På svenska
Yleiskirje
6/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Akava-JS ry:n yhtyminen kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen 2001-2002

Oheisena lähetetään tiedoksi virka- ja työehtosopimus, jolla AKAVA-JS ry yhtyy 13.12.2000 allekirjoitettuun kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) sopimuksen voimaantuloajankohdasta 1.2.2001 lukien. Näin ollen 13.12.2000 allekirjoitetun KVTES:n 2001-2002 määräyksiä sovelletaan sellaisenaan kaikkiin sopimuksen soveltamispiiriin kuuluviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin järjestäytymisestä riippumatta.

Samalla on päätetty antaa KVTES:n 2001-2002 soveltamisesta seuraavia täydentäviä ohjeita:

Palkkahinnoittelun soveltaminen

KVTES:ssa on otettu käyttöön uudet vaativuustekijät, joiden avulla arvioidaan tehtävien vaativuus ns. kokonaisarviointina. Tavoitteena on entistä oikeudenmukaisempi palkka. Arvioinnin tulos otetaan huomioon peruspalkkaa määrättäessä ja käytettäessä paikallista 0,5 %:n järjestelyvaraa 1.3.2002 lukien.

Palkkahinnoittelussa on laajennettu käytettävissä olevia palkka-asteikkoja korottamalla ylärajoja enemmän kuin alarajoja, esimerkiksi lastentarhanopettajan ylärajaa on korotettu noin 1 500 markalla, mikä edesauttaa peruspalkkojen saattamista tehtävien vaativuuden edellyttämälle tasolle.

Esimiesten peruspalkkaa määrättäessä otetaan huomioon vastuualueen laajuus ja tehtävän kokonaisvaativuus käyttäen hyväksi uusia vaativuustekijöitä siten, että esimiesten peruspalkat ovat oikeassa suhteessa alaisten palkkoihin. Esimerkiksi päiväkodin johtajan peruspalkkaa palkka-asteikon rajoissa määrättäessä otetaan vaativuuteen vaikuttavina tekijöinä päiväkodin hoitopaikkojen lisäksi huomioon vastuualueen laajuus, kuten päiväkodin ulkopuolisten toimintojen mahdolliset johtamistehtävät ja johdettavien määrä, toiminnan muut erityispiirteet sekä se, toimiiko hän johtamistehtävänsä lisäksi lapsiryhmässä.

Tavoitteena kaikkien hinnoittelukohtien soveltamisessa on, että kuhunkin palkkaryhmään kuuluvien peruspalkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa tulee huomiota kiinnittää mm. tehtävien erityispiirteisiin ja vastuisiin. Vaativuustekijöillä arvioituna voidaan esim. esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan tehtäviä pitää tavanomaisia lastentarhanopettajan tehtäviä vaativampina tai osatoiminnasta vastaavan farmaseutin tehtäviä tavanomaisia farmaseutin tehtäviä vaativampina, mikä siis otetaan huomioon peruspalkkaa palkka-asteikon rajoissa määrättäessä. Esim. erityislastentarhanopettajien hinnoittelukohtaa sovellettaessa voidaan työn vaativuuteen vaikuttavana erityispiirteenä mainita kiertävien erityislastentarhanopettajien työn luonne.

Em. ohella kiinnitetään hinnoittelukohtia sovellettaessa huomiota siihen, että joissakin hinnoittelukohdissa on edellytetty alan perustutkinnon lisäksi alan erikoistumiskoulutusta tai alan muuta ammatillista jatkokoulutusta, joissakin vain alan perustutkintoa ja jotkut hinnoittelukohdat taas on jaettu em. koulutusvaatimusten perusteilla kahteen eri palkkaryhmään. Viranhaltijalta edellytetty erikoistumiskoulutus tai muu lisäkoulutus on yleensä osoitus siitä, että viranhaltijan tehtävät ovat tavanomaista vaativammat. Kuitenkin myös hinnoittelukohdissa, joissa ei ole nimenomaan edellytetty lisäkoulutusta, voivat viranhaltijan tehtävät mm. hänellä olevan erikoistumiskoulutuksen myötä muodostua tavanomaista vaativimmiksi eli käytännössä samantasoisiksi kuin lisäkoulutusta edellyttävässä palkkahinnoittelukohdassa. Näin ollen esim. sosiaalihuollon asiantuntijatehtäviä tai päivähoidon vaativia hoito- ja kasvatustehtävissä koskevissa hinnoittelukohdissa voivat alempaan palkkaryhmään kuuluvan tehtävät muodostua ylemmässä palkkaryhmässä tarkoitetun tasoisiksi, mikä otetaan huomioon viranhaltijan peruspalkkaa palkka-asteikon rajoissa määriteltäessä.

Esiopetus voidaan kunnan päätöksen mukaisesti järjestää koulussa, lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetussa päivähoitopaikassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Kun päivähoidon henkilöstö vastaa esiopetuksesta päivähoitopaikassa, määräytyvät henkilöstön palvelussuhteen ehdot KVTES:n mukaan riippumatta siitä, onko esiopetus hallinnollisesti koulu- vai sosiaalitoimen alaisuudessa. Jos taas esiopetus on järjestetty koulutoimen alaisena osana jonkin koulun toimintaa, määräytyvät esiopetuksesta vastaavan henkilöstön palvelussuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Tavoitteena kuitenkin on, ettei palvelussuhteen ehtojen erilaisuus KVTES:ssa ja OVTES:ssa muodosta estettä esiopetustoiminnan tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle päivähoitopaikassa tai osana koulun toimintaa. Edellä mainittu on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon palkkahinnoittelua sovellettaessa.

Palkkahinnoittelusta on poistettu sairaaloiden tutkimushenkilöstö (sairaalafyysikot ja sairaalakemistit yms.). Em. viranhaltijoiden/ työntekijöiden palkkauksesta päättää työnantaja noudattaen KVTES:n palkkausluvun 3 §:n 1 momentin soveltamisohjeen 4. kappaleen määräyksiä. Peruspalkan tasoa määriteltäessä käytetään apuna luonteeltaan samantyyppistä ja vaativuudeltaan samanarvoista työtä tekevien viranhaltijoiden kuten vastaavien sairaaloiden lääkärien palkkausta ottaen huomioon se, että sairaalafyysikoiden ja sairaalakemistien yms. säännöllinen työaika on sairaaloiden lääkäreiden työaikaa lyhyempi.

Päivähoidon kasvatushenkilöstön työaikamääräykset

Päivähoidon kasvatushenkilöstön työaikamääräyksiä on selkeytetty. Sopimuksen soveltamisohjeissa on kiinnitetty huomiota siihen, että kasvatushenkilöstön työ jakaantuu lasten kanssa tehtävään työhön ja muuhun työhön, jota voidaan tehdä myös päiväkodin ulkopuolella.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

LIITE  Virka- ja työehtosopimus


Virka- ja työehtosopimus Akava–JS ry:n yhtymisestä kunnalliseen yleiseen
virka- ja työehtosopimukseen 2001–2002

AKAVA-JS ry yhtyy 13.12.2000 allekirjoitettuun kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen 2001–2002, joka on voimassa 1.2.2001–31.1.2003, sopimukseen osallisten Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n suostumuksella sopimuksen voimaantuloajankohdasta 1.2.2001 lukien.

Helsingissä 31. tammikuuta 2001

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

AKAVA-JS RY

KUNTA-ALAN UNIONI RY

TEKNIIKAN JA PERUSPALVELUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ KTN RY

TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY