Suomeksi
Cirkulär
8/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Verkställande av avtalet för tekniska sektorn 2000

Avtalet för tekniska sektorn för 1.2.2000-31.1.2001 har undertecknats. För verkställande av avtalet gäller, förutom det som anges i cirkulär 2/2000, också det som sägs nedan.

Minimilöner enligt lönegrupp

Minimilönerna enligt § 8 i avtalet för tekniska sektorn är

Lönegrupp I Lönegrupp II   Lönegrupp III
6 664 mk 7 559 mk 13 002 mk

Minimiinkomst

Minimiinkomsten enligt § 10 i avtalet för tekniska sektorn är 6 148 mk/månad.

Hur den pott på 0,8 % för brand- och räddningspersonal som anges i § 3 i underteckningsprotokollet till avtalet för tekniska sektorn verkställs enligt vad som anges i cirkulär 2/2000

Potten, som skall användas fr.o.m. början av februari 2000, räknas på den operativa personalens lönesumma för en sådan normal månad (t.ex. november 1999) som inte innehåller löneförhöjningar som trätt i kraft 1.2.2000. Med operativ personal avses den personal som tar emot larm och den personal som efter ett larm vidtar operativa åtgärder, dvs. utför släcknings- och räddningsarbete. Därmed inbegriper den operativa personalen inte sådan personal som enbart har administrativa uppgifter eller endast sköter kontorsuppgifter eller inspektion.

Brand- och räddningsväsendets pott på 0,8 % införs vid samma tidpunkt som den allmänna förhöjningen, dvs. 1.2.2000. Det här betyder att den del av potten som blir över för justering av uppgiftsrelaterade löner och individuella lönedelar slås ihop med den allmänna förhöjningen som träder i kraft samma dag, och att sammanslagningen skall göras innan den allmänna förhöjningen införts, detta för att undvika dubbla kostnader.

I övrigt iakttas samma tillvägagångssätt för verkställande av potten på 0,8 % som för den på 0,5 % som beskrivs nedan.

Införande av justeringspotten enligt § 4 i underteckningsprotokollet till avtalet för tekniska sektorn

Denna justeringsmån gäller hela den tekniska sektorn i kommunen/samkommunen. Justeringsmånens storlek skall räknas ut enligt lönesumman för en sådan normal månad som inte innehåller löneförhöjningar som trätt i kraft 1.2.2000. En sådan normal månad kan till exempel vara november 1999, om där inte ingår särskilda lönebetalningar eller permitteringar.

Om justeringsmånen på 0,5 % inte räcker till för att betala alla branschtillägg till fullt belopp, rekommenderas att man betalar ett procentuellt lika stort branschtillägg till alla som på grund av det begränsande tillämpningsdirektivet inte kunnat få branschtillägg.

Om hela den justeringspott på 0,5 % som står till förfogande inte behövs för att betala branschtillägg, kan den återstående delen användas antingen för individuella löner eller för att rätta till eventuella missförhållanden i de uppgiftsrelaterade lönerna. Om man inte i tillräcklig grad kan enas om hur justeringsmånen skall användas, skall den oanvända delen fördelas som en procentuell allmän förhöjning till alla som omfattas av avtalet för tekniska sektorn.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Pentti Hakola