På svenska
Yleiskirje
13/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton työtaistelun peruuntuminen

Suomen Konepäällystöliitto – Finlands maskinbefälsförbund ry (SKL) jätti 8.3.2000 Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle ilmoituksen 23.3.2000 kello 6.00 alkavasta liiton jäseniä koskevasta työtaistelusta, joka olisi aloitettu Helsingin Energian, Oulun kaupungin Energialaitoksen, Tampereen kaupungin sähkölaitoksen ja Kuopion Energian voimalaitoksilla pysäyttämällä sähkön tuotanto. Työministeriö siirsi 17.3.2000 valtakunnansovittelijan esityksestä tekemällään päätöksellä lakon alkamaan aikaisintaan 6.4.2000 kello 6.00. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja SKL ovat 29.3.2000 hyväksyneet valtakunnansovittelijan 24.3.2000 tekemän sovintoehdotuksen mainitun kunnallisia voimalaitoksia koskevan työnseisausuhan peruuttamiseksi.

Sovintoehdotuksen sisältö

Hyväksytty sovintoehdotus osaltaan turvaa Teknisten sopimuksen 2000 (TS-2000) piiriin kuuluville SKL:n jäsenille TS-2000:n mukaiset palvelussuhteen ehdot. SKL:lla ei sovintoehdotuksen perusteella ole edelleenkään oikeutta neuvotella ja sopia TS-2000:n, Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2000 (KVTES) ja Kunnallisen pääsopimuksen mukaisista virka- ja työehtosopimuksista.

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten työ- ja virkaehdot

SKL:n jäseninä oleviin kuntien ja kuntayhtymien työntekijöihin ja viranhaltijoihin sovelletaan TS-2000:n mukaisia työ- ja virkaehtoja 1.2.2000–31.1.2001 sovintoehdotuksesta lähemmin ilmenevin tarkennuksin.

Ennen ratkaisun tekemistä TS-2000:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisesta 0,5 %:n suuruisesta järjestelyvarasta työnantaja neuvottelee myös SKL:n luottamusmiehen kanssa asiasta, jos järjestelyvaraa ei ole käytettävä kokonaan ammattialalisien maksamiseen.

Varsin monet SKL:n jäsenet työskentelevät keskeytymättömässä kolmivuorotyössä. TS-2000:n liitteessä 5 on määräykset keskeytymättömästä kolmivuorotyöstä. Liitteen 7 §:n 1 momentin soveltamisohjeessa on viittaus työaikalain 20 §:ään, jossa on säännökset aloittamis- ja lopettamistyöstä. Työvuorojen vaihtumisen yhteydessä tietojen vaihtamiseksi mahdollisesti tarvittava aloittamis- ja/tai lopettamistyö todetaan paikallisesti. Tällaisesta työstä maksetaan Teknisten sopimuksen 2000 edellyttämä korvaus.

Luottamusmiehiä koskevien määräysten osittainen soveltaminen

Kunnallinen työmarkkinalaitos noudattaa SKL:n jäseniin TS-2000:n osana olevia KVTES:n VII luvun luottamusmiehiä koskevia määräyksiä sovintoehdotuksen liitteen 1 mukaisesti. SKL:n jäseniin ei sovelleta esimerkiksi sellaisia luottamusmiehiä koskevia määräyksiä, jotka liittyvät paikalliseen sopimiseen. Vain pääsopijajärjestöjä koskevat luottamusmiesmääräykset eivät siten koske SKL:a ja sen jäseniä. Sovintoehdotuksen tulkintaa ja soveltamista koskevista kysymyksistä neuvotellaan SKL:n luottamusmiehen ja paikallisen työnantajan kesken.

Muiden sopimusten noudattaminen

Kunnallinen työmarkkinalaitos noudattaa SKL:n jäseniin eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin poikkeuksin myös yhteistoimintamenettelystä tehtyä sopimusta, työsuojelu- ja työympäristösopimusta, työsuojeluvaltuutetulle annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta tehtyä sopimusta sekä koulutussopimusta kuitenkin siten, ettei SKL:n käyttämillä koulutuspäivillä vähennetä muiden järjestöjen koulutuspäiviä. Mainittujen sopimusten paikallista sopimista koskevia määräyksiä ei sovelleta SKL:n jäseniin. SKL:lla ei ole oikeutta nimetä edustajaa yhteistoimintamenettelyä varten mahdollisesti asetettuun toimielimeen. SKL:n edustajaa pitää kuitenkin kuulla mahdollisen yhteistoimintaelimen kokouksessa silloin, kun käsiteltävä asia koskee SKL:n jäseniä riippumatta siitä koskeeko asia samalla myös muuta henkilöstöä. SKL:n edustajalle on tällöin myös toimitettava asianomainen kokouskutsu.

Työrauhavelvollisuus Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja SKL:n välillä on voimassa työehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen voimassaoloajan eli 1.2.2000–31.1.2001.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola

Liite    
Sovintoehdotus