Suomeksi
Cirkulär
11/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anställningsvillkor för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund 1.2.2003–15.2.2005

Riksförlikningsmannen gav 21.2.2003 ett medlingsförslag för att avgöra arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund (FMF) rf och Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) och för att avvärja FMF:s hot om arbetsinställelse. FMF och KA godkände medlingsförslaget samma dag.

Medlingsförslagets innehåll

Enligt det godkända medlingsförslaget tillämpas anställningsvillkoren i
TS-03 på FMF:s medlemmar under perioden 1.2.2003–15.2.2005, och därefter tillämpas vid respektive tidpunkt gällande anställningsvillkor enligt TS, med vissa kompletteringar som framgår av medlingsförslaget. Bägge parterna kan säga upp avtalet från och med 15.2.2005 på det sätt som anges i punkt 1 i medlingsförslaget. Enligt medlingsförslaget har FMF fortsättningsvis inte rätt att vare sig lokalt eller på riksnivå förhandla och avtala om tjänste- och arbetskollektivavtal som följer det kommunala huvudavtalet.

Lokala justeringspotter

FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman förhandlar och strävar efter att uppnå samförstånd med arbetsgivaren före avgöranden om branschpotter enligt § 4 i underteckningsprotokollet till TS-03, med undantag av de lokala justeringspotter på 0,2 % som fr.o.m. 1.3.2003 respektive 1.9.2004 skall användas för individuella löner. När justeringspotterna fördelas skall arbetsgivaren se till att samma principer tillämpas på FMF:s medlemmar som på den övriga personalen.
Tillämpning av bestämmelserna om förtroendemän

FMF kan fortsättningsvis tillsätta en huvudförtroendeman eller förtroendeman i kommunen eller samkommunen att representera förbundets medlemmar i frågor som gäller tillämpning och iakttagande av tjänste- och arbetskollektivavtal med anställningsvillkor för medlemmarna. På FMF:s huvudförtroendemän och förtroendemän tillämpas bestämmelserna i kapitel VII i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) med de undantag som framgår av bilaga 1 i medlingsförslaget.

Förhandlingar i frågor som gäller tolkningen och tillämpningen av medlingsförslaget förs även framöver mellan FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman och den lokala arbetsgivaren.

Iakttagande av andra avtal

Kommunala arbetsmarknadsverket iakttar i fråga om FMF:s medlemmar det allmänna avtalet om samarbetsförfarande, med vissa undantag som framgår av medlingsförslaget. På FMF:s medlemmar tillämpas direkt samarbetsförfarande i enlighet med § 4 i det allmänna avtalet om samarbetsförfarande. FMF:s representant bör höras vid ett eventuellt samarbetsorgans möte när man behandlar ett ärende som gäller FMF:s medlemmar, oberoende av om ärendet samtidigt också berör den övriga personalen. Representanten bör höras också i beredningsskedet.

Kommunala arbetsmarknadsverket iakttar i fråga om FMF:s medlemmar också arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet samt avtalet om befrielse och ersättning för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige, med undantag av § 2 i det sistnämnda avtalet.

Enligt medlingsförslaget är det viktigt att man inom arbetarskyddet utnyttjar hela personalens sakkunskap, också bland de yrkesgrupper som FMF:s medlemmar representerar. FMF:s representant bör höras som sakkunnig i samarbetsfrågor enligt arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet, om den fråga som behandlas är viktig med tanke på arbetarskyddet för de yrkesgrupper som FMF representerar, såvida inte FMF haft möjlighet att påverka frågan via arbetarskyddsorganen i kommunen eller samkommunen. Representanten bör höras också i beredningsskedet.

Kommunala arbetsmarknadsverket iakttar i fråga om FMF:s medlemmar också utbildningsavtalet med vissa undantag som framgår av medlingsförslaget, dock så att FMF kan ordna facklig utbildning enligt § 8 i avtalet för sina medlemmar och så att de utbildningsdagar som FMF använder inte minskar utbildningsdagarna för andra organisationer.

Dessa avtals bestämmelser om lokala avtal tillämpas inte på FMF:s medlemmar. FMF har inte rätt att utse någon representant i det organ som eventuellt tillsatts för samarbetsförfarandet.

Fredsplikt KA och FMF är förpliktade till arbetsfred enligt lagen om kollektivavtal och lagen om kommunala tjänstekollektivavtal så länge villkoren i medlingsförslaget gäller.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jyrki Hämäläinen

Bilaga   Medlingsförslag (på finska)