På svenska
Yleiskirje
4/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yhteistoiminta- ja työsuojeluasioiden sopimusmuutokset

Yhteistoiminta- ja työsuojeluasioista sovittiin erillisellä allekirjoituspöytäkirjalla. Siihen sisältyi kolme osa-aluetta: koulutussopimus; yleissopimus ja työterveyshuoltoa/työkykyä ylläpitävää toimintaa koskevat asiat. Kahta viimeksi mainittua asiaa varten asetettiin työryhmät.

Koulutussopimuksen muuttaminen

Kunnallista henkilöstökoulutusta koskevaa suositussopimusta sekä virka- ja työehtosopimusta ammattiyhdistyskoulutuksesta (koulutussopimus), jotka on allekirjoitettu 27.9.1995, sovittiin muutettavaksi täydennyskoulutusta koskevan pykälän ja ammattiyhdistyskoulutuksen määritelmän osalta. Täydennyskoulutusta koskevaan kohtaan lisättiin otettavaksi huomioon myös erityislainlainsäädännön määräykset ammattihenkilön täydennyskoulutuksesta.

Ammattiyhdistyskoulutuksen määritelmään lisättiin työsuojelukoulutuksen sisällöksi osapuolten hyväksymä työelämän kehittämiskoulutus.

Uudet pykälät ovat seuraavan sisältöiset:

4 § Täydennyskoulutus

1 mom.

Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä viranhaltijan ja työntekijän ammattitaitoa.

Täydennyskoulutus liittyy kiinteästi työtehtäviin ja niiden kehittämiseen. Täydennyskoulutustarvetta arvioitaessa ovat määräävänä kunnan tavoitteet. Lisäksi on otettava huomioon erityislainsäädännön määräykset ammattihenkilön omasta velvollisuudesta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä työnantajan velvollisuudesta luoda edellytykset ammattihenkilön osallistumiselle täydennyskoulutukseen.
_ _ _

8 § Ammattiyhdistyskoulutuksen määritelmä ja osallistumisoikeus

1 mom.

Ammattiyhdistyskoulutusta on pääsopijajärjestöjen jäsenilleen järjestämä yleissopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn toteuttamiseen liittyvä yhteistoimintakoulutus, luottamusmiestoimintaan liittyvä luottamusmieskoulutus sekä työsuojeluyhteistoimintaan liittyvä työsuojelukoulutus, joka sisältää myös osapuolten muutoin hyväksymän työelämän kehittämistä edistävän koulutuksen.
_ _ _

Työryhmien asettaminen

Yhteistoimintamenettelyä koskeva yleissopimus

Yleissopimuksen sisällön kehittämiseksi asetettiin työryhmä, joka tehtävänä on selvittää kuluvan vuoden loppuun mennessä, onko vuoden 1999 kuntasektorin yt-selvityksen perusteella tarvetta lisätä yhteistoiminta-menettelyä koskevaan yleissopimukseen määräyksiä työnantajan ja henkilöstön välittömän yhteistoiminnan muodoista sekä viestinnästä.

Samalla sovittiin, että yleissopimusta koskeva irtisanominen peruutetaan. Yleissopimus oli irtisanottu 15.10.1999 ja sen irtisanomisaika olisi päättynyt 15.4.2000.

Työterveyshuoltoa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa koskevien suositussopimusten ja ja suositusten uudistaminen

Työryhmän tulee toimeksiannon mukaan työssään ottaa huomioon

  • työkyvyn integroitu käsite, työkyvyn ylläpitäminen strategisen henkilöstöjohtamisen osana,
  • ihmisen hyvinvointi kokonaisuutena,
  • henkilöstön ikääntyminen,
  • uudistettava työterveyshuoltolainsäädäntö
  • hyvän työterveyshuollon käytännöt
  • työkyvyn merkitys työyhteisöjen tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun,
  • työelämän yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät sekä
  • hyödyntää työssään, mikäli mahdollista Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelmaa, vuosien 1998–1999 tulopoliittisessa sopimuksessa asetetun työkykytyöryhmän työtä ja muita mahdollisia työkyvyn ylläpitämiseen liittyviä selvityksiä ja toimenpide-ehdotuksia.

Työryhmän tulee saada työnsä loppuun 31.12.2000 mennessä. Samalla työterveyshuoltoa koskevan 21.11.1990 allekirjoitetun suositussopimuksen ja samana päivänä annetun työkykyä ylläpitävää toimintaa koskevan suosituksen ja sen liitteiden voimassaoloa jatketaan kuluvan vuoden loppuun.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                        Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                        Jukka Sädevirta