På svenska
Yleiskirje
8/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Teknisten sopimus 2000:n täytäntöönpano

Teknisten sopimus 1.2.2000–31.1.2001 on allekirjoitettu. Sopimuksen täytäntöönpanoa varten esitetään sen lisäksi mitä yleiskirjeessä 2/2000 on sanottu vielä seuraavaa.

Palkkaryhmien vähimmäispalkat

Teknisten sopimuksen 8 §:ssä tarkoitetut vähimmäispalkat ovat

Palkkaryhmä I Palkkaryhmä II   Palkkaryhmä III
6 664 mk 7 559 mk 13 002 mk

Vähimmäisansio

Teknisten sopimuksen 10 §:ssä tarkoitettu vähimmäisansio on 6 148 mk/kk.

Teknisten sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä tarkoitetun paloalan 0,8 %:n erän täytäntöönpano yleiskirjeessä 2/2000 tarkoitetulla tavalla

Kuluvan helmikuun alusta käytettävissä oleva rahamäärä lasketaan operatiivisen henkilöstön sellaisen normaalin kuukauden (esim. marraskuun 1999) palkkasummasta, joka ei sisällä 1.2.2000 voimaan tulleita palkankorotuksia. Operatiivisella henkilöstöllä tarkoitetaan hälytyksen vastaanottavaa henkilöstöä ja sitä henkilöstöä, joka hälytyksen saatuaan ryhtyy operatiiviseen toimintaan eli sammutus- ja pelastustyöhön. Näin ollen operatiivisen henkilöstön ulkopuolelle jää henkilöstö, joka toimii yksinomaan hallinto-, toimisto- tai tarkastustehtävissä.

Paloalan 0,8 %:n erä tulee voimaan samasta ajankohdasta lukien kuin yleiskorotuskin eli 1.2.2000 lukien. Tämän vuoksi paloalan erästä tehtäväkohtaisiin palkkoihin sekä henkilökohtaisiin palkanosiin käytettäväksi jäävä osa pitää yhdistää samasta ajankohdasta lukien voimaan tulevaan yleiskorotukseen ennen yleiskorotuksen toteuttamista, jotta kustannusten kertautumiselta vältytään.

Muilta osin 0,8 %:n erän toteuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin jäljempänä 0,5 %:n osalta on todettu.

Teknisten sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä tarkoitetun järjestelyvaran täytäntöönpano

Tämä järjestelyvara koskee koko kunnan/kuntayhtymän teknistä sektoria. Järjestelyvaran suuruus tulee laskea sellaisen normaalikuukauden palkkasummasta, jossa ei ole mukana 1.2.2000 lukien voimaan tulleita palkankorotuksia. Normaalina kuukautena voidaan pitää esimerkiksi marraskuuta 1999, ellei siihen liity poikkeavia palkkaeriä tai lomautuksia.

Jos käytettävissä oleva 0,5 %:n suuruinen järjestelyvara ei riitä ammattialalisien täysimääräiseen maksamiseen, on tarkoituksenmukaista menetellä siten, että ammattialalisää maksetaan prosentuaalisesti yhtä paljon kaikille niille, joille ammattialalisän maksamista rajoittavan soveltamisohjeen vuoksi ei lisää ole voitu maksaa.

Jos käytettävissä olevaa 0,5 %:n suuruista järjestelyvaraerää ei kokonaisuudessaan tarvita ammattialalisien maksamiseen, voidaan jäljelle jäänyt osa käyttää joko henkilökohtaisen palkan maksamiseen tai tehtäväkohtaisissa palkoissa mahdollisesti olevien epäkohtien poistamiseen. Jos riittävää yksimielisyyttä käyttötavasta ei saavuteta, on käyttämättä jäänyt erän osa jaettava prosentuaalisena yleiskorotuksena kaikille teknisten sopimuksen soveltamispiirissä oleville.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola