Suomeksi
Cirkulär
10/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Forsknings- och utvecklingsprojekt kring resultatutvärdering i kommunerna och samkommunerna

Kommunsektorns resultatutvärderingsprojekt

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inledde 1997 ett gemensamt riksomfattande utvecklingsprojekt för att förbättra resultatutvärderingen i kommunerna och samkommunerna. Hittills har projektet resulterat i utbildningsmaterial från olika seminarier, ett nätverk och en rekommendation om kommunal resultatutvärdering. Rekommendationen gick ut som KA:s cirkulär 15/2000. Utgående från rekommendationen inleds nu ett forskningsprogram kring resultatutvärdering. I detta skede utarbetas en forskningsplan och vi söker kommuner, samkommuner eller regionala samarbetsnätverk som vill ställa upp som forskningsobjekt för att utveckla sin resultatutvärdering.

Utvärderingsnätverk

Utvärderingsnätverket har följande syften:

  •  att utifrån Kommunala arbetsmarknadsverkets delegations utvärderingsrekommendation från 29.3.2000 utveckla användbara och valida mångdimensionella (enligt Balanced Scorecard-modellen) kommunala system för resultatutvärdering och resultatinformation, till stöd för strategisk verksamhet och personalledning
  • att utreda hur resultatutvärderingen kan stödja de sociala processerna i arbetslivet och organisationens lärande
  • att stärka kommunernas och samkommunernas samverkan och resultatkultur
  • att stärka den kommunala utvärderingens förankring i forskningen, öka utvärderingskompetensen och fortgående förbättra utvärderingsmetoderna.

Med övergripande resultatutvärdering avses utvärdering som fokuserar på de viktigaste resultatområdena: servicens verkningar, smidighet och effektivitet i serviceprocesserna, kvalitativ kundservice och personalens prestationsförmåga. Eftersom personalledningen har en betydande inverkan på resultaten lyfts strategisk humanresursledning fram som ett viktigt perspektiv i projektet.

Nätverket är avsett att utformas som två samordnade projekt. I forskningsprojektet kommer cirka tio kommuner, samkommuner eller kommunala nätverk och forskare att delta. Syftet är att få fram generaliserbar kunskap om utvärderingen inom kommunalförvaltningen. I utvecklingsprojektet däremot tillämpas resultaten från forskningsprojektet och praktiska metoder och mallar för resultatutvärdering utvecklas. I utvecklingsprojektet ingår fler kommuner och utvärderingsmallar än i forskningsprojektet.

Genom nätverket tryggas en fortgående dialog och växelverkan mellan forskningsobjektens strategiska ledning, personer som arbetar med konkret utveckling av utvärderingen, forskarna i nätverket samt enheterna vid Kommunförbundet och statsförvaltningen. Forskningsplanen skall stå klar i september 2001. Forsknings- och utvecklingsprojektet inleds 1.1.2002 och kommer att pågå i tre år. Projektet finansieras via betalningsandelar från de kommuner som deltar och via extern finansiering för arbetslivsutveckling (se KA:s cirkulär 22/2000).

Arbetarskyddscentralens kommungrupp utgör ledningsgrupp för nätverket. Från KA:s sida svarar Terttu Pakarinen, sakkunnig, och Jukka Sädevirta, förhandlingschef, för förberedelserna.

Kommuner och samkommuner

Kommuner och samkommuner som är intresserade av att delta i nätverket kan kontakta projektkoordinatorn Terttu Pakarinen vid Kommunala arbetsmarknadsverket senast 15.4.2001, via tfn (09) 771 22 28, 050 338 04 72, e-post: terttu.pakarinen@kuntaliitto.fi eller den adress som finns på föregående sida. Av de kommuner och samkommuner som deltar behövs en kort beskrivning (A4) av utvärderingsläget och aktuella utvecklingsprojekt. Kommunernas och samkommunernas representanter inbjuds tillsammans med forskarna till ett gemensamt seminarium 18.4.2001.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör     Jouni Ekuri

Förhandlingschef                Jukka Sädevirta