Suomeksi
Cirkulär
4/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2001 (bilaga). Förmånens belopp och barntillägget har justerats.

Parterna förhandlar i december varje år om justering av denna förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

Vid förhandlingarna om justering av tjänste- och arbetskollektivavtalen har man utgående från att förmånstagarna skall få ett enhetligt bemötande ansett det viktigt att kommunerna och samkommunerna iakttar Arbetstagarnas Grupplivförsäkringspools och Delegationen för grupplivförsäkringsfrågors tolkningar också då kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala arbetsmarknadsverkets uppmanar kommunerna och samkommunerna att informera förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman           Markku Roiha

BILAGA
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som skall betalas då en tjänsteinnehavare/arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun avlidit

 


Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som skall betalas då en tjänsteinnehavare/arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller samkommun avlidit

§ 1
Avtalets tillämpningsområde

mom. 1
Den i detta avtal åsyftade rätten till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring gäller, med nedan nämnda undantag, efter sådana tjänsteinnehavare/arbetstagare vid kommuner och samkommuner som omfattas av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, statens pensionslagstiftning eller pensionsskyddet enligt det gamla kommunbaserade pensionssystemet, eller som på basis av speciallagstiftning får sina pensionsförmåner i tillämpliga delar enligt ovan nämnda lagar.

Förmånen gäller för tjänsteinnehavare/arbetstagare vars anställningsförhållande har varat utan avbrott minst en månad och då inkomsten från anställningen uppgår till minst den summa som anges § 1 mom. 2 i Kommunernas pensionsföräkrings pensionsstadga.

Till förmånstagarna hör dessutom sådana tjänsteinnehavare/arbetstagare som under de sex månader som föregick den sista anställningens upphörande har tjänat minst en sådan summa som anges i 5 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

Protokollsanteckning

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Kommunen/samkommunen kan själv betala förmånen enligt detta avtal, arrangera förmånen via Kommunernas pensionsförsäkring eller teckna en grupplivförsäkring för sina tjänsteinnehavare/arbetstagare i ett privat försäkringsbolag.

§ 2
Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

mom. 1
En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattas av den förmån som detta avtal gäller har kvar förmånen i tre år efter att anställningen upphört. Tiden som förmånen kvarstår är fem år, om tjänste-/arbetsförhållandet har upphört på grund av att tjänsteinnehavaren/arbetstagaren har avgått med full invalidpension. Förmånen betalas inte efter en sådan tjänsteinnehavare/arbetstagare som sedan det kommunala anställningsförhållandet upphört haft något annat arbets- eller tjänsteförhållande eller varit lantbruksföretagare, om hans förmånstagare på basis av detta andra arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagarverksamheten har rätt till motsvarande förmån.

Förmånen betalas inte heller efter en sådan tjänsteinnehavare/arbetstagare som på basis av ett parallellt arbets- eller tjänsteförhållande eller parallell lantbruksföretagarverksamhet har omfattats av något annat trygghetssystem än det som nämns i detta avtal och om hans förvärvsinkomster av det parallella arbets- eller tjänsteförhållandet eller lantbruksföretagarverksamheten är större än de förvärvsinkomster som han haft av sitt kommunala anställningsförhållande. Med förvärvsinkomst avses den förvärvsinkomst som personen i fråga fått av arbets- eller tjänsteförhållandet eller lantbruksföretagarverksamheten under den tidsperiod av en månad som omedelbart föregåttdagen då arbets- eller tjänsteförhållandet eller lantbruksföretagarverksamheten upphörde. Med lantbruksföretagarens förvärvsinkomst avses den arbetsinkomst som fastställts för honom med stöd av bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare. Förmåner enligt detta avtal eller motsvarande förmåner ges efter dödsfall bara ur ett enda system i enlighet med detta avtal eller ett eventuellt annat motsvarande system som grundar sig på lag eller förordning eller på ett arbets- eller tjänstekollektivavtal eller på något annat motsvarande system.

mom. 2
Förmånen betalas på basis av det senaste arbets- eller tjänsteförhållande som ger rätt till en sådan förmån som avses i detta avtal eller till någon annan motsvarande förmån. Förmånen betalas i enlighet med det avtal som gällde vid tidpunkten då anställningen upphörde. Förmånen betalas inte efter en förmånslåtare som har avgått med ålderspension eller vars anställningsförhållande upphört efter det att han fyllt 65 år.

mom. 3
Vid avgöranden som gäller förmånen anses anställningsförhållandet ha upphört vid utgången av den dag för vilken det senast betalats lön på grund av detta anställningsförhållande. Intjänade semesterdagar och arbetstidsförkortningsdagar läggs till den tid för vilken det senast betalats lön för arbetad tid eller sjuklön.

mom. 4
Vid fastställande av förmån som motsvarar grupplivförsäkring avses med ålderspension sådana pensioner som avser definitivt beslut om pensionering på grund av ålder.

mom. 5
Rätten till förmån kan inte pantsättas eller överlåtas till en annan person.

§ 3
Förmånstagare

mom. 1
Förmånslåtarens make, barn under 18 år och sådana barn över 18 men under 22 år som utbildar sig för ett framtida yrke eller en framtida befattning och som inte förvärvsarbetar, har rätt till förmånerna enligt detta avtal.

mom. 2
Med make avses en person som förmånslåtaren var gift med vid sin död. Med make avses också en person som förmånslåtaren vid sin död utan att ingå äktenskap levde tillsammans med i ett äktenskapsliknande förhållande i ett gemensamt hushåll och som förmånslåtaren hade eller hade haft ett gemensamt barn med, eller med vilken han enligt ett avtal styrkt av en myndighet hade gemensam vårdnad om ett barn.

En ovan nämnd annan person än äktenskapspartner har rätt till förmånen om förmånslåtaren inte var gift vid sin död. Om förmånslåtaren vid sin död levde i ett ovan nämnt äktenskapliknande förhållande åtskild från sin äktenskapspartner och en ansökan om upplösning av äktenskapet hade anhängiggjorts, har den make förmånslåtaren levde tillsammans med och inte äktenskapspartnern rätt till förmånen.

mom. 3
Såsom ett ovan avsett barn betraktas förutom tjänsteinnehavarens/arbetstagarens egna barn, även adoptivbarn och makes barn vars vårdnadshavare nämnda make är samt sådana utom äktenskapet födda barn för vilka tjänsteinnehavarens/arbetstagarens försörjningsplikt fastställts genom ett domstolsbeslut eller på basis av ett avtal samt sådana andra barn vars försörjning tjänsteinnehavaren/arbetstagar en sörjt för antingen i sitt eget hem eller på något annat sätt. Barn som lämnats till tredje person som adoptivbarn betraktas dock inte så länge adoptivförhållandet pågår såsom ett ovan nämnt barn till sina biologiska föräldrar. Såsom ovan nämnda föräldrar betraktas även fosterföräldrar.

mom. 4
Om det inte finns sådana förmånstagare som avses i mom. 1, har tjänsteinnehavarens/arbetstagarens barn över 18 år och föräldrar, vars arbetsförmåga och förmögenhet är så små att de för sitt uppehälle i avsevärd grad varit beroende av förmånslåtaren, rätt till förmånen.

§ 4
Förmånens belopp

mom. 1
Tabellen över den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna medföljer som bilaga.

mom. 2
Förmånerna betalas i enlighet med det avtal som gällde det år då förmånslåtaren avled.

mom. 3
Till förmånsbeloppet adderas ett barntillägg för vart och ett av förmånslåtarens efterlevande barn som är förmånstagare.

mom. 4
Olycksfallsförhöjningen är 50 procent av summan av förmånsbeloppet och barntilläggen. Ett olycksfall är en plötslig, oavsiktlig, yttre händelse som medför kroppsskada.

