På svenska
Yleiskirje
11/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot 1.2.2003–15.2.2005

Valtakunnansovittelija antoi 21.2.2003 sovintoehdotuksen Suomen Konepäällystöliitto (SKL) ry:n ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) välisen työriidan ratkaisemiseksi ja SKL:n ilmoittaman työnseisausuhan peruuttamiseksi. SKL ja KT hyväksyivät valtakunnansovittelijan tekemän edellä mainitun sovintoehdotuksen saman tien 21.2.2003.

Sovintoehdotuksen sisältö

Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan SKL:n jäseniin noudatetaan 1.2.2003–15.2.2005 TS-03:n ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevan TS:n mukaisia virka- ja työehtoja eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin tarkennuksin. Sovintoehdotus voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään 15.2.2005 jälkeen sovintoehdotuksen 1 kohdassa mainituin tavoin. SKL:lla ei sovintoehdotuksen perusteella ole edelleenkään oikeutta neuvotella ja sopia kunnallisen pääsopimuksen mukaisista virka- ja työehtosopimuksista paikallisesti eikä valtakunnallisesti.

Paikalliset järjestelyvaraerät

SKL:n pääluottamusmies tai luottamusmies neuvottelee ja pyrkii yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa ennen ratkaisun tekemistä TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisten liittoerien käytöstä lukuun ottamatta 1.3.2003 lukien henkilökohtaisen palkan maksamiseen käytettävää 0,2 %:n suuruista paikallista järjestelyvaraerää ja 1.9.2004 lukien henkilökohtaisten palkkojen maksamiseen käytettävää 0,2 %:n suuruista paikallista järjestelyvaraerää. Työnantajan on huolehdittava siitä, että järjestelyvaraeriä jaettaessa SKL:n jäseniin sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin henkilöstöön.

Luottamusmiehiä koskevien määräysten osittainen soveltaminen

SKL voi edelleenkin asettaa kuntaan tai kuntayhtymään yhden pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen, joka edustaa SKL:n jäseniä näiden palvelussuhteita koskevien virka- ja työehtosopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa. SKL:n pääluottamusmiehiin ja luottamusmiehiin noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VII luvun määräyksiä eräin sovintoehdotuksen liitteestä 1 ilmenevin poikkeuksin.

Sovintoehdotuksen tulkintaa ja soveltamista koskevista kysymyksistä neuvotellaan edelleen SKL:n pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen ja paikallisen työnantajan kesken.

Muiden sopimusten noudattaminen

Kunnallinen työmarkkinalaitos noudattaa SKL:n jäseniin eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin poikkeuksin yhteistoimintamenettelystä tehtyä yleissopimusta. SKL:n jäseniin sovelletaan välitöntä yhteistoimintamenettelyä siten kuin yhteistoimintamenettelyä koskevan yleissopimuksen 4 §:ssä on määrätty. SKL:n edustajaa pitää kuulla mahdollisen yhteistoimintaelimen kokouksessa silloin, kun käsiteltävä asia koskee SKL:n jäseniä riippumatta siitä, koskeeko asia samalla myös muuta henkilöstöä. Kuuleminen koskee myös asian valmisteluvaihetta.

Kunnallinen työmarkkinalaitos noudattaa SKL:n jäsenistöön myös työsuojelu- ja työympäristösopimusta sekä työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta tehtyä sopimusta lukuun ottamatta viimeksi mainitun sopimuksen 2 §:n määräyksiä.

Sovintoehdotuksen mukaan työsuojelutyössä on tärkeää käyttää hyväksi koko henkilöstön, myös SKL:n jäsenten edustamien ammattiryhmien, asiantuntemusta. SKL:n edustajaa kuullaan asiantuntijana työsuojelu- ja työympäristösopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa, milloin käsiteltävä asia on merkittävä SKL:n edustamien ammattiryhmien työsuojelutyössä eikä SKL ole muuten päässyt vaikuttamaan asiassa kunnan tai kuntayhtymän työsuojeluelinten kautta. Kuuleminen koskee myös asian valmisteluvaihetta.

Kunnallinen työmarkkinalaitos noudattaa SKL:n jäsenistöön myöskin koulutussopimusta eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin poikkeuksin kuitenkin siten, että SKL voi järjestää sopimuksen 8 §:ssä tarkoitettua ammattiyhdistyskoulutusta jäsenilleen ja siten, ettei SKL:n käyttämillä koulutuspäivillä vähennetä muiden järjestöjen koulutuspäiviä.

Mainittujen sopimusten paikallista sopimista koskevia määräyksiä ei sovelleta SKL:n jäseniin. SKL:lla ei ole oikeutta nimetä edustajaa yhteistoimintamenettelyä varten mahdollisesti asetettuun toimielimeen.

Työrauhavelvollisuus KT:n ja SKL:n välillä on työehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen voimassaoloajan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen


LIITE  Sovintoehdotus