På svenska
Yleiskirje
20/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntalain muutokset ja virkasääntö

Kuntalain henkilöstöä koskevaa 6. lukua on muutettu lisäämällä siihen uudet 44 a ja 44 b §:t (liite). Muutokset tulevat voimaan 1.6.2000 lukien. Muutokset johtuvat 1.3.2000 voimaan tulleen Suomen perustuslain (731/1999) 80 §:n säännöksestä, jonka mukaan kaikki yksilön oikeusasemaan vaikuttavat keskeiset säännökset tulisi antaa lailla.

Säännökset koskevat viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta ja viranhaltijan siirtämistä toiseen virkaan. Säännösten sisältö vastaa pääosin mallivirkasäännön vastaavia määräyksiä (MVS 12 § ja 15 §).

Kunnallinen työmarkkinalaitos ei tule antamaan kuntalain muutoksen johdosta uutta suositusta virkasäännön malliksi. Kuntalain muutos merkitsee sitä, että virkasääntöjen em. määräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin asiasta on säädetty kuntalaissa. Siltä osin kuin mallivirkasääntöön sisältyviä määräyksiä ei ole otettu lakiin, virkasäännön määräyksiä voidaan edelleen soveltaa esim. MVS 15 §:n 2 mom:n määräystä viranhaltijan väliaikaisesta siirtämisestä toiseen virkaan.

Eduskunta edellytti ko. muutoksen yhteydessä, että viranhaltijoiden asemaa kokonaisuudessaan koskeva kattava laki tulee valmistella pikaisesti. Eduskunta totesi myös, että eräät muutkin kuin nyt kuntalakiin otetut virkasäännön määräykset kuuluisivat lailla säädettäviin. Aiemmin voimassa olleen hallitusmuodon ja viranhaltijoiden palvelussuhdeturvalain voimaantulon yhteydessä ilmeni oikeudellisia ongelmia virkasäännön ja hallitusmuodon soveltamisessa. Vastaavien ongelmien välttämiseksi kuntien ja kuntayhtymien ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tässä vaiheessa päätöksiä virkasääntöjensä muuttamiseksi. 1.3.2000 tai sen jälkeen muutettujen virkasääntöjen määräykset voidaan joissakin tapauksissa katsoa perustuslain vastaisiksi.

Asiaan palataan sen jälkeen, kun siitä on annettavissa uusia ohjeita.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

Liite  
1. Kuntalain 44 a ja 44 b §:t (Suomen säädöskokoelma, n:o 413 laki kuntalain muuttamisesta)