§ 5
Betalning av förmånen

mom. 1
Förmånen betalas till de primära förmånstagare som nämns i § 3 mom. 1. Om det inte finns sådana förmånstagare, betalas förmånen till dem som nämns i § 3 mom. 4 och förmånen delas jämnt mellan förmånstagarna.

mom. 2
Om den efterlevande maken och barn som nämns i § 3 mom. 1 står som förmånstagare, betalas grundbeloppet till maken och ett barntillägg till varje barn. Om enbart barn som nämns i § 3 mom. 1
står som förmånstagare, delas hela beloppet lika mellan dem.

mom. 3
Förmånen eller en ostridig del av den skall betalas snabbt och inom en månad efter det att den sammanslutning som nämns i anmärkningen vid § 1 mom. 1 i detta avtal har fått tillräckliga utredningar och uppgifter som visar förmånstagarens rätt till förmånen eller till en ostridig del av den. Avslag skall meddelas inom motsvarande tid.

mom. 4
Om betalningen av förmånen fördröjs, betalas en årlig dröjsmålsränta enligt de grunder som räntelagen föreskriver i fråga om dröjsmålsränta på försenade försäkringsbelopp.

mom. 5
Om förmånen inte har kunnat betalas i tid av en orsak som beror på förmånstagaren, betalas förmånen förhöjd först från dagen då den sammanslutning som nämns i anmärkningen vid § 1 mom. 1 har fått vetskap om att hindret upphört.

§ 6
Justering av förmån

Parterna förhandlar årligen i december om justering av den förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

§ 7
Avtalets giltighetstid

mom. 1
Bestämmelserna i detta avtal träder i kraft 1.1.2001 och avtalsbestämmelserna tillämpas på tjänste- och arbetsförhållanden som upphört 1.1.2001 eller senare. På tjänste- ocharbetsförhållanden som upphört under 1977-2000 tillämpas tidigare tjänste-och arbetskollektivavtal, dock så, att detta avtals § 2 mom. 1 fjärde, femte och sjätte mening samt § 4 mom. 1 och 2 också tillämpas på tjänste- och arbetsförhållanden som upphört under denna tid, om förmånslåtaren har avlidit 1.1.2001 eller senare.

mom. 2
Avtalet gäller tills vidare och uppsägningstiden är en månad.

§ 8
Bestämmelser om arbetsfredmom. 1

Medan detta avtal är i kraft får den som är bunden av avtalet inte vidta stridsåtgärder som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innehåll eller för att avgöra en tvist som gäller ett yrkande som baserar sig på avtalet eller för att ändra ett gällande avtal eller för att få till stånd ett nytt avtal.

mom. 2
Vidare är en förening som är bunden av tjänste- och arbetskollektivavtalet skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare/arbetstagare, som avtalet gäller, inte bryter mot den i föregående moment avsedda fredsplikten eller mot bestämmelserna i avtalet. Denna skyldighet för tjänsteinnehavar- och arbetstagarföreningar innebär också att föreningen inte får stödja eller bistå vid en förbjuden stridsåtgärd och inte heller på något annat sätt medverka till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka avveckla dem.

Helsingfors den 31 januari 2001

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

AKAVA-OS RF

KOMMUNFACKETS UNION RF

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR TEKNIK OCH
GRUNDSERVICE FKT RF

TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TFO RF

 


 

Tabell över ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och
som betalas till förmånstagarna

Förmånslåtarens ålder vid dödsfallet

Förmånslåtaren avlidit år

 

2000

2001

 

 

 

-49 eller yngre

72 800

75 800

-50

68 000

70 800

-51

63 200

65 800

-52

58 200

60 600

-53

53 400

55 600

-54

48 600

50 600

-55

43 800

45 600

-56

38 900

40 500

-57

34 200

35 700

-58

29 200

30 400

-59

24 400

25 400

-60 eller äldre

20 000

20 900

 

 

 

Barntillägg

32 300

33 700