Suomeksi
Cirkulär
29/01
Till kommunstyrelserna och till de samkommuner för folkhälsoarbete

Motsvarighetstabell för THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler och stakes klassifikation av åtgärder i mun och käkar

Motsvarighetstabell för THL- och SF-koder för tandläkare vid hälsocentraler

Vi skickar här för kännedom en tabell över hur åtgärderna (THL-koderna) för tandläkare vid hälsocentraler i bilaga 2 i läkaravtalet motsvarar åtgärderna i sjukförsäkringstaxan fr.o.m. 1.9.2001.

Motsvarighetstabell för THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler och Stakes klassifikation av åtgärder i mun och käkar

Den 9 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändrades så att avgifterna för åtgärder i mun och käkar numera grundar sig på den åtgärdsklassifikation som görs upp av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Stakes. Tidigare har avgifterna grundat sig på Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringstaxa. Förordningen (506/2001) trädde i kraft 1.7.2001, men hälsocentralerna kan tillämpa de gamla avgiftsgrunderna till årets slut. Detta betyder att Stakes nya åtgärdsklassifikation ska tillämpas senast fr.o.m. 1.1.2002 i stället för sjukförsäkringstaxan, som tidigare ingått i motsvarighetstabellen för THL-koderna. Vi bifogar en tabell över hur THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler motsvarar Stakes klassifikation av åtgärder i mun och käkar.

Meddela omedelbart KA och Finlands Tandläkarförbund om eventuella tolkningsproblem eller andra svårigheter vid tillämpningen av den nya motsvarighetstabellen, så kan problemen redas ut och beaktas i nästa
läkaravtal.

Preciseringar till åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler

Allmänt

Den åtgärdskatalog för tandläkarna vid hälsocentraler som trädde i kraft 1.9.2001 har skickats för kännedom i KA:s cirkulär A 22/2001. Utgående från de frågor vi fått vill vi här peka på några saker.

Arvodena i åtgärdskatalogen betalas bara om de villkor som anges i taxan, inklusive de allmänna anvisningarna, uppfylls.

Besöksarvoden under ett och samma besök

Arvoden för vårdbesök ingår i åtgärdskatalogen med koderna THL 306, 411 och 520. Förutom arvoden för de åtgärder som utförts betalas tandläkaren endast ett besöksarvode per vårdbesök. Principen är att det högsta av de lämpliga THL-arvodena betalas för vårdbesöket. Om till exempel en svårbehandlad patient tas in mellan andra patienter på grund av akut behov av vård kan tandläkaren endast fakturera besöksarvode enligt THL 520.

Kort delundersökning eller annan tidsmässigt motsvarande undersökning

I åtgärdskatalogen som medföljde KA:s cirkulär 14/2000 sades att arvodet för åtgärden THL 101 (kort delundersökning eller annan tidsmässigt motsvarande undersökning) blir aktuell vid värkjour, och att man inte samtidigt kan fakturera för THL 218 eller THL 411. Denna begränsning gäller fortfarande. Man kan alltså inte samtidigt fakturera enligt THL 101 och dessutom enligt andra vårdbesök, dvs. THL 306 (tidigare 218), THL 411 eller THL 520.

Vårdbesök av patient i akut behov av vård under tandläkarens ordinarie arbetstid eller mertid

Arvode enligt THL 411 (vårdbesök av patient i akut behov av vård) betalas när en patient i akut behov av vård samma dag behandlas som extra patient mellan andra patienter och THL 306 (vårdbesök av patient i akut behov av vård) i övriga fall av akutvård.

THL 306 tillämpas alltså bl.a. om man reserverat tid för akut vård till en patient eller om man s.a.s. ordnat akutmottagning under tandläkarens ordinarie arbetstid eller mertid. THL 306 och 411 tillämpas bara under ordinarie arbetstid och mertid och bara om det verkligen är fråga om en patient i akut behov av vård. Då tandläkaren beordrats jour utanför den ordinarie arbetstiden (37 tim.) tillämpas bestämmelserna om jourersättningar i bilaga 2. I sådana fall kan inte koderna THL 306 och 411 användas.

