Suomeksi
Cirkulär
4/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i samarbets- och arbetarskyddsavtalen

Överenskommelse om samarbets- och arbetarskyddsfrågorna ingicks genom ett separat underteckningsprotokoll. I det ingick tre delområden: utbildningsavtalet, det allmänna avtalet och frågor som gäller företagshälsovård/verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan. Arbetsgrupper tillsattes för de två sistnämnda delområdena.

Ändring av utbildningsavtalet

Man kom överens om att ändra rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtalet om fackutbildning (utbildningsavtalet), vilka undertecknats 27.9.1995, i fråga om paragrafen om kompletterande utbildning och definitionen av begreppet fackutbildning. Till punkten om kompletterande utbildning fogades att också sådana bestämmelser i speciallagstiftning som gäller kompletterande utbildning för yrkesutbildade personer skall beaktas. Till definitionen av begreppet fackutbildning fogades att arbetarskyddsutbildningen skall inbegripa sådan utbildning i fråga om utveckling av arbetslivet som parterna har godkänt.

De nya paragraferna lyder som följer:

§ 4 Kompletterande utbildning

mom. 1

Avsikten med kompletterande utbildning är att upprätthålla och öka tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas yrkesskicklighet. Utbildningen har nära anknytning till arbetsuppgifterna och utvecklingen av dessa. När behovet av kompletterande utbildning bedöms spelar kommunens mål en avgörande roll. Dessutom skall sådana bestämmelser i speciallagstiftning beaktas som gäller yrkesutbildade personers egen skyldighet att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet samt arbetsgivarens skyldighet att skapa förutsättningar för yrkesutbildade personer att delta i kompletterande utbildning.

– – –

§ 8 Definition av begreppet fackutbildning och rätten att delta i sådan utbildning

mom. 1

Fackutbildning är följande slag av utbildning som huvudavtalsorganisationerna ordnar för sina medlemmar: samarbetsutbildning i anslutning till genomförande av samarbetsförfarande enligt det allmänna avtalet, förtroendemannautbildning i anslutning till förtroendemannaverksamheten samt arbetarskyddsutbildning i anslutning till arbetarskyddssamarbetet; den sistnämnda innefattar också utbildning som främjar utvecklingen av arbetslivet och som parterna har godkänt i övrigt.

– – –

Tillsättande av arbetsgrupper 

Det allmänna avtalet om samarbetsförfarande

I avsikt att utveckla det allmänna avtalets innehåll tillsattes en arbetsgrupp som före utgången av detta år skall utreda om det utgående från den samarbetsutredning som gjordes inom kommunsektorn år 1999 finns behov av att utöka de bestämmelser i det allmänna avtalet om samarbetsförfarande som gäller formerna av direkt samarbete mellan arbetsgivaren och personalen samt kommunikationen.

På samma gång kom man överens om att återta uppsägningen av det allmänna avtalet. Det allmänna avtalet hade sagts upp 15.10.1999 och uppsägningstiden skulle ha upphört 15.4.2000.

Revidering av rekommendationsavtalet om företagshälsovård och rekommendationen om verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan

Den arbetsgrupp som tillsattes skall i enlighet med uppdraget beakta

  • det integrerade begreppet arbetsförmåga, upprätthållandet av arbetsförmågan som en del av den strategiska personalledningen
  • människans välbefinnande som en helhet
  • personalens åldrande
  • lagstiftningen om företagshälsovård och revideringen av den
  • praxis i fråga om god företagshälsovård
  • arbetsförmågans betydelse för arbetsplatsernas resultat och för arbetslivskvaliteten
  • metoderna för utveckling av arbetslivet genom samarbete samt
  • i sitt arbete, om möjligt, dra nytta av forsknings- och åtgärdsprogrammet för personalens arbetsförmåga, det arbete som den i samband med det inkomstpolitiska avtalet för 1998–1999 tillsatta arbetsgruppen för arbetsförmåga utfört och andra eventuella utredningar och åtgärdsförslag som anknyter till upprätthållandet av arbetsförmågan.

Arbetsgruppen skall slutföra sitt arbete senast 31.12.2000. Samtidigt förlängs giltighetstiden för rekommendationsavtalet om företagshälsovård, vilket undertecknades 21.11.1990, och för rekommendationen om verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan, vilken undertecknades samma dag, samt bilagorna till rekommendationen, till utgången av år 2000.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Jukka Sädevirta