På svenska
Yleiskirje
4/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Uudistettu virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta on tullut voimaan 1.1.2001 lukien (liite). Edun määriä ja lapsikorotusta on tarkistettu.

Osapuolet neuvottelevat vuosittain joulukuussa ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun tarkistamisesta.

Neuvoteltaessa virka- ja työehtosopimusten tarkistamisesta on pidetty edunsaajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät noudattaisivat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin ja Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tulkintoja myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä itse suorittaa edun edunsaajille.

Kunnallinen työmarkkinalaitos kehottaa kuntia/kuntayhtymiä kiinnittämään huomiota ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tiedottamiseen edunsaajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                    Markku Roiha

LIITE
Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta.


Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

1 §
Sopimuksen soveltamisala

1 mom.
Tässä sopimuksessa tarkoitettu oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun on voimassa jäljempänä lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta sellaisten kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoiden/työntekijöiden jälkeen, jotka kuuluvat kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain, valtion eläkelainsäädännön tai vanhan kuntakohtaisen eläkejärjestelmän eläketurvan piiriin taikka jotka erityislainsäädännön perusteella saavat eläke-etunsa soveltuvin osin edellä mainittujen lakien mukaisesti.

Viranhaltija/työntekijä, jonka palvelussuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ja josta tuleva ansio on vähintään kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun markkamäärän suuruinen, kuuluu edun piiriin.

Edun piiriin kuuluvat lisäksi sellaiset viranhaltijat/työntekijät, joille viimeisen palvelussuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden aikana on kertynyt työansioita määrä, joka vastaa vähintään lyhytaikaisessa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) 5 §:n 2 momentissa säädettyä rahamäärää.

Pöytäkirjamerkintä

Tämä sopimus ei koske niitä viranhaltija-/työntekijäryhmiä, joille vastaava etu annetaan lain tai asetuksen nojalla.

Tämän sopimuksen mukaisen edun kunta/kuntayhtymä voi maksaa itse taikka järjestää edun joko Kuntien eläkevakuutuksen kautta tai ottaa viranhaltijoilleen/työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen yksityisen vakuutusyhtiön kautta.

2 §
Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

1 mom.
Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, säilyy palvelussuhteen lakattuakin edun piirissä kolmen vuoden määräajan palvelussuhteen lakkaamisesta. Edun piirissä säilymisen aika on viisi vuotta, jos virkasuhde/työsuhde on päättynyt täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen johdosta. Etua ei suoriteta sellaisen viranhaltijan/työntekijän jälkeen, joka kunnallisen palvelussuhteen päätyttyä on ollut muussa työ- tai virkasuhteessa tai harjoittanut maatalousyrittäjätoimintaa, jos hänen edunsaajillaan on tämän muun työ- tai virkasuhteen tai maatalousyrittäjätoiminnan perusteella oikeus vastaavaan etuun.

Etua ei suoriteta myöskään sellaisen viranhaltijan/työntekijän jälkeen, joka rinnakkaisen työ- tai virkasuhteen tai maatalousyrittäjätoiminnan perusteella on kuulunut muun kuin tässä sopimuksessa tarkoitetun turvajärjestelmän piiriin ja jos hänen ansiotulonsa rinnakkaisesta työ- tai virkasuhteesta tai maatalousyrittäjätoiminnasta on suurempi kuin hänen kunnallisesta palvelussuhteesta saamansa ansiotulo. Ansiotulolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteen tahi maatalousyrittäjätoiminnan päättymispäivää välittömästi edeltäneen yhden kuukauden pituisen ajanjakson aikana tästä työ- tai virkasuhteesta tahi maatalousyrittäjätoiminnasta saatua ansiotuloa. Maatalousyrittäjän ansiotulona pidetään hänelle maatalousyrittäjien eläkelain säännösten mukaan vahvistettua työtuloa. Tämän sopimuksen mukaiset tai niitä vastaavat edut voidaan kuolintapauksen jälkeen saada vain yhdestä tämän sopimuksen mukaisesta tai mahdollisesta muusta vastaavasta lakiin tai asetukseen taikka työ- tai virkaehtosopimukseen perustuvasta tai muusta vastaavasta järjestelmästä.

2 mom.
Etu suoritetaan viimeisen sellaisen työ- tai virkasuhteen perusteella, johon liittyy tämän sopimuksen tarkoittama tai muu vastaava etuus. Etu suoritetaan palvelussuhteen päättymishetkellä voimassa olleen sopimuksen mukaisena. Etua ei suoriteta sellaisen edunjättäjän jälkeen, joka oli siirtynyt vanhuuseläkkeelle tai jonka palvelussuhde 65 vuoden iän täyttämisen jälkeen oli päättynyt.

3 mom.
Etua ratkaistaessa katsotaan palvelussuhteen päättyneen sen päivän lopussa, jolta sen perusteella viimeksi suoritettiin palkkaa. Kertyneet vuosilomapäivät ja työajan lyhennyspäivät lisätään siihen ajankohtaan, jolta tehdyn työajan taikka sairausajan palkka viimeksi maksettiin.

4 mom.
Ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua määrättäessä vanhuuseläkkeellä tarkoitetaan sellaisia eläkkeitä, jotka tarkoittavat lopullista ratkaisua eläkkeelle siirtymisestä iän perusteella.

5 mom.
Oikeutta etuun ei voida pantata eikä luovuttaa toiselle.

3 §
Edunsaajat

1 mom.
Tämän sopimuksen mukaiseen etuun ovat oikeutettuja edunjättäjän puoliso, alle 18-vuotiaat lapset sekä sellaiset 18 vuotta täyttäneet mutta alle 22-vuotiaat lapset, jotka ansiotyössä olematta vielä opiskelevat kehittyäkseen vastaista ammattiaan tai tointaan varten.

2 mom.
Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä kuollessaan oli avioliitossa. Puolisolla tarkoitetaan myös henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä kuollessaan avioliittoa solmimatta jatkuvasti eli yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa edunjättäjällä on tai on ollut yhteinen lapsi taikka jonka kanssa hänellä on viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Edellä tarkoitetulla muulla puolisolla kuin aviopuolisolla on oikeus etuun jos edunjättäjä ei ollut kuollessaan avioliitossa. Jos edunjättäjä kuollessaan eli edellä tarkoitetulla tavalla avioliitonomaisissa olosuhteissa erillään aviopuolisostaan ja hakemus avioliiton purkamisesta oli vireillä, muulla puolisolla on aviopuolison sijasta oikeus etuun.

3 mom.
Edellä mainittuna lapsena pidetään paitsi viranhaltijan/työntekijän omaa lasta, myös ottolasta, aviopuolison lasta, jonka huoltaja sanottu aviopuoliso on, sellaista avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden viranhaltijan/työntekijän elatusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu, sekä sellaista muuta lasta, jonka elatuksesta viranhaltija/työntekijä on joko omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut. Lasta, joka on annettu kolmannelle henkilölle ottolapseksi ei kuitenkaan ottolapsisuhteen kestäessä ole pidettävä luonnollisten vanhempiensa edellä mainittuna lapsena. Edellä tarkoitettuina vanhempina pidetään myös kasvattivanhempia.

4 mom.
Ellei edellä 1 momentissa mainittuja edunsaajia ole, etuun ovat oikeutettuja sellaiset viranhaltijan/työntekijän 18 vuotta täyttäneet lapset ja vanhemmat, joiden työkyky ja varallisuus ovat niin vähäiset, että he elatukseensa nähden ovat olleet huomattavasti riippuvaisia edunjättäjästä.

4 §
Edun määrä

1 mom.
Taulukko edunsaajille suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta on liitteenä.