Om tandläkaren öppnar en tand och ger läkemedelsbehandling (THL 216 Akutvård, per besök) betalas arvodet för denna åtgärd tillsammans med THL 306 eller 411.

Tillämpning av bilaga 2 § 3 (patientrelaterad del)

Koden THL 301 (Undersökning av patient i systematisk vård och vårdförbindelse), som tidigare fanns i åtgärdskatalogen, har flyttats till textdelen i bilaga 2 § 3 som patientrelaterad del. I sak har ingenting ändrats i och med flyttningen och avsikten har inte heller varit att ändra på sättet att betala ersättningen.

I tabellen på s. 85 i läkaravtalet fattas den patientrelaterade del som ska betalas för ordinarie arbetstid som överstiger 30 timmar per vecka, vardagar efter kl. 18.00, veckoslut och söckenhelger. Så här ser den korrigerade tabellen ut:

Patien-
tens ålder på under-
söknings-
dagen

mk/år

€/år

 

Ordinarie arbetstid

Kliniskt mertids-
arbete

Ordinarie arbetstid

Kliniskt mertids-
arbete

​​

över 30 tim./v. eller i snitt över 30 tim./v., vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut

över 30 tim./v. eller i snitt över 30 tim./v., vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut

0–5 år

 

11​

18​

18​

1,85​

3,03​

3,03​

6–21 år

 

22​

36​

36​

3,70​

6,05​

6,05​

22–40 år

 

44​

72​

72​

7,40​

12,11​

12,11​

41–63 år

 

55​

90​

90​

9,25​

15,14​

15,14​

minst 64 år

 

66​

108​

108 ​

 

11,10​

18,16​

18,16

För tandläkare som arbetar utan assistans höjs den patientrelaterade delen under kliniskt mertidsarbete med 30 procent.

Den patientrelaterade delen betalas alltså när tandläkaren har utfört en klinisk undersökning, fastställt en diagnos, gjort upp en individuell vårdplan, gjort en eventuell kostnadskalkyl, bestämt tidpunkten för följande undersökning och utfört nödvändiga förebyggande åtgärder.

Om en patients individuella undersökningsintervall är längre än ett kalenderår betalas den patientrelaterade delen retroaktivt när vårdplanen följs. Ersättningen betalas för det år då en undersökning utfördes, men också för tiden mellan undersökningarna (arvode för mellanår), dock högst för ett kalenderår även om mellanåren är fler än ett. Patientens ålder när undersökningen görs avgör storleken på den patientrelaterade delen. Åldern när den inledande undersökningen gjordes avgör alltså storleken på den patientrelaterade del som betalas retroaktivt.

Arvoden för deltidsarbetande tandläkare

Till en tandläkare som arbetar deltid betalas den patientrelaterade delen för kliniskt mertidsarbete som överstiger tandläkarens egen ordinarie arbetstid (deltidsarbetstid) på samma sätt som för ordinarie arbetstid. Om den ordinarie arbetstiden plus mertiden för en deltidsarbetande tandläkare överstiger en heltidsarbetande tandläkares ordinarie arbetstid, betalas den patientrelaterade delen på samma sätt som för kliniskt mertidsarbete.

På motsvarande sätt betalas förhöjningen på 30 procent för kliniskt mertidsarbete utan assistans (enligt bilaga 2 § 7) till en deltidarbetande tandläkare först när den ordinarie arbetstiden plus mertiden överstiger en heltidsarbetande tandläkares ordinarie arbetstid.

KA har förhandlat med Finlands Tandläkarförbund och vi har enats om innehållet i detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                 Ulla-Riitta Parikka

BILAGOR
1 Motsvarighetstabell för THL- och SF-koder för tandläkare vid hälsocentraler
2 Motsvarighetstabell för THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler och Stakes klassifikation av åtgärder i mun och käkar