På svenska
Yleiskirje
10/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntien ja kuntayhtymien tuloksellisuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämishanke

Kunta-alan tuloksellisuushanke

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen yhteistoimintana aloitettiin vuonna 1997 valtakunnallinen kehittämishanke, jolla kunnissa ja kuntayhtymissä parannetaan tuloksellisuuden arviointia. Hankkeessa on tähän mennessä valmisteltu tuloksellisuusarvioinnin opetusaineistoja seminaarien pohjalta, tuloksellisuusverkostoa ja kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden arviointia koskeva suositus, joka lähetettiin kunnille ja kuntayhtymille KT:n yleiskirjeellä 15/2000. Tämän suosituksen pohjalta käynnistetään nyt tuloksellisuuden arvioinnin tutkimusohjelma, jonka toteuttamiseksi valmistellaan hankkeen tutkimussuunnitelmaa ja haetaan kuntia ja kuntayhtymiä tai seudullisia kuntien yhteistyöverkostoja tutkimuskohteiksi kehittämään omaa tuloksellisuusarviointiaan.

Tuloksellisuusverkosto

Tuloksellisuusverkoston tavoitteena on

  • tuotekehittää Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan 29.3.2000 tuloksellisuuden arviointisuosituksen pohjalta strategista toimintaa ja henkilöstön johtamista palvelevia käyttökelpoisia ja valideja moniulotteisen (Balanced Scorecard -perusteisen) tuloksellisuusarvioinnin ja tuloksellisuusinformaation tuottamisen järjestelmiä kuntiin ja kuntayhtymiin
  • selvittää tuloksellisuusarvioinnin toteutuvuutta työelämän sosiaalisena ja organisaatio-oppimisen prosessina
  • vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien yhteistyötä ja tuloksellisuuskulttuuria
  • edistää kunnallisen tuloksellisuusarvioinnin tutkimusperusteisuutta, arviointikäytäntöjen pätevyyttä ja menetelmien laatutason jatkuvaa parantumista.

Tuloksellisuuden kokonaisarvioinnilla tarkoitetaan arviointia, joka painottuu tuloksellisuuden kannalta olennaisiin alueisiin: palvelujen vaikuttavuuteen toiminnallisena ja kustannusvaikuttavuutena, palveluprosessien sujuvuuteen ja tehokkuuteen, laadukkaisiin asiakaspalveluihin ja henkilöstön aikaansaannoskykyyn. Koska henkilöstöjohtamisen osuus on merkittävä tuloksellisuudessa, eräänä painopisteenä hankkeessa on strategisen ihmisvoimavarajohtamisen (SHRM) näkökulma.

Tuloksellisuusverkoston on suunniteltu toimivan kahtena toisiinsa linkittyvänä hankkeena. Varsinaiseen tutkimushankkeeseen (ydinhanke) osallistuu noin kymmenen kuntaa, kuntayhtymää tai kuntaverkostoa ja tutkijaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa kunnallishallintoon yleistettävää tietoa tuloksellisuuden arvioinnista. Kehittämishankkeissa sovelletaan ydinhankkeen tutkimustuloksia ja pyritään kehittämään käyttökelpoisia tuloksellisuusarvioinnin menetelmiä ja malleja. Kehittämishankkeisiin osallistuvien kuntien määrä ja käytettävät mallit ovat ydinhaketta laajemmat.

Verkostossa turvataan pysyvä vuoropuhelu tutkimuskohteiden strategisen johdon, tuloksellisuusarvioinnin käytännön kehittäjien, verkoston tutkijoiden sekä Kuntaliiton yksiköiden ja valtion kesken. Tutkimussuunnitelma valmistuu syyskuuhun 2001 mennessä. Tutkimus- ja kehittämishanke käynnistyy 1.1.2002 ja kestää kolme vuotta. Hanke on tarkoitus rahoittaa kuntien omavastuilla ja työelämän kehittämishankkeisiin suunnatulla ulkoisella rahoitustuella (KT:n yleiskirje 22/2000).

Verkoston johtoryhmänä toimii Työturvallisuuskeskuksen hallituksen kuntaryhmä. Verkoston valmistelusta vastaavat KT:n puolesta henkilöstön kehittämisen asiantuntija Terttu Pakarinen ja neuvottelupäällikkö Jukka Sädevirta.

Kunnat ja kuntayhtymät

Tuloksellisuusverkostosta kiinnostuneita kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään ottamaan yhteyttä 15.4.2001 mennessä hankkeen koordinaattoriin Terttu Pakariseen, Kunnallinen työmarkkinalaitos, p. (09) 771 2228, 050 338 0472, sähköposti: terttu.pakarinen(at)kuntaliitto.fi tai osoitteeseen Toinen linja 14, 00530 Helsinki. Hankkeeseen osallistuvilta kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään lyhyt kuvaus (A4) tuloksellisuusarvioinnin nykytilasta ja kehittämishankkeista. Kuntien ja kuntayhtymien edustajat kutsutaan tutkijoiden kanssa yhteiseen seminaariin 18.4.2001.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                    Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                   Jukka Sädevirta