2 mom.
Edut maksetaan edunjättäjän kuolinvuonna voimassaolevan sopimuksen mukaisina.

3 mom.
Edun määrään lisätään lapsikorotus jokaisesta edunjättäjän jälkeen jääneestä edunsaajana olevasta lapsesta.

4 mom.
Tapaturmakorotus on 50 prosenttia edun määrän ja lapsikorotusten yhteismäärästä. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

5 §
Edun suorittaminen

1 mom.
Etu suoritetaan 3 §:n 1 momentissa mainituille edunsaajille. Ellei heitä ole, etu suoritetaan 3 §:n 4 momentissa mainituille edunsaajille ja jaetaan edunsaajien kesken tasan.

2 mom.
Jos edunsaajina on puoliso ja 3 §:n 1 momentissa mainittuja lapsia, suoritetaan perussumma puolisolle ja lapsikorotus kullekin lapselle. Jos edunsaajina on pelkästään 3 §:n 1 momentissa mainittuja lapsia, koko suoritettava määrä jaetaan heidän kesken tasan.

3 mom.
Etu tai sen riidaton osa on suoritettava joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun tämän sopimuksen 1 §:n 1 momentin huomautuskohdassa mainittu yhteisö on saanut riittävät selvitykset ja tiedot, jotka osoittavat edunsaajan oikeuden etuun tai sen riidattomaan osaan. Kielteisestä päätöksestä on ilmoitettava vastaavassa määräajassa.

4 mom.
Edun suorituksen viivästyessä maksetaan sille vuotuista viivästyskorkoa niiden perusteiden mukaan, joita korkolain mukaan sovelletaan laskettaessa viivästyskorkoa viivästyneelle vakuutussuoritukselle.

5 mom.
Milloin etua ei ole voitu maksaa oikeassa ajassa edunsaajasta johtuvasta syystä, etu on maksettava korotettuna vasta siitä päivästä lukien, jona este on 1 §:n 1 momentin huomautuskohdassa mainitun yhteisön tieten lakannut.

6 §
Edun tarkistaminen

Osapuolet neuvottelevat vuosittain joulukuussa ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun tarkistamisesta.

7 §
Sopimuksen voimassaolo

1 mom.
Tämän sopimuksen määräykset tulevat voimaan 1.1.2001 ja sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1.1.2001 tai sen jälkeen päättyneisiin virka- ja työsuhteisiin. Vuosina 1977-2000 päättyneisiin virka ja työsuhteisiin sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita virka- ja työehtosopimuksia, kuitenkin siten, että tämän sopimuksen 2 §:n 1 momentin neljättä, viidettä ja kuudetta virkettä sekä 4 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan myös tuona aikana päättyneisiin virka- ja työsuhteisiin, jos edunjättäjä on kuollut 1.1.2001 tai sen jälkeen.

2 mom.
Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.

8 §
Työrauhamääräykset

1 mom.
Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin tämän sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

2 mom.
Lisäksi virka- ja työehtosopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehtimaan, että sen alaiset yhdistykset ja viranhaltijat/työntekijät, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä viranhaltija- ja työntekijäyhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.

Helsingissä 31. tammikuuta 2001

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

AKAVA-JS RY

KUNTA-ALAN UNIONI RY

TEKNIIKAN JA PERUSPALVELUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ KTN RY

TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY


Taulukko edunsaajille suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Edunjättäjän ikä kuolinhetkellä

Edunjättäjä kuollut vuonna

 

2000

2001

 

 

 

-49 tai vähemmän

72 800

75 800

-50

68 000

70 800

-51

63 200

65 800

-52

58 200

60 600

-53

53 400

55 600

-54

48 600

50 600

-55

43 800

45 600

-56

38 900

40 500

-57

34 200

35 700

-58

29 200

30 400

-59

24 400

25 400

-60 tai enemmän

20 000

20 900

 

 

 

Lapsikorotus

32 300

33 700