senast inom en månad från underrättelsen.

Ansvar för fordringar Betalningsansvaret för arbetstagarnas lönefordringar eller andra fordringar som uppstått på grund av arbetsavtalsförhållandet övergår från överlåtaren på förvärvaren i överlåtelseögonblicket. Ansvarsfördelningen mellan överlåtaren och förvärvaren är beroende av ögonblicket när fordringarna förfaller. Överlåtaren och förvärvaren svarar solidariskt för fordringar som härrör från arbetsavtalsförhållandet och som har förfallit till betalning före överlåtelsen. Överlåtaren är dock gentemot förvärvaren ansvarig för en arbetstagares fordringar som förfallit till betalning före överlåtelsen, om inte något annat har avtalats. Förvärvaren svarar ensam för fordringar som förfallit till betalning efter överlåtelsen.

Den skyldighet att återanställa en arbetstagare som regleras i 6 kap. 6 § arbetsavtalslagen gäller dock även förvärvare av rörelse om överlåtaren har sagt upp arbetstagarens arbetsavtal så att det upphör före överlåtelseögonblicket.

En tjänsteinnehavares ställning vid överlåtelse av rörelse

För att förenhetliga hela den kommunala personalens ställning har en bestämmelse om överlåtelse av rörelse tagits in i den nya lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Lagen har stadfästs och träder i kraft 1.11.2003, samtidigt som vissa ändringar i kommunallagen.

Även om lagen om kommunala tjänsteinnehavare träder i kraft innan de nya förvaltningsenheterna inrättas 1.1.2004 utgår Kommunala arbetsmarknadsverket från att de bestämmelser som gäller överlåtelse av rörelse i nämnda lag inte tillämpas på de tjänsteinnehavare som övergår till de nya förvaltningsenheterna. Kommunala arbetsmarknadsverkets ståndpunkt baserar sig på att frågan om tjänsteinnehavarna skall anses ha blivit anhängig redan innan den nya lagen träder i kraft.

En kommun som överlåter en verksamhet till en annan kommun bör dra in berörda tjänster i den ordning som anges i 44 § 2 mom. kommunallagen. I samband med indragningen av en tjänst bör man även behandla uppsägningen av tjänsteinnehavaren och genomföra det utredningsförfarande som beskrivs i AKTA. Det finns skäl att höra personalen i tjänsteförhållande när det gäller både indragningen av tjänsten och avslutande av tjänsteförhållandet.

Samarbetsförfarandet

När nya områdesenheter bildas bör de personalöverlåtande kommunerna enligt § 3 i det allmänna avtalet eller det lokala samarbetsavtalet behandla ärendet som en ändring som väsentligt påverkar personalens ställning och som skall genomgå samarbetsförfarandet. På samma sätt bör man gå till väga i fråga om de kommuner som tar emot personal.

Tillämpningen av samarbetsförfarandet vid sådana frågor som anges i § 3 punkt 2 i det allmänna avtalet ersätts av det ovan nämnda utredningsförfarandet enligt AKTA i situationer när ett tjänsteförhållande avslutas.

I samband med samarbetsförfarandet borde man se till att informationen är öppen och heltäckande. Så kan man undvika osäkerhet och onödiga överlappningar i proceduren.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Förhandlingschef Jyrki Hämäläinen