På svenska
Yleiskirje
5/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

Kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä virka- ja työehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus) on sovittu ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvien viranhaltija/työntekijäryhmien palvelussuhteen ehdoista siltä ajalta, joksi heille on myönnetty virkavapautta tai työlomaa ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten.

Mainitun sopimuksen 9 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetys, ruokailukustannusten korvaus.

Ruokailukustannusten korvaukseksi on vuosiksi 2001 ja 2002 sovittu 121 markkaa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                    Markku Roiha

LIITE
Virka- ja työehtosopimus kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä


Virka- ja työehtosopimus kunnallista henkilöstökoulutusta koskevassa suositussopimuksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä

1 §

Sovittiin, että kunnallista henkilöstökoulutusta koskevan suositussopimuksen sekä virka- ja työehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta 9 §:ssä mainittu ruokailukustannusten korvaus on 121 markkaa vuonna 2001 ja 2002.

2 §

Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2001. Sopimuksen voimassaolo lakkaa samalla, kun kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus) lakkaa olemasta voimassa.

Helsingissä 31. tammikuuta 2001

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

AKAVA-JS RY

KUNTA-ALAN UNIONI RY

TEKNIIKAN JA PERUSPALVELUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ KTN RY

TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY