Suomeksi
Cirkulär
15/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation om utvärdering av den kommunala serviceverksamhete

Förbättring av resultaten i den kommunala tjänsteproduktionen är en ständig utmaning. Ett viktigt mål för avtalen och rekommendationerna om samarbetsförfarande är att förbättra arbetslivskvaliteten och resultaten vid de kommunala arbetsenheterna. En god arbetslivskvalitet förbättrar serviceverksamhetens resultat, och när arbetet uppfattas som resultatrikt förbättras arbetslivskvaliteten. Samtidig utveckling av resultatet och arbetslivskvaliteten har bestående följder. Det här målet eftersträvas också genom tjänste- och arbetskollektivavtalen.

Begreppsapparaten kring resultatutvärderingen inom kommunsektorn började utvecklas redan i början av 1980-talet. År 1989 gavs en rekommendation om utvärdering av resultatinriktningen inom den kommunala tjänsteproduktionen, om begreppen och deras innebörd (KA:s cirkulär
A 23/1989). Delegationen för kommunala samarbetsfrågor (KYNK) och Arbetarskyddscentralens kommungrupp inledde 1997 ett gemensamt resultatorienteringsprojekt där uppdraget bestod i att bereda en ny rekommendation om utvärderingsbegreppen.

Rekommendationen har utarbetats av en arbetsgrupp som är gemensam för Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna. Rekommendationen från 1989 är fortfarande aktuell till sitt innehåll och användbar, men den nya rekommendationen breddar det tidigare input-outputbaserade tänkesättet och beaktar bättre effektiviteten, kundperspektivet och användningen och utvecklingen av personalresurserna.

Utvärderingen av resultatorienteringen i de kommuner som tillämpar 1989 års rekommendation kompletteras genom den nya rekommendationen, som innehåller en koppling till visioner, värden och strategier.

Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation har godkänt rekommendationen vid sitt möte den 29 mars 2000.

Rekommendationen om resultatutvärdering är avsedd att ligga till grund för det lokala utvecklingssamarbetet. Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar att kommunerna och samkommunerna beaktar rekommendationen när de utvecklar sin tjänsteproduktion och att de tillsammans med sin personal börjar bereda en egen resultatutvärdering utifrån den begreppsapparat som presenteras i rekommendationen.

Balanserad utvärdering som grund för ledningen

Väsentligt i systemet för en balanserad resultatutvärdering är att man producerar inte bara resultat- och balansräkningsuppgifter utan också sådan utvärderingsinformation som hänför sig till effektiviteten, kundperspektivet och personalens prestationsförmåga. Den input-outputbaserade resultatutvärderingen breddas till utvärdering som är sammankopplad med organisationens vision och strategier.

Användning av rekommendationen på lokal nivå

Utifrån rekommendationen kan man lokalt utveckla ett sådant system för utvärdering av verksamhetens resultat som lämpar sig för de egna förhållandena. Utvärderingssystemet kan vara ett hierarkiskt system av begrepp och styrtal som sträcker sig från fullmäktigenivån till ett enskilt serviceområde, ett enskilt uppgiftsområde och en enskild uppgift, och det kan innehålla såväl visionerna som strategierna, verksamhets- och serviceidén, de strategiska utvecklingsområdena, de specificerade målen samt de egentliga styrtalen.

Vid utvecklingen av resultatutvärderingen accentueras den lokala verksamheten och kontinuiteten. Utvärderingen skall stödja sig på kommunens eget ledningssystem och då tjänar den ledarskapet och arbetsutvecklingen i hela den kommunala organisationen och de dagliga funktionerna. Då uppfattas utvärderingen också på arbetsplatsen som ett meningsfullt redskap för uppföljning av målsättningen.

En lokal utvärderingsutveckling lyckas bäst och resultaten är hållbarast när utvecklingen sker i form av samarbete mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten.

Utveckling av resultatutvärderingen på nationell nivå

Utvecklingen av den lokala resultatutvärderingen stöds genom utbildnings- och exempelmaterial. Utbildning som anknyter till resultatutvärderingen ordnas som särskild temautbildning och t.ex. i samband med utbildning kring samarbetsförfarandet.

I det fortsatta arbetet med att utveckla resultatutvärderingen ställs fokus på information om personalens prestationsförmåga. Här spelar personalekonomin och det personalbokslut som ingår i den eller andra nyckeltal som gäller personalen en central roll.

Kommunerna och samkommunerna kan inleda pilotprojekt för att utveckla resultatutvärderingen. För sådana projekt kan utomstående delfinansiering sökas. Kommunala arbetsmarknadsverket informerar separat om detta.

Kommunförbundskoncernen ger sakkunnigstöd till de kommuner som vill genomföra rekommendationen.

Inom Finlands Kommunförbunds Arvi-projekt för utvärdering av den kommunala servicen produceras material som kan användas på fullmäktigenivå när målen för verksamheten och de ekonomiska målen ställs upp och godkänns i den årliga budgeteringsprocessen.

Den bifogade publikationen "Tasapainotetun mittariston malli ja kunta-alan tuloksellisuusarviointi" kan beställas hos Arbetarskyddscentralens publikationsförsäljning, tfn (09) 61 62 61 eller fax (09) 612 12 87.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadschef  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Jukka Sädevirta

BILAGA
Rekommendation om utvärdering av den kommunala serviceverksamheten