Suomeksi
Cirkulär
13/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Annullering av Finlands Maskinbefälsförbunds arbetskonflikt

Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund rf (SKL) varslade 8.3.2000 Kommunala arbetsmarknadsverket om en arbetskonflikt gällande förbundets medlemmar. Arbetskonflikten skulle ha inletts 23.3.2000 kl. 6.00 vid Helsingfors Energis, Uleåborgs stads energiverks, Tammerfors stads elverks och Kuopion Energias kraftverk genom att produktionen av el hade stoppats. På förslag av riksförlikningsmannen uppsköt arbetsministeriet 17.3.2000 strejken till att inledas tidigast 6.4.2000 kl. 6.00. Kommunala arbetsmarknadsverket och SKL har 29.3.2000 godkänt det medlingsförslag som riksförlikningsmannen gett 24.3.2000 i syfte att avvärja hotet om arbetsnedläggelse vid de kommunala kraftverken.

Medlingsförslagets innehåll

Det godkända medlingsförslaget tryggar anställningsvillkoren enligt avtalet för tekniska sektorn 2000 (TS2000) för de SKL-medlemmar som omfattas av avtalet. SKL har enligt medlingsförslaget alltjämt inte rätt att förhandla och avtala om tjänste- och arbetskollektivavtal enligt TS2000, det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2000 (AKTA) och det kommunala huvudavtalet.

Arbets- och tjänstevillkor för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund

På de kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare som är medlemmar av SKL tillämpas anställningsvillkor enligt TS2000 under tiden 1.2.2000–31.1.2001 med de preciseringar som framgår närmare av medlingsförslaget.

Innan avgörande fattas om justeringsmånen på 0,5 % enligt § 4 i underteckningsprotokollet till TS2000, skall arbetsgivaren förhandla också med SKL:s förtroendeman, om inte hela justeringsmånen skall användas till att betala branschtillägg.

Synnerligen många av SKL:s medlemmar arbetar i kontinuerligt treskiftsarbete. I bilaga 5 till TS2000 ingår bestämmelser om kontinuerligt treskiftsarbete. I tillämpningsdirektivet till § 7 mom. 1 i bilagan ingår en hänvisning till 20 § arbetstidslagen, som upptar bestämmelser om inledande och avslutande arbete. Behovet av inledande och avslutande arbete för utbyte av information när arbetsskiften avlöser varandra avgörs lokalt. För sådant arbete betalas ersättning enligt avtalet för tekniska sektorn 2000.

Partiell tillämpning av bestämmelserna om förtroendemän

I enlighet med bilaga 1 i medlingsförslaget iakttar Kommunala arbetsmarknadsverket i fråga om SKL:s medlemmar bestämmelserna om förtroendemän i kapitel VII i AKTA, vilka också ingår i TS2000. På SKL:s medlemmar tillämpas inte t.ex. sådana bestämmelser om förtroendemän som har att göra med lokala avtal. De bestämmelser om förtroendemän som enbart gäller huvudavtalsorganisationerna gäller således inte SKL och dess medlemmar. Förhandlingar om frågor som gäller tolkning och tillämpning av medlingsförslaget förs mellan SKL:s förtroendeman och den lokala arbetsgivaren.

Iakttagandet av övriga avtal

Kommunala arbetsmarknadsverket iakttar i fråga om SKL:s medlemmar, med vissa undantag som framgår av medlingsförslaget, även avtalet om samarbetsförfarande, arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet, avtalet om befrielse och ersättning av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige samt utbildningsavtalet, dock så att de övriga organisationernas utbildningsdagar inte minskas med de utbildningsdagar som används av SKL. Ovan nämnda avtals bestämmelser om lokala avtal tillämpas inte på SKL:s medlemmar. SKL har inte rätt att utse en representant till ett organ som eventuellt tillsätts för samarbetsförfarande. En representant för SKL bör emellertid höras vid ett eventuellt samarbetsorgans möte då det ärende som behandlas gäller SKL:s medlemmar, oberoende av om ärendet samtidigt också gäller annan personal. SKL:s representant bör då också tillställas möteskallelse på behörigt sätt.

Arbetsfredsplikt

Mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och SKL råder arbetsfredsplikt enligt lagen om kollektivavtal och lagen om kommunala tjänstekollektivavtal under den tid villkoren i medlingsförslaget är i kraft, dvs. 1.2.2000–31.1.2001.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja   Jouni Ekuri

Förhandlingschef   Pentti Hakola

BILAGA   Medlingsförslag