På svenska
Yleiskirje
15/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden arviointia koskeva suositus

Kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden parantaminen on jatkuva haaste. Yhteistoimintamenettelyä koskevien sopimusten ja suositusten keskeinen tavoite on kunnallisten työyksiköiden työelämän laadun ja tuloksellisuuden parantaminen. Hyvä työelämän laatu parantaa palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja työn kokeminen tuloksellisena parantaa työelämän laatua. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisella kehittämisellä saadaan aikaan pysyviä tuloksia. Tähän tavoitteeseen pyritään myös virka- ja työehtosopimuksilla.

Tuloksellisuuskäsitteistöä on kuntasektorilla kehitetty jo 1980-uvun alkupuolelta lukien. Vuonna 1989 annettiin suositus kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa käytettävistä käsitteistä ja niiden sisällöistä (KT:n yleiskirje A 23/1989). Kunnallinen yhteistoiminta-asiain neuvottelukunta (KYNK) ja Työturvallisuuskeskuksen hallituksen kuntaryhmä asettivat yhteisesti vuonna 1997 tuloksellisuusprojektin valmistelemaan uutta suositusta arviointikäsitteistä.

Suositus on laadittu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä tuloksellisuustyöryhmässä. Vuoden 1989 suositus on sisällöltään edelleen ajankohtainen ja käyttökelpoinen. Uusi suositus laajentaa aikaisempaa panos-tuotos -pohjaista ajattelua ja ottaa paremmin huomioon vaikuttavuuden, asiakasnäkökulman ja henkilöstövoimavarojen käytön ja kehittämisen.

Vuoden 1989 suositusta soveltavien kuntien tuloksellisuuden arviointi täydentyy uuden suosituksen käyttöönotolla, joka sisältää kytkennän visioiden, arvojen ja strategioiden määrittämiseen.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on kokouksessaan 29.3.2000 hyväksynyt suosituksen.

Suositus tuloksellisuuden arvioinnista on tarkoitettu paikallisen kehittämisyhteistyön pohjaksi. Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittaa, että kunnat ja kuntayhtymät ottavat tämän suosituksen huomioon kehittäessään palvelutuotantoaan, sekä ryhtyvät valmistelemaan yhdessä henkilöstönsä kanssa suosituksessa esitetyn käsitteistön pohjalta omaa tuloksellisuuden arviointiaan.

Tasapainotettu arviointi johtamisen perustana

Tasapainoisen tuloksellisuuden arvioinnin järjestelmässä on olennaista se, että tulos- ja taselaskelmatietojen lisäksi tuotetaan myös vaikuttavuusnäkökulmaan, asiakasnäkökulmaan ja henkilöstön aikaansaannoskykyyn liittyvää arviointitietoa. Panos-tuotos -pohjainen tuloksellisuusarviointi laajentuu organisaation visioon ja strategioihin liittyväksi arvioinniksi.

Suosituksen paikallinen toteuttaminen

Suosituksen pohjalta voidaan paikallisesti kehittää omiin olosuhteisiin soveltuva toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin järjestelmä. Arviointijärjestelmä voi olla valtuustotasolta yksittäiselle palvelualueelle, tehtäväalueelle ja tehtävään etenevä hierarkinen käsite- ja mittarijärjestelmä sisältäen niin visio- ja strategiamääritykset, toiminta- ja palveluajatuksen, strategiset kehittämisen painopisteet, yksilöidyt tavoitteet kuin varsinaiset mittarit.

Tuloksellisuuden arvioinnin kehittämisessä korostuu paikallisella tasolla tapahtuva toiminta sekä jatkuvuus. Tuloksellisuuden arvioinnin tulisi tukeutua kiinteästi kunnan omaan johtamisjärjestelmään, jolloin se palvelee johtamista ja työn kehittämistä koko kuntaorganisaatiossa ja sen päivittäisissä toiminnoissa. Tällöin arviointi koetaan myös työyhteisöissä mielekkäänä apuvälineenä tavoitteiden saavuttamisen seurannassa.

Paikallinen arvioinnin kehittäminen onnistuu parhaiten ja tulokset ovat kestävimpiä silloin, kun kehittäminen tapahtuu työnantaja- ja työntekijäosapuolten yhteistyönä.

Tuloksellisuuden arvioinnin valtakunnallinen kehittäminen

Paikallisen tuloksellisuuden arvioinnin kehittämistä tuetaan valmistamalla koulutus- ja esimerkkiaineistoja. Tuloksellisuuden arviointiin liittyvää koulutusta järjestetään erityisenä teemakoulutuksena ja esimerkiksi yhteistoimintamenettelyä koskevan koulutuksen yhteydessä.

Tuloksellisuuden arvioinnin kehittämistyötä jatketaan tuottamalla henkilöstön aikaansaannoskykyä koskevaa arviointitietoa. Tässä henkilöstötalous ja siihen kuuluva henkilöstötilinpäätös tai muut henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut ovat keskeisessä asemassa.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat käynnistää ns. pilottihankkeita tuloksellisuuden arvioinnin kehittämiseksi. Näihin hankkeisiin voi hakea ulkopuolista osarahoitusta. Kunnallinen työmarkkinalaitos tiedottaa asiasta erikseen.

Kuntaliittokonserni antaa asiantuntijatukea suosituksen toimeenpanoa varten.

Suomen Kuntaliiton kunnallisten palvelujen arviointia koskeva Arvi-hanke tuottaa aineistoa käytettäväksi valtuustotason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisen ja hyväksymisen yhteydessä vuotuisessa talousarvioprosessissa.

Suosituksen liitteenä olevaa julkaisua Tasapainotetun mittariston malli ja kunta-alan tuloksellisuusarviointi voi tilata Työturvallisuuskeskuksen julkaisumyynnistä, puh. 09 616 261 tai faksi 09 612 1287.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jukka Sädevirta

Liite
1. Kunnallisen palvelutoiminnan tuloksellisuuden arviointia koskeva suositus