Suomeksi
Cirkulär
6/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

AKAVA-OS rf:s anslutning till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2001-2002

Som bilaga sänder vi för kännedom det tjänste- och arbetskollektivavtal genom vilket AKAVA-OS rf anslöt sig till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) som undertecknades 13.12.2000. Anslutningen gäller fr.o.m. 1.2.2001 då avtalet träder i kraft. Bestämmelserna i AKTA 2001-2002 som undertecknades 13.12.2000 tillämpas således oförändrade på samtliga tjänsteinnehavare och arbetstagare som hör till avtalets tillämpningsområde, oberoende av organisationstillhörighet.

Samtidigt har man beslutat ge följande kompletterande anvisningar om tillämpningen av AKTA 2001-2002:

Lönesättningens tillämpning

De nya värderingsfaktorerna som tagits i bruk i AKTA används vid utförande av en s.k. totalbedömning av uppgifternas svårighetsgrad. Syftet är att genomföra en rättvisare lönesättning. Resultatet av denna bedömning beaktas när man fastställer grundlönen och när man använder den lokala justeringsmånen på 0,5 % fr.o.m. 1.3.2002.

Vid lönesättningen har man utvidgat de tillbudsstående löneskalorna genom att höja de övre gränserna mer än de nedre gränserna. Så har t.ex. den övre gränsen för barnträdgårdslärare höjts med ca 1 500 mark, vilket bidrar till en höjning av grundlönerna till en nivå som motsvarar uppgifternas svårighetsgrad.

Grundlönen för chefer fastställs med beaktande av ansvarsområdets omfattning och uppgiftens totala svårighetsgrad enligt de nya värderingsfaktorerna, och bör stå i rätt proportion till medarbetarnas löner. För att ta ett exempel: när man inom ramen för löneskalan fastställer lönen för en daghemsföreståndare bör man (utöver antalet daghemsplatser) beakta följande faktorer som inverkar på svårighetsgraden: ansvarsområdets omfattning (eventuella chefsuppgifter utanför daghemmet, antal medarbetare, m.m.), verksamhetens speciella karaktär i övrigt, samt arbete i barngrupp vid sidan av chefsuppgiften.

Målet vid tillämpningen av samtliga lönesättningspunkter är att grundlönerna i varje lönegrupp skall stå i proportion till uppgifternas svårighetsgrad. Vid bedömningen av uppgifternas svårighetsgrad bör man beakta bl.a. uppgifternas speciella karaktär och graden av ansvar. När man tillämpar värderingsfaktorerna kan man t.ex. bedöma att en barnträdgårdslärare med ansvar för förskoleundervisning utför uppgifter av mer krävande karaktär än de som hör till de ordinarie uppgifterna för en barnträdgårdslärare. På motsvarande sätt kan uppgifterna för en farmaceut med ansvar för en delfunktion bedömas som mer krävande än farmaceutens ordinarie uppgifter, vilket alltså bör beaktas vid fastställandet av grundlönen inom ramen för löneskalan. Vid tillämpningen av lönesättningspunkten för specialbarnträdgårdslärare kan bl.a. arbete som ambulerande specialbarnträdgårdslärare anges som en faktor som påverkar arbetets svårighetsgrad.

Vid tillämpningen av lönesättningspunkterna bör även beaktas att vissa lönesättningspunkter förutsätter specialiseringsutbildning eller annan yrkesinriktad påbyggnadsutbildning inom området, medan andra lönesättningspunkter endast förutsätter grundläggande examen inom området. Vissa lönesättningspunkter är uppdelade i två skilda lönegrupper utgående från ovan nämnda utbildningskrav. Kravet på specialiseringsutbildning eller annan påbyggnadsutbildning är i allmänhet ett tecken på att uppgifterna är mer krävande än de ordinarie uppgifterna. Men även i en lönesättningspunkt där ingen tilläggsutbildning uttryckligen förutsätts kan uppgifterna få en mera krävande karaktär än de ordinarie uppgifterna. Detta kan ske t.ex. som en följd av att tjänsteinnehavaren genomgått specialiseringsutbildning och i praktiken utför uppgifter på en nivå som motsvarar en lönesättningspunkt där det förutsätts tilläggsutbildning. Således kan t.ex. en tjänsteinnehavare i en lägre lönegrupp i lönesättningspunkterna för sakkunniguppgifter inom socialvården eller krävande vård och fostran inom dagvården ha uppgifter på samma nivå som de som hör till en högre lönegrupp. Detta bör beaktas vid fastställandet av tjänsteinnehavarens grundlön inom ramen för löneskalan.

Kommunen kan besluta om ordnande av förskoleundervisning antingen i en skola eller på en sådan dagvårdsplats som avses i barndagvårdslagen eller på en annan lämplig plats. När förskoleundervisningen handhas av dagvårdspersonal på en dagvårdsplats, bestäms personalens anställningsvillkor enligt AKTA, oberoende av om förskoleundervisningen i administrativt avseende lyder under skolväsendet eller under socialväsendet. Om förskoleundervisningen ordnas inom skolväsendet som del av verksamheten i en skola, bestäms anställningsvillkoren för den personal som ansvarar för förskoleundervisningen i enlighet med UKTA. Målet är dock att skillnaderna mellan AKTA och UKTA i fråga om anställningsvillkor inte skall utgöra något hinder för ett ändamålsenligt ordnande av föreskoleundervisningen på en dagvårdsplats eller som del av verksamheten i en skola. Ovan nämnda målsättning bör beaktas vid tillämpningen av lönesättningen.

Lönesättningen för sjukhusens undersökningspersonal (sjukhusfysiker, sjukhuskemister m.fl.) har slopats. Om lönen för dessa tjänsteinnehavare/arbetstagare beslutar arbetsgivaren med iakttagande av bestämmelserna i stycke 4 av tillämpningsdirektiven till § 3 mom. 1 i avlöningskapitlet i AKTA. Grundlönens nivå fastställs utgående från lönen för tjänsteinnehavare som utför likvärdigt arbete av samma svårighetsgrad, t.ex. läkare vid samma sjukhus, med beaktande av att sjukhusfysiker, sjukhuskemister m.fl. har kortare ordinarie arbetstid än sjukhusläkare.

Arbetstidsbestämmelser för fostrande dagvårdspersonal

Arbetstidsbestämmelserna för fostrande dagvårdspersonal har förtydligats. I tillämpningsdirektiven till avtalet har man fäst uppmärksamhet vid att den fostrande dagvårdspersonalens arbete fördelas på arbete med barnen samt annat arbete som även kan utföras utanför daghemmet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör             Jouni Ekuri

Förhandlingschef                        Heikki Saipio

BILAGA    Tjänste- och arbetskollektivavtal

 


 

Tjänste- och arbetskollektivavtal anslutning av Akava–OS till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2001–2002

AKAVA-OS rf ansluter sig med samtycke av de övriga avtalsparterna, Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunfackets union rf och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2001-2002, som undertecknades 13.12.2000 och som är i kraft 1.2.2001-31.1.2003. Anslutningen gäller fr.o.m. 1.2.2001 då nämnda avtal träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2001

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

AKAVA-OS RF

KOMMUNFACKETS UNION RF

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR
TEKNIK OCH GRUNDSERVICE FKT RF

TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF