På svenska
Yleiskirje
29/01
Kunnanhallituksille ja terveyskeskuksia ylläpitäville kansanterveystyön kuntayhtymille

TK-hammaslääkärien THL- ja SV-koodien sekä STAKESin toimenpideluokituksen vastaavuusluettelot, toimenpideluettelon täsmennyksiä, LS:n liitteen 2 3 §:n soveltaminen ja osa-aikaisen hammaslääkärin palkkiot

Terveyskeskusten hammaslääkärien THL- ja SV-koodien vastaavuusluettelo

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo terveyskeskusten hammaslääkäreitä koskevan lääkärisopimuksen liitteen 2 mukaan määräytyvien toimenpiteiden (THL-koodit) ja sairausvakuutustaksassa olevien toimenpiteiden vastaavuudesta 1.9.2001 lukien.

Terveyskeskusten hammaslääkärien THL-koodien ja STAKESin suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen vastaavuusluettelo

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 9 §:ää muutettiin siten, että suun terveydenhuollon maksujen perusteena on Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen luokituskeskuksen laatima suun terveydenhuollon toimenpideluokitus. Aikaisemmin maksujen perusteena on ollut Kansaneläkelaitoksen vahvistama sairausvakuutus-taksa. Asetus (506/2001) tuli voimaan 1.7.2001. Terveyskeskukset voivat kuitenkin soveltaa vanhoja maksuperusteita kuluvan vuoden loppuun. Tämä merkitsee sitä, että THL-koodien vastaavuusluettelossa aikaisemmin käytetyn sairausvakuutustaksan tilalle tulee sovellettavaksi STAKESin laatima uusi toimenpideluokitus viimeistään 1.1.2002 lukien. Oheisena lähetetään tiedoksi uusi THL-koodien ja STAKESin suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen vastaavuusluettelo.
 
Uuden vastaavuusluettelon soveltamisessa mahdollisesti ilmenevistä tulkinta- yms. ongelmista pyydetään välittömästi ilmoittamaan KT:hen ja Suomen Hammaslääkäriliittoon, jotta ne voidaan selvittää ja ottaa huomioon uutta lääkärisopimusta tehtäessä.

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon täsmennyksiä

Yleistä

Terveyskeskusten hammaslääkärien 1.9.2001 voimaan tullut toimenpideluettelo on lähetetty tiedoksi KT:n yleiskirjeellä 22/2001. Esitettyjen kysymysten johdosta sopijaosapuolet kiinnittävät huomiota seuraaviin seikkoihin:
 
Toimenpideluettelossa mainittu palkkio maksetaan vain, jos sen maksamiseksi toimenpideluettelossa mainitut edellytykset yleisohjeissa mainitut mukaan lukien täyttyvät. 

Ns. hoitokäyntipalkkioiden maksaminen saman käynnin yhteydessä

Toimenpideluettelon ns. hoitokäyntipalkkioita ovat THL 306, 411 ja 520. Saman käynnin yhteydessä hammaslääkärille voidaan maksaa kyseisen käynnin yhteydessä suoritettujen varsinaisten toimenpiteiden lisäksi vain yksi edellä mainituista käyntipalkkioista noudattaen sitä periaatetta, että kulloinkin käytetään tapaukseen soveltuvista käyntipalkkioista korkeimman THL-ryhmän mukaan määräytyvää käyntipalkkiota. Esimerkiksi jos vaikeahoitoinen potilas otetaan kiireellistä apua tarvitsevana potilaana toisten potilaiden väliin, hammaslääkäri voi laskuttaa kyseisen käynnin yhteydessä ainoastaan THL 520 mukaan määräytyvän hoitokäyntipalkkion.

Suppea osatutkimus tai muu kestoltaan vastaava tutkimus

KT:n yleiskirjeellä 14/2000 tiedoksi lähetetyn toimenpideluettelon mukaan THL 101 (suppea osatutkimus tai muu kestoltaan vastaava tutkimus) mukainen toimenpidepalkkio tuli kysymykseen särkypäivystyksessä, jolloin THL 218 tai THL 411 ei voitu laskuttaa. Tämä rajoitus on edelleen voi-massa, joten THL 101 maksamisen yhteydessä ei voida laskuttaa saman-aikaisesti muita hoitokäyntipalkkioita eli THL 306 (entinen 218), THL 411 ja THL 520.

Kiireellistä ensiapua tarvitsevien potilaiden hoitokäynti hammaslääkärin säännöllisenä työaikana ja lisätyöaikana

THL 411 (kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti) mukaista hoitokäyntipalkkiota käytetään silloin, kun kiireellistä ensiapua tarvitseva potilas joudutaan ottamaan ylimääräisenä potilaana samana päivänä toisten potilaiden väliin ja THL 306 (kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti) mukaista käyntipalkkiota muissa kiireellistä ensiapua annettavissa tapauksissa.
 
