På svenska
Yleiskirje
7/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen muutokset 1.8.2002, valtuutus lukion oppilaan ohjauksen lehtorin työajasta ja viranhaltijan osa-aikaistaminen

Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen muutokset 1.8.2002

OVTES:n liitteen 1 (Peruskoulu) II luvun 4 §:n (Lehtorin palkkaluokka) hinnoittelutunnuksen 4 03 04 00 7 mukaisen opettajan "muu kuin edellä mainittu perusopetuksen aineenopetuksen, luokanopetuksen ja erityisopetuksen opettajan kelpoisuus" palkkaluokka on 1.8.2002 alkaen C51. Vastaava muutos koskee myös tuntiopettajia.

Saman liitteen 7 §:n (Luokanopettajan palkkaluokka) hinnoittelutunnuksen 4 03 04 03 1 mukaisen opettajan "perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus" ja vastaavan tuntiopettajan palkkaluokka on 1.8.2002 alkaen C48.

OVTES:n liitteen 7 (Ammattioppilaitos) 2 §:n (Lehtorin palkka ja opetusvelvollisuus) hinnoittelutunnuksen 4 09 04 00 3 mukaisen opettajan "ammatinopettajan tutkinto tai alalla korkein suoritettavissa oleva ammatillinen tutkinto" palkkaluokka on 1.8.2002 alkaen C45. Tässä yhteydessä huomautetaan, että liitteeseen 7 kuuluvat myös 1.8.2002 alkaen poistuneiden liitteiden ammatinopettajat ja vastaavat tuntiopettajat, vaikka heidän vielä ilmoitettaisiinkin vanhoilla hinnoittelutunnuksilla Tilastokeskuksen ylläpitämään kunnalliseen henkilörekisteriin.

Samasta ajankohdasta lukien ko. viran opetusvelvollisuus viikossa on 24 tuntia ja vuodessa 912 tuntia.

Vastaava palkkaluokkaa ja opetusvelvollisuutta koskeva sopimusmuutos koskee myös vastaavaa tuntiopettajaa.

Kun eräille 1.8.2000 liitteeseen 7 siirretyille ammatinopettajille muodostui aikaisemman sopimuksen perusteella henkilökohtaista palkanlisää, pienennetään tätä lisää 1.8.2002 alkaen määräytyvän uuden kokonaispalkan ja vanhan kokonaispalkan välisellä erotuksella. Sekä vanha että uusi kokonaispalkka lasketaan samalla lukuvuoden 2001–2002 tuntimäärällä. Jos uuden ja vanhan palkan välinen erotus on yhtä suuri tai suurempi kuin henkilökohtainen palkanlisä, poistuu lisä kokonaan.

Esimerkki:

Ammatinopettaja, jolla on oikeus 20 vuoden määrävuosikorotukseen ja joka opetti lukuvuonna 2001–2002 yhteensä 26 vuosiviikkotuntia:

Palkka 31.7.2002 II kalleusluokassa

Viransijoituspalkkaluokka C42 + 6C mvk + 4C kahden ylitunnin siirrosta = maksupalkkaluokka C52 = 2 214,38 €. Lisäksi jää korvattavaksi yksi ylituntipalkkio C42/23 = 58,64 €. Kokonaispalkka on 2 273,02 €.

Palkka 1.8.2002 II kalleusluokassa

Viransijoituspalkkaluokka C45 + 6C mvk + 4C kahden ylitunnin siirrosta = maksupalkkaluokka C55 = 2 518,65 €. Yhtään erikseen maksettavaa ylituntipalkkiota ei jää korvattavaksi.

Henkilökohtaista palkanlisää vähennetään 2 518,65–2 273,02 = 245,63 € saakka. Toisin sanoen henkilökohtainen palkanlisä poistuu niiltä, joiden lisän suuruus on pienempi kuin edellä kuvatulla tavalla suoritettu kokonaispalkkojen vertailu.

Valtuutus lukion oppilaan ohjauksen lehtorin työajasta

Joissakin kunnissa on ryhdytty perustamaan lukion oppilaan ohjauksen lehtorin virkoja. Tämän johdosta tullaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen huhtikuussa kokoontuvalle valtuuskunnalle esittämään, että se antaisi kunnille yleisen valtuutuksen sopia lukion oppilaan ohjauksen lehtorin työaika samaksi kuin peruskoulun oppilaan ohjauksen lehtorin työaika on peruskoulun sopimuksen mukaan. Lukion oppilaan ohjauksen lehtorin palkan voi kunta pääsopimuksen antaman valtuutuksen nojalla päättää itse huomioon ottaen luonnollisesti rinnastusvirkana peruskoulun lehtorin palkkaus.

Viranhaltijan osa-aikaistaminen

Opetusvelvollisuuden täyttymisessä saattaa ensi lukuvuoden alusta eräiden opettajien osalta ilmetä vaikeuksia. Tilanne voi muodostua sellaiseksi, ettei asianomaiselle ole osoitettavissa opetusvelvollisuutta vastaavaa tuntimäärää. Tässä tapauksessa työnantajan on ryhdyttävä opettajan osittaiseen lomautukseen tai, jos tilanteen arvioidaan olevan pysyvän, opettajan osa-aikaistamiseen. Työnantajan on kuitenkin ensin selvitettävä, onko työnantajalla olemassa olevaa muuta työtä, jota opettajalle voitaisiin kelpoisuusehdot huomioon ottaen tarjoa. Osa-aikaistamisen jälkeen palkka maksetaan osa-aikatyöajan mukaisessa suhteessa täyteen opetusvelvollisuuteen.

Osa-aikaistaminen tapahtuu palvelussuhdeturvalain 5 §:n nojalla. Osa-aikaistamisessa on noudatettava siitä sovittuja määräyksiä (KVTES IX luku). Osa-aikaistamisen jälkeen henkilö hoitaa edelleen omaa virkaansa, mutta ei kokoaikaisena vaan osa-aikaisena. Virkaa ei siis lakkauteta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen

Neuvottelupäällikkö                       Anja Vaheri