Suomeksi
Cirkulär
20/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i kommunallagen och ändringarnas inverkan på tjänstestadgan

Kapitel 6 i kommunallagen - som gäller den kommunala personalen - har ändrats genom två nya paragrafer, 44 a och 44 b (bilaga). Ändringarna träder i kraft 1.6.2000. Orsaken till ändringarna är 80 § i den nya grundlagen (731/1999), enligt vilken alla viktiga bestämmelser om individens rättsliga ställning bör utfärdas genom lag.

Bestämmelserna gäller tjänsteinnehavares tjänsteutövningsskyldighet samt förflyttning av en tjänsteinnehavare till en annan tjänst. Bestämmelserna motsvarar i stort motsvarande bestämmelser i mallen för tjänstestadga (§ 12 och 15 MTjSt).

Kommunala arbetsmarknadsverket kommer inte att revidera sin rekommendation om mall för tjänstestadga till följd av ändringen i kommunallagen. Ändringen i kommunallagen innebär att motsvarande bestämmelser i tjänstestadgan inte skall tillämpas till den del som saken regleras i kommunallagen. I den mån som bestämmelser som finns i mallen för tjänstestadga inte har tagits in i lagstiftningen, kan tjänstestadgans bestämmelser fortfarande tillämpas. Som exempel kan nämnas den bestämmelse om temporär förflyttning av en tjänsteinnehavare till en annan tjänst, som ingår i § 15 mom. 2 i mallen för tjänstestadga.

Riksdagen förutsatte i samband med ovan nämnda ändring att en övergripande lag om tjänsteinnehavares ställning bereds med det snaraste. Riksdagen framhöll också att vissa andra bestämmelser i mallen för tjänstestadga, än de som nu intogs i kommunallagen, borde ingå i lagstiftningen. När lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet trädde i kraft framkom problem vid tillämpningen av tjänstestadgan och den tidigare regeringsformen. För att liknande problem skall kunna undvikas i fortsättningen är det motiverat att inte i detta skede ändra tjänstestadgan. Bestämmelser som ändrats i tjänstestadgan 1.3.2000 eller senare kan i vissa fall anses stå i strid med grundlagen.

Vi återkommer till denna fråga när det blir möjligt att ge nya anvisningar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Heikki Saipio

BILAGA
44 a och 44 b § kommunallagen (Finlands författningssamling nr 413, lag om ändring av kommunlagen)