Toisin sanoen THL 306 tulee kysymykseen mm. silloin, kun potilaalle on varattu aika kiireellistä ensiapua varten tai potilaille on järjestetty ns. ensiapuvastaanotto hammaslääkärin säännöllisenä työaikana tai lisätyöaikana. THL 306 ja 411 tulee sovellettavaksi vain hammaslääkärien säännöllisenä työaikana tai lisätyöaikana ja vain silloin, kun kysymys on todella . Tilanteissa, joissa hammaslääkärit on määrätty päivystykseen säännöllisen työajan (37 t) ylittävänä aikana, noudatetaan niitä määräyksiä, joita liitteessä 2 on sovittu päivystyksestä maksettavaksi. Tällöin koodeja THL 306 ja 411 ei voida käyttää.
 
Mikäli hammaslääkäri suorittaa ensiapua tarvitsevalle potilaalle hampaan avauksen ja lääkehoidon (THL 216 Ensiapuluonteinen hoito käyntikerralta), hammaslääkärille maksetaan kyseinen palkkio tässä samassa yhteydessä THL 306 tai 411 kanssa.

Liitteen 2 3 §:n (potilaskohtainen osa) soveltaminen

Toimenpideluettelossa aikaisemmin ollut THL 301 (Järjestelmällisessä hoidossa olevan potilaan tutkimus ja hoitositoumus) on siirretty toimenpideluettelosta liitteen 2 tekstiosaan 3 §:ään potilaskohtaiseksi osaksi. Asiasisältö ei ole muuttunut kyseisen siirron johdosta eikä siirrolla ollut tarkoitus puuttua käytössä oleviin maksamismenettelyihin eikä maksamiskäytäntöihin.

LS:n sivulla 88 olevasta taulukosta puuttuu säännöllisenä työaikana 30 tuntia viikossa ylittävältä sekä klo 18.00 jälkeen arki-iltoina sekä viikonloppuna tai arkipyhinä maksettava potilaskohtainen osa. Oheisena korjattu taulukko:

Potilaan ikä
tutkimus-
päivänä

mk/vuosi

€/vuosi

 

Säännöllinen työaika

Kliininen 
lisätyö

Säännöllinen työaika

Kliininen lisätyö

​​

yli 30 t/vk tai keskimäärin yli 30 t/vk, arki-iltoina klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuna 

yli 30 t/vk tai keskimäärin yli 30 t/vk, arki-iltoina klo 18.00 jälkeen ja

viikonloppuna

0–5 v

 

11​

18​

18​

1,85​

3,03​

3,03​

6–21 v

 

22​

36​

36​

3,70​

6,05​

6,05​

22–40 v

 

44​

72​

72​

7,40​

12,11​

12,11​

41–63 v

 

55​

90​

90​

9,25​

15,14​

15,14​

väh. 64 v

 

66​

108​

108 ​

 

11,10​

18,16​

18,16

Yksin työtä tekevälle hammaslääkärille maksetaan kliinisen lisätyöajan potilaskohtainen osa 30 %:lla korotettuna.
 
Potilaskohtainen osa maksetaan siis silloin, kun hammaslääkäri on suorittanut kliinisen tutkimuksen, diagnosoinnin, yksilöllisen hoitosuunnitelman, mahdollisen kustannusarvion, seuraavan tutkimusajankohdan määrittämisen sekä tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet.
 
Mikäli yksilöllinen tutkimusväli on kalenterivuotta pidempi, maksetaan hoitosuunnitelman toteutuessa potilaskohtainen osa taannehtivasti tutkimuksen tekovuoden lisäksi myös tutkimusten väliseltä ajalta (ns. välivuoden palkkio) enintään kuitenkin yhdeltä kalenterivuodelta, vaikka välivuosia olisi useampi. Potilaan ikä tutkimusajankohtana määrittelee potilaskohtaisen osan suuruuden eli alkuperäinen tutkimusajankohta ratkaisee taannehtivasti maksettavan potilaskohtaisen osan suuruuden.

Osa-aikatyötä tekevän hammaslääkärin palkkiot

Osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan hänen oman säännöllisen työaikansa (osa-aikatyöaikansa) ylittävästä kliinisestä lisätyöstä potilaskohtainen osa kuten säännöllisenä työaikana. Jos osa-aikaisen hammaslääkärin yhteenlaskettu säännöllinen työaika ja lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän hammaslääkärin säännöllisen työajan, maksetaan potilaskohtainen osa kuten kliinisestä lisätyöstä.
 
Vastaavasti maksetaan osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille liitteen 2  7 §:n mukainen yksin työtä tekevän kliinisen lisätyön palkkioiden 30 %:n korotus vasta, kun yhteenlaskettu säännöllinen työaika ja lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän hammaslääkärin säännöllisen työajan.
 
Tämän yleiskirjeen sisällöstä on neuvoteltu ja saavutettu yksimielisyys Suomen Hammaslääkäriliiton kanssa.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja   Jouni Ekuri
 
Neuvottelupäällikkö   Ulla-Riitta Parikka
 
 
LIITTEET

  1. Terveyskeskusten hammaslääkärien THL- ja SV-koodien vastaavuusluettelo
  2. Terveyskeskusten hammaslääkärien THL-koodien ja STAKESin suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen vastaavuusluettelo