Suomeksi
Cirkulär
7/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i UKTA 1.8.2002, fullmakt att avtala om arbetstid för lektorer i elevhandledning i gymnasiet och ombildning till deltidsanställning

Ändringar i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 1.8.2002

Enligt bilaga 1 (Grundskolan) kapitel II § 4 (Löneklass för lektorer) i UKTA ändras löneklassen för en lärare med lönesättningsbeteckning 4 03 04 00 7, "Annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning", till C51 fr.o.m. 1.8.2002. Ändringen gäller också timlärare.

Enligt § 7 i samma bilaga (Löneklass för klasslärare) ändras löneklassen för en lärare med lönesättningsbeteckning 4 03 04 03 1, "Lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning", och för motsvarande timlärare till C48 fr.o.m. 1.8.2002.

Enligt bilaga 7 (Yrkesundervisningsanstalter) § 2 (Lön och undervisningsskyldighet för lektorer) i UKTA ändras löneklassen för lärare med lönesättningsbeteckning 4 09 04 00 3, "Yrkeslärarexamen eller högsta yrkesinriktade examen som kan avläggas inom branschen", till C45 fr.o.m. 1.8.2002. I detta sammanhang påpekas att bilaga 7 också omfattar de yrkesutbildningslärare och motsvarande timlärare som fanns med i bilagorna som slopades 1.8.2002. Detta även om lärarna fortfarande anmäls till Statistikcentralens kommunala personregister med de gamla lönesättningsbeteckningarna.

Från samma tidpunkt är undervisningsskyldigheten i tjänsten 24 timmar per vecka och 912 timmar per år.

För motsvarande timlärare finns en likadan avtalsändring i fråga om löneklass och undervisningsskyldighet.

En del av de lärare på yrkesundervisningsanstalter som flyttats till bilaga 7 har fått ett individuellt lönetillägg på basis av det tidigare avtalet. Detta tillägg minskas med skillnaden mellan den nya totallönen som fastställs 1.8.2002 och den gamla totallönen. Såväl den gamla som den nya totallönen räknas utifrån samma timantal för läsåret 2001-2002. Om skillnaden mellan den nya och gamla lönen är lika stor eller större än det individuella lönetillägget slopas tillägget i sin helhet.

Exempel

En yrkesundervisningslärare som är berättigad till årstillägg för 20 tjänstgöringsår och som undervisar totalt 26 årsveckotimmar under läsåret 2001-2002:

Lönen 31.7.2002 i dyrortsklass II

Inplaceringslöneklass C42 + 6C årsförhöjning + 4C för överföring av två övertimmar = slutlig löneklass C52 = 2 214,38 euro. Dessutom skall ett övertimarvode betalas C42/23 = 58,64 euro. Totallönen uppgår till 2 273,02 euro.

Lönen 1.8.2002 i dyrortsklass II

Inplaceringslöneklass C45 + 6C årsförhöjning + 4C för överföring av två övertimmar = slutlig löneklass C55 = 2 518,65 euro. Inget separat övertimarvode återstår att betala.

Det individuella lönetillägget minskas upp till 2 518,65-2 273,02 = 245,63 euro. Med andra ord förlorar de personer sitt individuella lönetillägg, vars tillägg är mindre än tillägget vid jämförelsen ovan av totallönerna.

Fullmakt att avtala om arbetstid för lektorer i elevhandledning

En del kommuner har börjat inrätta tjänster för lektorer som sköter elevhandledningen. Därför kommer man att föreslå för Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation som sammanträder i april, att den skall ge kommunerna en allmän fullmakt att ingå avtal om att arbetstiden för lektorer i elevhandling i gymnasiet skall vara den samma som arbetstiden för lektorer i elevhandledning i grundskolan, enligt avtalet för grundskolan. Enligt fullmakten i huvudavtalet får kommunen själv fastställa lönen för lektorer i elevhandledning i gymnasiet, naturligtvis med hänsyn till lönesättningen för de lektorer som sköter motsvarande tjänst i grundskolan.

Ombildning av tjänsteinnehavares anställning till deltidsanställning

Från början av nästa läsår kan det för en del lärare visa sig vara svårt att fullgöra sin undervisningsskyldighet. Situationen kan bli sådan att vissa lärare inte kan erbjudas ett timantal som motsvarar undervisningsskyldigheten. I så fall skall arbetsgivaren gå in för att permittera läraren till viss del, eller om situationen bedöms bli permanent ombilda lärarens tjänst till en deltidstjänst. Dock måste arbetsgivaren först utreda om arbetsgivaren har något annat arbete att erbjuda läraren med beaktande av lärarens behörighet. Sedan tjänsten ombildats till deltidstjänst betalas lön för deltidsarbetstid i proportion till full undervisningsskyldighet.

Ombildningen till deltidsanställning sker med stöd av 5 § lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet. Vid ombildning till deltidsanställning skall de bestämmelser iakttas som avtalats i kap. IX i AKTA. Personen sköter fortfarande sin egen tjänst efter ombildningen, men inte på heltid utan på deltid. Tjänsten dras alltså inte in.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                            Jyrki Hämäläinen

Förhandlingschef                            Anja Vaheri